Limba greacă III

Îmbogățirea cunoștințelor morfologice și analiză morfologică (texte: Noul Testament, Septuaginta). Îmbogățirea vocabularului. A face cunoștință cu noțiuni teologice fundamentale.

Competențe

Competențe specifice

Studentul este capabil să observe semantica cuvintelor grecești, și recunoaște diferențele dintre textul grec și traducerile posibile.

Competențe generale

Studentul este capabil să identifice părțile de vorbire deja predate și în posesia cunoștințelor poate să analizeze morfologic aceste cuvinte. Studentul este capabil să traducă propoziții cu o structură mai simplă.

Structura cursului

 1. Recapitulare: declinații și conjugări însușite pe parcursul semestrelor 1-2

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 58-134 (77)
 2. Verba contracta: 1. cu rădăcină alfa. Analiză morfologică, identificarea verbelor cu rădăcină alfa

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 140-143 (4)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 114-115 (2) 118-119 (2)
 3. Verba contracta: 2. cu rădăcină epsilon. Analiză morfologică, identificarea verbelor cu rădăcină epsilon

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 144-146 (3)
 4. Verba contracta: 3. cu rădăcină omicron. Analiză morfologică, identificarea verbelor cu rădăcină omicron

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 147-148 (2)
 5. Recapitulare: verba contracta. Test: verba contracta, conjugare, identificare morfologică

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 140-148 (9)
 6. Verba impura: 1. cu rădăcină guturală. Analiză morfologică, identificarea acestor verbe în text

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 149-152 (4)
 7. Verba impura: 2. cu rădăcină dentală. Analiză morfologică, identificarea acestor verbe în text

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 153-156 (4)
 8. Verba impura: 3. cu rădăcină labială. Analiză morfologică, identificarea acestor verbe în text

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 157-161 (5)
 9. Verba impura: 4. cu rădăcină lichidă. Analiză morfologică, identificarea acestor verbe în text

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 161-166 (6)
 10. Recapitulare: verba impura 1-4. Test: verba impura 1-4 (conjugare, identificare morfologică)

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 149-166 (18)
 11. Aoristul și perfectul tare (2). Analiză morfologică, identificarea acestor verbe în text

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 167-174 (8)
 12. Cele mai importante verbe neregulate din conjugația tematică. Analiză morfologică, identificarea acestor verbe în text

  A thematikus igeragozás legfontosabb rendhagyó igéi és azok felismerése szövegrészletekben

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 174-179 (6)
 13. Recapitulare: aoristul și perfectul tare. Test: aoristul și perfectul tare, conjugare, identificare morfologică

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 167-174 (8)
 14. Evaluarea semestrului. Data examenului oral, cerințe

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 50 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 24 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 1 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Verificarea pe parcurs se realizează prin teste. Nota finală se rezultă din media notelor obținute la testări (50%) și nota examenului oral (50%).

Bibliografie

Carte