Diploma de licență

 • Art. 83. Institutul Teologic Protestant oferă diplome de licenţă în cadrul specializării acreditate de Teologie Protestantă Pastorală pentru candidaţi de confesiune reformată, evanghelică–lutherană şi unitariană.
 • Art. 84. Durata studiilor pentru obţinerea titlului de Licenţiat în Teologie Protestantă Pastorală este de 4 ani. Studiile se realizează numai prin învăţământ de zi. Anul de învăţământ este împărţit în două semestre.
 • Art. 85. Planurile de învăţământ se adaptează criteriilor şi cerinţelor specifice formării profesionale şi spirituale a preoţilor protestanţi. După iniţierea în bazele domeniului de teologie creştină, procesul de învăţământ se corelează cu activitatea practică şi de cercetare.
 • Art. 86. Procesul de învăţământ urmăreşte dezvoltarea orientării studentului în domeniul lui de specialitate, a spiritului de iniţiativă şi de creativitate. Planurile de învăţământ se concep astfel încât să asigure timpul necesar pentru studiul individual, asimilarea adecvată a bibliografiei şi iniţierea în cercetarea ştiinţifică. Planurile de învăţământ se stabilesc de către Consiliul Facultăţii şi se pot diversifica în funcţie de particularităţile confesionale.
 • Art. 87. ITP aplică în evaluarea activităţii studenţilor Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS = European Credit Transfer System). Procedurile sunt reglementate prin Regulamentul privind aplicarea sistemului de credite transferabile (ECTS).
 • Art. 88. Creditele sunt valori numerice cuprinse între 1 şi 30, alocate unor unităţi de cursuri şi unor activităţi precise dintr-un semestru. Creditele reflectă cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei (curs, seminar, practică etc.), investită de student pentru însuşirea unei discipline.
 • Art. 89. Unitatea de bază în planul de învăţământ este semestrul cu 14 săptămâni de activitate didactică şi 4 săptămâni sesiune de examene, care se completează cu o sesiune de examene de restanţe de 2 săptămâni. Numărul minim de credite într-un semestru de 14 săptămâni este 30.
 • Art. 90. Planurile de învăţământ conţin discipline obligatorii, discipline opţionale şi discipline facultative. De asemenea, disciplinele pot fi fundamentale, de specialitate în domeniu sau complementare.
 • Art. 91. Durata standard de studiu a unei discipline este de un semestru. În general, diferitele discipline se caracterizează în felul următor:
  • a) disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către studenţi a cunoştinţelor de bază, specifice domeniului;
  • b) disciplinele opţionale vizează fie aprofundarea unor direcţii particulare precum şi specializarea studenţilor, fie lărgirea orizontului de cunoaştere şi de cultură generală;
  • c) disciplinele facultative sunt discipline oferite atât din domeniul de specializare, cât şi din alte domenii. Rezultatele obţinute la aceste discipline vor fi trecute în registrul matricol şi în foaia matricolă a studenţilor. Studenţii se pot înscrie la orice curs facultativ oferit de ITP.
 • Art. 92. Formele de evaluare prevăzute în planul de învăţământ sunt: examen, colocviu şi verificare pe parcurs. Acestea se propun de titularul de disciplină şi se aprobă de către Consiliul Facultăţii.
 • Art. 93. Cerinţele pentru obţinerea diplomei de licenţă se stabilesc conform reglementărilor legale în vigoare de către Consiliul Facultăţii. Aceste cerinţe fac parte din Planul de învăţământ. Se pot prezenta la examenul de licenţă studenţii care au parcurs integral planul de învăţământ prevăzut pentru specializarea respectivă.
 • Art. 94. Certificatul de competenţă într-o limbă de mare circulaţie internaţională eliberat de un centru lingvistic acreditat condiţionează eliberarea diplomei de licenţă.
 • Art. 95. Titularii disciplinelor stabilesc criteriile pentru promovarea disciplinelor respective, inclusiv obligativitatea de a frecventa anumite activităţi didactice prevăzute în planul de învăţământ.
 • Art. 96. Creditele obţinute de studenţi pe baza contractelor de studii dintre ITP şi o altă universitate se vor echivala conform contractelor respective.