Unitárius egyháztörténet II

A tárgy célja a magyar unitárius egyház 17–20. századi küzdelmes történetének bemutatása. Az egyházi és világi vezetők életének, munkásságának megismerése hozzásegíti a hallgatókat az unitárius egyház és hittantörténet jobb megértéséhez. Az interaktív előadások során különböző szövegeket – prédikációk, confessiók, káték, vitairatok, önéletírások, naplók – vizsgálunk meg.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Egyház- és művelődéstörténeti ismeretek elsajátítása, a 17-20. századi Erdély egyházi és politikai változásainak megismerése, rendszerezésének képessége. Egyház- és kultúrtörténeti ismeretek alapos elsajátítása.

Általános kompetenciák

Az erdélyi protestantizmusra jellemző felekezeti és kulturális közegben való eligazodás, az egymás mellett élő felekezetek, egyházak, kultúrák értékeinek elfogadása, a másság tiszteletben tartása.

Óraszerkezet

 1. Az unitárius egyház a református fejedelmek alatt I

  Olvasmány:

  • Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története II., 477-515 (39)
  • Kovács Sándor: Unitárius egyháztörténet, 27-30 (4) 153-160 (8)
  • Molnár B. Lehel: A háromszéki unitáriusok 17. századi történetéhez. Toposz és valóság közt, 245-275 (31)
  • Balázs Mihály: Varsolci János és Rettegi János ismeretlen szövegeiről, 5-22 (18)
 2. Az unitárius egyház a református fejedelmek alatt II

  Olvasmány:

  • Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története II., 516-548 (33)
  • Szegedi Edit: Valentin Radecius és az egyházi hagyomány legitimitása, 284-296 (13)
  • Molnár Dávid: Valentinus Radecius: Apologia (1618), 39-60 (22)
  • Túri Tamás: Csanádi Pál és Bethlen István, 23-38 (16)
 3. Az önálló erdélyi fejedelemség megszűnésének következményei

  Olvasmány:

  • Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története II., 518-560 (43)
  • Molnár B. Lehel: A Diploma Leopoldinum és a háromszéki unitárius püspöki vizitáció, 483-489 (7)
  • Kovács Sándor: Metamorphosis Ecclesiæ. Az erdélyi unitárius intézményrendszer a 16–18. században, 272-286 (15)
 4. Az unitárius lelkészképzés rövid története

  Olvasmány:

  • Gál Kelemen, Benczédi Gergely, Gaal György: Fejezetek a Kolozsvári Unitárius Kollégium történetéből, 139-182 (44)
  • Gaal György: Múzsák és erények jegyében. Dolgozatok Erdély unitárius múltjáról, 58-63 (6) 94-107 (14)
 5. A peregrinatio academica az unitárius egyházban a 17. században

  Olvasmány:

  • Szabó Miklós, Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-1700, 3-286 (284)
  • Szabó Miklós: Az erdélyi unitáriusok külföldi egyetemjárása 1848-ig, 85-104 (20)
 6. A Türelmi Rendelet. Templomépítés Lázár István püspök életében

  Olvasmány:

  • Kovács Sándor: Lázár István (1742–1811), 58-66 (9)
  • Szabó Dezső: Templomépítés az Unitárius Egyházban a türelmi rendeletet követő 30. esztendő alatt, 157-177 (21)
 7. A felvilágosodott püspök: Körmöczi János

  Olvasmány:

  • Csetri Elek: Együtt Európában, 118-130 (13)
  • Hajós József: Barangolás kolozsvári könyvtárakban, 305-377 (73)
 8. Unitárius mecénások az erkölcs és tudomány szolgálatában: Suki László, Augusztnovics Pál és Berde Mózsa alapítványa

  Olvasmány:

  • Kovács Sándor: Unitárius egyháztörténet, 50-52 (3)
  • Gál Kelemen, Benczédi Gergely, Gaal György: Fejezetek a Kolozsvári Unitárius Kollégium történetéből, 109-120 (12) 168-181 (14)
 9. Bölöni Farkas Sándor az unitárius diplomata

  Olvasmány:

  • Kovács Sándor: Angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19. században, 42-49 (8)
 10. A Szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok 1848–49-ben

  Olvasmány:

  • Gaal György: "A sebesen rohanó háborús időkben". Az unitárius egyház és iskolái 1848-49-ben, 9-40 (32)
  • Kovács Sándor: Egy angol-magyar unitárius életútja. John Paget 1808-1892
 11. Kriza János: Múzsák és erények szolgálatában

  Olvasmány:

  • Kovács Sándor: Kriza János, a püspök, 418-425 (8)
  • Molnár B. Lehel: Kriza János és az 1868. évi emlékzsinat, 426-437 (12)
  • Antal Árpád, Faragó József, Szabó T. Attila: Kriza János, 9-66 (58)
 12. A kiegyezéstől Trianonig I

  Olvasmány:

  • Kovács Sándor: Unitárius egyháztörténet, 55-60 (6)
  • Rezi Elek: Teológia és népszolgálat. Ferencz József unitárius püspök teológiai munkássága, 13-45 (33)
 13. A kiegyezéstől Trianonig II

  Olvasmány:

  • Pál János: Az Unitárius Egyház Romániába való integrációjának koncepciója az első világháború után, 407-417 (11)
  • Pál János: Paradigmaváltó kisebbségi sors 1-3, 26-47 (22) 115-129 (15) 247-263 (17)
 14. Harc a túlélésért az új impériumban

  Olvasmány:

  • Pál János: Vissza- és elrománosítási kísérletek ideológiai gyökerei a székelyföldi unitárius egyházközségekben, 38-56 (19)
  • Pál János: Vissza- és elrománosítási kísérletek ideológiai gyökerei a székelyföldi unitárius egyházközségekben 2, 384-408 (25)
  • Pál János: Vissza- és elrománosítási kísérletek ideológiai gyökerei a székelyföldi unitárius egyházközségekben 3, 499-527 (29)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 60 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 5 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Az óralátogatás és a kiadott bibliográfia ismerete a szóbeli vizsga feltétele.

Bibliográfia

Forráskiadvány

 • Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István (2009): Az erdélyi unitárius egyház története II. 2.. Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/2 4/2. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház, 1-838 old.

Könyv

Tanulmány folyóiratban

Tanulmánykötet

Tanulmány könyvben