Héber nyelv II

A héber nyelv az Ószövetség legfontosabb eredeti nyelve. Ennek megfelelően az órák célja a klasszikus (bibliai) héber nyelv alapjainak elsajátítása. A szentírás-tudomány elmélyítése érdekében a hallgatók négy szemeszterben megtanulnak bibliai héber nyelven olvasni és írni, megismerkednek a bibliai héber nyelvtan alapjaival, alapszókincsével és ezen keresztül a héber bibliai gondolkodásmód alapelemeivel. A morfológia, a mondattan elsősorban a nyelvgyakorlat során kerül előtérbe. Mivel a tantárgy végcélja a Biblia olvasása és fordítása, a nyelvtanulás is speciálisan erre irányul. Ezért a hallgatók bibliai szövegeken gyakorolva megtanulják a bibliai héber szöveg fordítását és felkészülnek annak szakszerű értelmezésére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az eddig elsajátított alaktani ismeretek birtokában a hallgató képes felismerni a héber nyelv és kifejezésmód sajátosságait, és érzékeli az eredeti szöveg és a lehetséges fordítások közötti különbségeket. Az erős, a gutturális és a gyenge igeragozás két csoportjának elsajátításával a hallgató hasznosítani tudja elméleti ismereteit az alaktani szövegelemzésben.

Óraszerkezet

 1. Erős igék: ismétlés. Időviszonyok rendezése. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 91-105 (15)
 2. Gutturális igék: qal, nifal, perfectum. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 110-116 (7)
 3. Gutturális igék: intenzív törzsek perfectuma. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 110-116 (7)
 4. Gutturalis igék: hifil, hofal perfectum. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 110-116 (7)
 5. Ismeret-ellenőrzés a gutturális igék perfectumából. Gutturális igék: qal, nifal imperfectum. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 110-116 (7)
 6. Gutturális igék: intenzív törzsek imperfectuma. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 110-116 (7)
 7. Gutturális igék: hifil és hofal imperfectum. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 110-116 (7)
 8. Ismeretellenőrzés: gutturális igék imperfectumából. Gutturális igék: jussivus, cohortativus, imperativus. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek alapján.

  Olvasmány:

  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 110-116 (7)
 9. Gutturális igék: infinitivus és participium. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

  Olvasmány:

  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 110-116 (7)
 10. Ismeretellenőrzés a gutturális igékből. A gyenge igeragozás szabályai és a gyenge igék áttekintése. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 112-115 (4)
 11. Számnevek. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 84-86 (3)
 12. Határozószók. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 67-69 (3)
 13. Éves anyag áttekintése I. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 1-86 (86)
 14. Éves anyag áttekintése II. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 87-115 (29)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 50 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 22 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 3 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

 • A félév során időben teljesíteni kell minden megírandó nyelvtani ismeret-ellenőrző tesztet. Vizsgára álláshoz az összes teszt alkalmával legalább 7-est kell elérni. Összefoglaló tesztírásra egy-egy nyelvtani egység végén kerül sor, míg rövid, „ötperces teszteket” gyakrabban fognak írni.
 • A kitűzött memoritereket pontosan el kell sajátítani. Nem arra vagyok kíváncsi, hogy a hallgató képes-e bemagolni egy hosszabb vagy rövidebb szöveget, hanem arra, ha képes-e értelemszerűen elmondani egy-egy megtanult igeszakaszt.
 • A paradigma-táblázatok ismerete mellett érteni kell a ragozások logikáját is.
 • A félév végi vizsgán egyidejűleg több kompetenciát kérünk számon: olvasási készség, nyelvtani ismeretek alkalmazása, szókincs ismerete, szövegértés.
 • A hallgató munkaportfoliót készít, amelyet vizsgán úgymond „meg kell védenie”. Ez a dokumentumcsomag tartalmazza a különböző megoldott gyakorlatokat (írás- és betűismereti gyakorlatok, nyelvtani és nyelvi feladatok), a félév során megírt teszteket, a szakirodalom alapján készített táblázatokat, esetleges nyelvtani jegyzeteket, az órai jegyzetből átírt és szótár segítségével kiegészített szójegyzéket. Mind a portfolió, mind pedig a tesztek megírásánál fontos követelmény a szépírás.

Bibliográfia

Könyv