Capitolul VIII. Etica universitară și disciplina

 • Art. 171. La nivelul fiecărei ITP funcţionează Comisia de etică universitară. Structura şi componenţa Comisiei de etică universitară este propusă de Consiliul de administraţie, avizată de Senatul universitar şi aprobată de Rector. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală.
 • Art. 172. Nu pot fi membri ai Comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna dintre funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare.
 • Art. 173. Comisia de etică universitară funcţionează conform regulamentului propriu, aprobat de Senatul ITP şi are următoarele atribuţii:
  • a) analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară ITP;
  • b) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare, care se prezintă rectorului, Senatului universitar şi constituie un document public;
  • c) contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se propune Senatului universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară;
  • d) atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  • e) alte atribuţii stabilite conform legislaţiei în vigoare în Codul de etică şi deontologie profesională şi în regulamentului propriu, anexe ale prezentei Carte.
 • Art. 174. Hotărârile Comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea Comisiei de etică universitară revine Institutului Teologic Protestant.
 • Art. 175. Orice persoană, din ITP sau din afara universităţii, poate sesiza Comisiei de etică universitară abateri săvârşite de membri ai comunităţii universitare. Comisia de etică universitară păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării.
 • Art. 176. În urma unei sesizări, Comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării şi îi comunică acestuia rezultatul procedurilor, după încheierea acestora.
 • Art. 177. Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară:
  • a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;
  • b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
  • c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare.
 • Art. 178. Sancţiunile disciplinare, precum şi cele referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare sunt stipulate în art. 312–326 ale Legii nr. 1/2001, şi ca atare constituie norme obligatorii în cadrul ITP. Aceste prevederi se regăsesc în Codul de etică şi deontologie profesională, în Regulamentul de disciplină, precum şi în regulamentul propriu al Comisiei de etică universitară.
 • Art. 179. Deciziile Comisiei de etică universitară vor fi transmise Bisericii susţinătoare competente.