Újszövetségi exegézis I

„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” 2Tim 2,15

Az újszövetségi exegézis nyelvtudományi és történeti módszerei hasznos eszközök a textus objektivizálásában, keletkezési körülményeinek feltárásban és eredeti értelme megközelítésében. Kizárólagos módszer nem létezik, viszont a különféle módszerek kiegészítik, vagy kiegészíthetik egymást, ugyanis más-más oldalról közelítik meg a textust.
Az Újszövetségi exegézis I. kurzus célja: annak bemutatása, hogy a korábban elsajátított módszertani ismereteket miként lehet alkalmazni az újszövetségi exegézis munkájában.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató képes körülhatárolni a perikopa szövegegységeit, felismerni azoknak szűkebb, illetve tágabb kontextusát; alkalmazni tudja a szövegegységhez leginkább illő módszereket; ismeretei alapján választani tud ott, ahol a kommentárok több megoldást is javasolnak, és ezt meg is képes indokolni. Képes rendszerezett formában bemutatni és összegezni szerzett ismereteit és saját vizsgálódásának eredményeit.

Általános kompetenciák

A hallgató képes önálló fordítást készíteni egy adott szövegegységről és exegetálni azt a szakirodalom használatával.

Óraszerkezet

 1. Bevezető gondolatok a tudományos exegézis szükségességéről

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye, 129-144 (16)
 2. János evangéliumának történeti, irodalmi és hermeneutikai-teológiai megközelítése

  Olvasmány:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 28-52 (25)
 3. Jn 3,1-21 - Nikodémus: bevezető megjegyzések, a helyes értelmezés kulcsszavai

  Olvasmány:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 110-113 (4)
  • Adorjáni Zoltán: Széljegyzetek Jn 3,1-21 margójára. Jézus találkozása Nikodémussal, 145-150 (6)
 4. Jn 3,1-3

  Olvasmány:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 113-114 (2)
  • Adorjáni Zoltán: Széljegyzetek Jn 3,1-21 margójára. Jézus találkozása Nikodémussal, 150-152 (3)
 5. Jn 3,4-8

  Olvasmány:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 114-116 (3)
  • Adorjáni Zoltán: Széljegyzetek Jn 3,1-21 margójára. Jézus találkozása Nikodémussal, 152-153 (2)
 6. Jn 3,9-13

  Olvasmány:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 115-116 (2)
  • Adorjáni Zoltán: Széljegyzetek Jn 3,1-21 margójára. Jézus találkozása Nikodémussal, 153-154 (2)
 7. Jn 3,14-16

  Olvasmány:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 117-119 (3)
  • Adorjáni Zoltán: Széljegyzetek Jn 3,1-21 margójára. Jézus találkozása Nikodémussal, 154-156 (3)
 8. Jn 3,17-21

  Olvasmány:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 119-120 (2)
  • Adorjáni Zoltán: Széljegyzetek Jn 3,1-21 margójára. Jézus találkozása Nikodémussal, 156-158 (3)
 9. Mt 2,16-18 - A betlehemi gyermekek meggyilkoltatása. Bevezetés Máté evangéliumához. A gyermekségtörténetek (1-2 fej.) és a 2,13-23 perikopa

  Olvasmány:

  • Luz, Ulrich: Das Evangelium nach Mattäus (Mt 1-7), 15-32 (18) 86-87 (2) 124-128 (5)
 10. Mt 2,16

  Olvasmány:

  • Luz, Ulrich: Das Evangelium nach Mattäus (Mt 1-7), 128-129 (2)
 11. Mt 2,17-18 reflexiós idézete és annak öszövetségi kontextusa

  Olvasmány:

  • Luz, Ulrich: Das Evangelium nach Mattäus (Mt 1-7), 129-130 (2) 137-140 (4)
 12. A Mt 2,16-18 exegézise során felmerült kérdések tisztázása és az ún. kritikus pontok megtalálása a homiletikai exegézis számára

  Olvasmány:

  • Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt. Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet, 15-16 (2)
  • Adorjáni Zoltán: Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye, 135-136 (2)
 13. A félév órák közben felmerült exegetikai kérdések tisztázása

 14. A félévi munka kiértékelése, a vizsga megbeszélése

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 47 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 47 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 1 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 95 óra/szemeszter.
 • Összesen: 123 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A végleges jegy összetevői: órai aktivitás (20%), záróvizsga (80%).

Bibliográfia

Tanulmány folyóiratban

Könyv

Tanulmány könyvben