Magyar nyelv és irodalom II

A tárgy az első félévi irodalom kurzus anyagát folytatja (korban és térben), illetve mélyíti el. Általános célja az irodalom és a vallásosság szerves kapcsolatának szemléltetése. Abból a feltételezésből indul ki, hogy a kultúra alapját alkotó szférák (vallás, irodalom, történelem, stb.) akkurátus megismerése csak úgy lehetséges, ha ezeket egy interdiszciplináris hálóban szemléljük és vizsgáljuk, hiszen gyakorlati megvalósulásukban is mindenképp komplementerek, szigorú elválasztásuk sem a megismerés, sem a továbbvitel szempontjából nem produktív. Szűkebb értelemben a cél olyan jelenségek vizsgálata irodalmi példákon, amelyek ezen interdiszciplináris háló metszéspontjaiban ragadhatóak meg, konkrétan: egyháztörténeti események, teológiai irányzatok irodalmi reprezentációi. A jelenségek megértésére az eszköz egy-egy, kor vagy jelenség szempontjából releváns példát vizsgálata esettanulmány-szerűen. A fókuszba helyezett korszakok/jelenségek: felvilágosodás–deizmus, a romantika vallásossága, valamint bibliai alakok és témák irodalmi reprezentációi. Minden jelenséget magyar és világirodalmi példával is szemléltetünk.

Competences

Specific competences

Az egyes korok (felvilágosodás és romantika) vallási és irodalmi jelenségeinek átlátása összefüggésekben, magyar- és világirodalmi jelenségek komparatív szemlélete, jelenségek kontextualizálása társadalmi folyamatokban, bibliai intertextusok azonosítása és értelmezése irodalmi szövegekben.

General competences

Szövegek értő, értelmező olvasása és feldolgozása, jelenségek hálózatának átlátása, terminológia elsajátítása és alkalmazása, szövegalkotás.

Course structure

 1. Bevezetés

 2. Filológiai bevezető: hivatkozás, forráskezelés és -keresés, szövegszerkesztés

  Reading:

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?
 3. Deizmus a magyar felvilágosodásban

  Olvasandó: Csokonai Vitéz Mihály: Halotti versek

  Reading:

  • Debreczeni Attila: Csokonai, az újrakezdések költője
  • Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma
 4. Deizmus a világirodalmi felvilágosodásban

  Olvasandó: Voltaire: Candide

 5. A magyar romantika vallása I

  Olvasandó: Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Kölcsey Ferenc: Himnusz, Vörösmarty Mihály: Szózat

  Reading:

  • Margócsy István: Petőfi Sándor
  • Easterlin, Nancy: Wordsworth and the Question of Romantic Religion
 6. A világirodalom romantikájának vallása (Európa)

  Olvasandó: William Wordsworth: Óda: A halhatatlanság sejtelme a kora gyermekkor emlékeiből

  Reading:

  • Easterlin, Nancy: Wordsworth and the Question of Romantic Religion
 7. A magyar romantika vallása II

  Olvasandó: Madách Imre: Az ember tragédiája

  Reading:

  • Nagy László: Madách Imre Az ember tragédiája című színművének theologiai vizsgálata
  • Easterlin, Nancy: Wordsworth and the Question of Romantic Religion
 8. A világirodalom romantikájának vallása (Amerika)

  Olvasandó: Walt Whitman: Ének magamról

  Reading:

  • Easterlin, Nancy: Wordsworth and the Question of Romantic Religion
 9. Bibliai alakok és témák irodalmi köntösben I

  Olvasandó: Babits Mihály: Jónás könyve

  Reading:

  • Selyem Zsuzsa: Nem-jel, nem-tudás, nem-idő. A bibliai Jónás könyve és Babits Jónás könyve apofatikus hermeneutikai megközelítése
 10. Bibliai alakok és témák irodalmi köntösben II

  Olvasandó: Jorge Luis Borges: Márk evangéliuma

 11. Bibliai alakok és témák irodalmi köntösben III

  Olvasandó: Mészöly Miklós: Saulus

  Reading:

  • Balassa Péter: Passió és állathecc. Mészöly Miklós Filmjéről és művészetéről, 302-343 (42)
 12. Bibliai alakok és témák irodalmi köntösben IV

  Olvasandó: Mikhail Bulgakov: A Mester és Margarita

 13. Bibliai alakok és témák irodalmi köntösben V

 14. Collocvium

Total estimated time

Classroom study

 • 2 hours/week (Course: 2 | Seminar: 0 | Practice: 0)
 • 28 hours/semester (Course: 28 | Seminar: 0 | Practice: 0)

Individual study

 • Time for studying course notes and bibliography: 30 hours/semester.
 • Time for further documentation in libraries, electronic platforms, or on the field: 10 hours/semester.
 • Time for preparing essays, papers, or documentation: 15 hours/semester.
 • Time for personal tutoring: 2 hours/semester.
 • Total individual study: 57 hours/semester.
 • Total estimated time: 85 hours/semester.

Examination

Az óralátogatás és a kiadott bibliográfia ismerete a szóbeli vizsga feltétele.

Bibliography

Book

Book article