Dogmatika II

A dogmatika a keresztyén tanok rendszere. Legfontosabb elemei: az istenismeret filozófiai lehetőségének vizsgálata; az isteni önkijelentés, mint a teológiai istenismeret forrása; teremtéstan (annak teológiai tartalma, a rossz problémája, teremtésvédelem); antropológia; krisztológia és szoteriológia (Krisztus személyéről és művéről, a megváltásról való tanítás); pneumatológia (a Szentlélek személye és műve); ekkléziológia (egyháztan és sákramentumok); eszkatológia (a végső időkről szóló tanítás). Az előadások és szemináriumok célja a felsorolt tanítások megismertetése és az azokra vonatkozó ismeretek elmélyítése kialakulásuk és fejlődésük szellemtörténeti kontextusában különös tekintettel a reformáció hitvilágára. További cél annak a képességnek a kialakítása, mellyel a diák a nyert ismeretek birtokában képes a kortárs kulturális közegben számot adni a keresztyén hit időszerűségéről. Ennek érdekében értelmezzük a keresztyén tanítás klasszikus és mai szövegeit.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A diák képes lesz a keresztyén hit tartalmának elemzésére és értékelésére, illetve a különböző szolgálati területeken való "hasznosítására".

Általános kompetenciák

A diák a nyert ismeretek birtokában képes a kortárs kulturális közegben számot adni a keresztyén hit időszerűségéről

Óraszerkezet

# Cím
1 A bűnös ember; peccatum originale et actuale.
2 A szabad és szolgai akaratról. „Simul iustus et peccator”. A pelágiánus vita, érdem és kegyelem.
3 Inkarnáció, Krisztus isteni és emberi természete, ariánus vita, alexandriai és antiókhiai iskola, communicatio idiomatum,: A. von Harnack a patrisztikus krisztológiáról.
4 Krisztus megdicsőülése: feltámadása és mennybemenetele. Krisztus hármas tiszte.
5 Krisztus kereszthalálának jelentései: áldozat, győzelem, bűnbocsánat, erkölcsi példa.
6 A Krisztusban való üdvösség természete és érvénye: megistenülés, megigazulás, autentikus létezés, politikai felszabadulás, lelki szabadság.
7 A predestináció alapjelentései
8 Az eleve elrendelés kérdése az arminianizmusban, Karl Barth tanításában. Max Weber tétele a predestináció-tan gazdasági hatásáról.
9 A sákramentumok meghatározása: accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. A keresztség jelentései. A gyermek- ill. felnőttkeresztség problémája.
10 Az úrvacsora: transzszubsztanciáció, konszubsztanciáció, memorializmus.
11 Pneumatológia: a Szentlélek személye és műve. Erő-e vagy személy? Transzperszonális valóság; istenségéről folyó patrisztikus viták. Augustinus: amor, amatus, mutus amor.
12 Az egyház ismertető jegyei: egy (felekezetek sokasága), szent (a donatista-vita), katolikus (a helyi gyülekezet mégis teljes), apostoli (az apostoli utódlás kérdése). A látható és láthatatlan egyház, az egyház és állam, egyház és világvallások viszonya.
13 Isten Országa a már most – még nem feszültségében; a lélek halhatatlanságának vitája és ennek teológiai relevanciája.
14 A még ma velem leszel – feltámad az utolsó napon feszültsége. Egyetemes üdvösség, vagy pokol és kárhozat kettőssége.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 148
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 75
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 25
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 15
Személyre szabott konzultáció 5
Szorgalmi idő összesen 120

Vizsgáztatás

A hallgatónak ismernie kell a téma alapfogalmait, hátterét a bibliai, óegyházi, középkori és reformátori tanításban, továbbá aktualizálnia kell a különböző kérdések mai vetületeit.

Bibliográfia

Könyv