Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

  1. Constituire

 1. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP se organizează şi funcţionează în concordanţă cu prevederile legislației în vigoare, a Cartei ITP şi a hotărârilor Senatului ITP.
 2. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP se află în subordinea profesională a Consiliului Facultății şi în subordinea administrativă a Rectoratului.
 3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP urmăreşte implementarea strategiilor şi politicilor de asigurare a calităţii, în acord cu misiunea ITP şi în concordanţă cu dinamica naţională, europeană şi internaţională în domeniu.
 4. 2. Obiective şi competenţe

 5. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP are următoarele obiective şi atribuţii:
  1. să elaboreze strategia şi cerinţele specifice privind introducerea sistemului de management al calităţii în ITP precum şi criteriile şi metodologia de evaluare şi auditare a acestuia în cadrul ITP;
  2. să elaboreze şi să înainteze Consiliului Facultății program de politici ale ITP centrate pe calitate, precizând mijloacele de realizare;
  3. să contribuie la dezvoltarea unei culturi a calităţii în ITP, atât la nivelul personalului academic şi administrativ cât şi al studenţilor şi să stabilească măsuri pentru consolidarea acesteia;
  4. să asigure distribuirea informaţiilor privind cultura calităţii din universităţile europene;
  5. să stabilească criterii şi să iniţieze analize şi evaluări pe baza criteriilor de calitate referitoare la procesul educaţional şi de cercetare, precum şi la serviciul administrativ;
  6. să asigure şi să ţină cont de sugestiile şi evaluările primite din partea studenţilor, a angajaţilor ITP şi a Bisericilor susţinătoare;
  7. să propună evaluări interne şi externe şi să facă publice rezultatele acestora;
  8. să coopereze cu ARACIS, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară sau străinătate, potrivit legii;
  9. să realizeze cercetări ştiinţifice consacrate asigurării calităţii, care să genereze publicarea de materiale privind asigurarea calităţii la ITP;
  10. să publice materiale privind asigurarea calităţii în ITP.
 6. 3. Structură şi organizare

 7. Structura organizatorică şi funcţionarea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP se stabilesc prin hotărârea Senatului.
 8. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP are următoarea structură:
  1. Decanul ITP;
  2. Prorectorul ITP, responsabil cu asigurarea calităţii la nivelul Institutului;
  3. 2 cadre didactice delegate de Consiliul Facultății;
  4. Preşedintele ITP;
  5. 1 evaluator extern, invitat de Consiliul Facultății;
  6. reprezentantul studenţilor;
  7. Directorul general administrativ ITP.
 9. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP este condusă de către un preşedinte ales de către membri Comisiei.
 10. Mandatul fiecărui membru al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP este de 4 ani.
 11. Reuniunile în plen au loc semestrial sau ori de câte ori natura problemelor impune prezenţa tuturor membrilor săi.
 12. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP colaborează în mod integrat cu:
  1. Comisia pe programele de studii;
  2. Consiliul Cercetării Ştiinţifice ITP, oferindu-i sprijinul logistic necesar, inclusiv culegerea şi stocarea informaţiilor privind activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în Institut;
  3. conducerea şi compartimentele administrative ITP.
 13. 4. Atribuţii şi drepturi

 14. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP are următoarele atribuţii:
  1. elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare, şi-l prezintă spre aprobare Senatului ITP;
  2. adoptă politica privind calitatea;
  3. planifică şi orientează sistemul de management al calităţii;
  4. coordonează activitatea comisiei pe programele de studii privitor la asigurarea şi menţinerea calităţii;
  5. face propuneri de alocare a resurselor pentru sistemul calităţii;
  6. informează după caz Rectorul şi/sau Senatul ITP privind starea sistemului de management al calităţii;
  7. adună posibile consideraţii şi argumente legate de managementul strategic al Institutului din partea studenţilor, angajaţilor ITP şi Bisericilor susţinătoare;
  8. identifică problemele actuale, propune Rectorului şi Senatului programe de îmbunătăţire a calităţii proceselor de predare–învăţare, cercetare ştiinţifică şi servicii academice, şi de alocare a resurselor necesare;
  9. concepe fişe speciale în scopul facilitării autoevaluării periodice a cadrelor didactice ITP. Aceste fişe sunt realizate distinct pe grade didactice, şi cuprind aprecieri ale activităţii didactice, activităţii de cercetare şi activităţii desfăşurate în folosul comunităţii academice prin menţionarea expresă de către fiecare cadru didactic a realizărilor concrete în fiecare domeniu;
  10. să aducă la cunoştinţa Senatului prin intermedierea Rectorului rezultatele evaluărilor periodice ale cadrelor didactice din ITP;
  11. să publice Raportul anual de evaluare a calităţii educaţiei, în care vor fi incluse şi concluzii rezultate din evaluarea periodică a cadrelor didactice.
 15. Drepturile membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP:
  1. să propună activităţi de dezvoltare profesională în domeniul calităţii a membrilor comisiei;
  2. să folosească colaboratori externi, experţi în domeniul calităţii;
  3. activităţile realizate în calitate de membru al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii pot fi luate în considerare la acordarea premiilor sau distincţiilor.

Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 12.04.2008, și revizuit de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 18.07.2014.

Valid from: 
2014-07-18