Bevezetés az Újszövetségbe II

A Bevezetés az Újszövetségbe II tantárgy keretében bemutatjuk a János szerinti evangélium, az Apostolok cselekedeteiről írott könyv és Pál korai gyülekezeti leveleinek (1,2Tessz; 1,2Kor) irodalomtörténeti kérdéseit (szerző, címzettek, a mű megírásának helye, ideje, körülményei, indítékai, irodalmi egysége és szerkezeti felépítése), főbb tartalmi egységeit, jellegzetes teológiai témáit és motívumait.

A történeti és tárgyi ismeretek birtokában a bevezetéstan felkészíti a hallgatót az újszövetségi exegézis és teológia művelésére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri a János szerinti evangélium, az Apostolok cselekedeteiről írott könyv, valamint Pál korai leveleinek (1,2Tessz; 1,2Kor) irodalomtörténeti kérdéseit, az iratok tartalmát, fontosabb teológiai témáit és motívumait, képes azokat az eddig tanultakkal egységben szemlélni, és szabatosan és szakszerűen bemutatni.

Általános kompetenciák

A hallgató gyakorlatra tesz szert a Biblia értő olvasásában, tárgyi ismerete egyre bővül, teológiai szemlélete fokozatosan alakul és csiszolódik, ítéletalkotása tárgyszerűbbé, pontosabbá és megbízhatóbbá válik, rendszerező és integráló képessége nő.

Óraszerkezet

 1. Bizonyságtétel a testté lett Igéről és az Ő dicsőségének jeleiről János szerint

  Olvasmány:

  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 499-529 (31)
  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1249-1254 (6)
 2. Beszédek és jellegzetes motívumok a János szerinti evangéliumban

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1255-1276 (22)
 3. Jézus búcsúbeszédei, szenvedése, halála és feltámadása János szerint

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1276-1294 (19)
 4. A János szerinti evangélium bevezetéstani kérdései

  Olvasmány:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 138-147 (10)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 152-162 (11)
 5. Az első gyülekezet és a misszió kezdetei az ApCsel szerint (ApCsel 1–8)

  Olvasmány:

  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 530-545 (16)
  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1295-1311 (17)
 6. Belső feszültségek és külső fenyegetettség a korai egyház életében (Ap Csel 3–15)

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1304-1325 (22)
 7. A pogányok befogadása és a pogányok közötti misszió (ApCsel 16–28)

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1326-1350 (25)
 8. Az Apostolok cselekedeteiről írott könyv bevezetéstani kérdései

  Olvasmány:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 128-133 (6)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 163-180 (18)
 9. Az újszövetségi levélirodalom és Pál levelei

  Olvasmány:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 27-33 (7)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 181-193 (13)
 10. Eszkatológia és közösségi problémák a tesszalonikaiakhoz írt levelekben. Tartalmi és bevezetéstani kérdések

  Olvasmány:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 34-40 (7)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 229-241 (13)
  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1437-1444 (8)
 11. Gyülekezeti gondok az Első korintusi levélben (1Kor 1–10)

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1375-1386 (12)
 12. Istentiszteleti problémák az Első korintusi levélben (1Kor 11–16). Bevezetéstani kérdések

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1386-1395 (10)
  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 48-52 (5)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 199-205 (7)
 13. Az apostoli szolgálat ismertető jegyei: erő az erőtlenségben a Második korintusi levél szerint

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1395-1399 (5) 1404-1407 (4)
 14. Fontos teológiai témák és motívumok a Második korintusi levélben. Bevezetéstani kérdések

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1399-1403 (5)
  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 52-56 (5)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 199-205 (7)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 30 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 5 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 47 óra/szemeszter.
 • Összesen: 75 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató írásbeli részletvizsgákon és szóbeli záróvizsgán ad számot ismereteiről és a kialakult készségekről.