A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált könyvek

Kovács László Attila : Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve
Kolozsvár: Evangélikus Egyházkerület, 1994. 812 old.
Adorjáni Zoltán : Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. [I. kiadás]
Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 1994. 137 old.

Adorjáni Zoltán görög nyelvtankönyvének első kiadása a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói számára készült tananyagként. A leíró jellegű nyelvtan hangtani, szótani és mondattani ismeretet nyújt és a lényegre szorítkozik, de mindent közöl, ami feltétlenül szükséges az újszövetségi görög nyelv elsajátításához. Az igeragozásban az aspektusokat érvényesíti, itt...

Kállay Dezső, Adorjáni László : Valláskönyv a III. osztály számára
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1992. 200 old.
Rezi Elek : Unitárius Hit- és Erkölcstan (Tankönyv)
Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház, 1992. 70 old.
Schrage, Wolfgang : Ethik des Neuen Testaments
: , 1989. 1 old.
Schrage, Wolfgang : Ethik des Neuen Testaments
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1989. 1 old.
Buda Béla : A közvetlen emberi kapcsolat szabályszerűségei
: , 1986. 1 old.
Boszormeniy-Nahy, Ivan, Krasner, R. Barbara : Between Give and Take. A Clinical Guide to Contextual Therapy
New York: Brunner/Mazel, 1986. 1 old.
Juhász István : Egyetemes egyháztörténet
Kolozsvár: Kézirat, 1979-1980. 1 old.

Oldalak