Dogmatörténet II

A dogmatörténet a keresztyén teológiai gondolkodás fejlődésének elemzésével foglalkozó, a rendszeres és a történeti teológiai tárgykörök határán mozgó tudományág. Történeti jellegét a gondolkodás fejlődésének időrendi szemlélete, rendszeres teológiai jellegét pedig a tárgyalt témák határozzák meg. A második félév törzsanyagát a keresztyén gondolkodás negyediktől a nyolcadik századig terjedő korszakának, pontosabban az III–VII. egyetemes zsinatok körüli teológiai vitáknak és az azokban részt vállaló ókori teológusoknak a bemutatása képezi.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A diák megismeri a dogmafejlődés folyamatát, és ennek segítségével képes lesz történelmi kontextusukban értékelni az egyházi hittételeket.

Általános kompetenciák

A kialakult dogmatörténeti látásmódot felhasználva képes lesz saját kora számára időszerűen megfogalmazni a Szentírás üzenetének jelentőségét.

Óraszerkezet

# Cím
1 Az úgynevezett antiochiai iskola: korai képviselői; Tarszoszi Diodorosz élete és teológiai jelentősége
2 Mopszvesztiai Theodorosz élete és tanítása
3 Joannész Khrüszosztomosz élete, munkássága és teológiai jelentősége
4 A latin teológiai gondolkodás fejlődése 431-ig: Poitiers-i Hilarius; Hieronymus és a Vulgata; Ambrosius
5 A latin teológiai gondolkodás fejlődése 431-ig: Aurelius Augustinus élete és teológiai jelentősége
6 Alexandria és Antiochia nyílt krisztológiai konfliktusa: Alexandriai Kürillosz és Nesztoriosz; teológiai és egyházpolitikai csatározások
7 Kürillosz tizenkét anatémája, Edesszai Ibász levele, Kürillosz és az antiochiaiak krisztológiájának összehasonlítása
8 a 431-es efézusi zsinat és következményei
9 A monofizita vita I.: Küroszi Theodorétosz élete; a 448-as konstantinápolyi zsinat; Flavianosz hitvallása; az ortodox teológusok üldöztetése
10 A monofizita vita II.: Leó pápa és a Tomus ad Flavianum; a 449-es rablózsinat lefolyása és következményei; váratlan fordulat: Theodosius halála
11 A 451-es kalcedoni zsinat I.: a zsinat összehívása és Leó pápa tekintélye; a zsinat lefolyása a negyedik ülésig (Dioszkorosz kizárása és letétele, a Tomus ad Flavianum hivatalos elfogadása).
12 A 451-es kalcedoni zsinat II.: az ötödik üléstől a zsinat végéig (a kalcedoni hitvallás megalkotása és elfogadása; Küroszi Theodorétosz és Edesszai Ibász rehabilitálása; Jeruzsálem patriarkátusi rangjának rendezése)
13 A 451-es kalcedoni zsinat kánonjai; a 28. Kánon és az "új Róma" növekvő tekintélye; Dioszkorosz felemás elítélésének következményei
14 Az atyák korának alkonya

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 50
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 15
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 7
Személyre szabott konzultáció 3
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

Szóbeli vizsga az órán elhangzottak és a kijelölt könyvészet alapján. A hallgatónak ismernie kell a tárgyalt témák alapfogalmait és hátterét, valamint a fontosabb óegyházi szerzők munkáit. A vizsgára való jelentkezés feltétele az előadásokon való jelenlét – 14-ből minimum 11 alkalommal.

Bibliográfia

Könyv