Unitárius hitvallásismeret

A tantárgy célja az unitárius hitelvek kifejtése, magyarázata, igazolása, bizonyítása a Ferencz József-féle Unitárius Káté alapján. Azokat a hitelvi kérdéseket alapozza meg, amelyek egyrészt az unitárius identitástudat jellemzői, másrészt a keresztény dogmatika szerves részét képezik. A bevezetésben a következő témaköröket tárgyaljuk: a vallás fogalma, a Biblia, a kereszténység, Dávid Ferenc, (az Unitrárius Egyház megalapítója), a hitvallás. Az unitárius hitvallás alapján vizsgáljuk a következő teológiai témákat: Isten, az unitárius keresztény antropológia kérdéskörei, Jézus Krisztus élete és tanításai, Szentlélek, bűn és bűnbocsánat, keresztség, konfirmáció, úrvacsora és örökélet. A cél elérése érdekében az induktív, deduktív, fenomenológiai és a korrelációs módszereket használjuk.

A hallgató értse meg az unitarizmus helyét és szerepét a kereszténységben és napjaink társadalmában. A hallgató vallásos hitének, lelkiségének, keresztény értékrendjének elmélyítése és az ökuménikus és vallásközi gondolkodásának elősegítése.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az ismeretek, a kompetenciák és az összefüggések általános és speciális elsajátítása növelik a hallgató képességét, hogy szisztematikusan és komprehenszív módon megértse a tárgyalt diszciplinát. Ugyanakkor növelik a hallgató képességét arra, hogy felismerje a teológiai tudományok közötti kapcsolatokat.

Általános kompetenciák

Érdeklődést mutasson egy multidiszciplináris csapatmunka iránt. Érdeklődést mutasson a kutatói tevékenység iránt (dokumentáció, bibliográfia, szakreferátumok). Vegyen részt a különböző tudományos projektekben és mutassa meg azokat a képességeit, amelyek a jövőre nézve alkalmassá teszik tudományos munkára. Az elsajátított ismereteket tudja alkalmazni a mindennapi életben.

Óraszerkezet

 1. Az unitarizmus

  A reformáció radikális irányzatai, az unitárius vallási eszmerendszer kibontakozása, lényege, központi tanítása; az unitárius elnevezés eredete.

  Olvasmány:

  • Rezi Elek: Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata, 7-11 (5)
  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 140-149 (10)
  • Ferencz József: Hittan, 122-123 (2)
  • Hall Alfréd: Egy unitárius hitvilága, 78-13 (-64)
 2. A káté fogalma és eredete

  Kulcsfogalmak: katekézis, katekumenátus; a katekézis szerepe az ókorban, a középkorban, a reformáció korában; az unitárius kátéirodalom története, különös tekintettel a nyomtatásban megjelent kátéinkra; Ferencz József-féle káté története és jelentősége.

  Olvasmány:

  • Rezi Elek: Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata, 11-13 (3)
  • Gál Kelemen: Kilyéni Ferencz József unitárius püspök élete és kora, 5-40 (36) 54-78 (25) 100-116 (17)
 3. A vallás

  A vallás tárgya, célja, lényege, formái; a vallásalapítók

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius káté
  • Rezi Elek: Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata, 34-39 (6)
  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 26-30 (5)
  • Ferencz József: Hittan, 3-10 (8)
 4. A Biblia

  Kulcsfogalmak: kánon, apokrifus, intertestamentális, szövetség, testamentum, kódex; az Ó- és Újszövetségi könyvek keletkezési körülményei, a szerzőség, nyelv, tartalom, az üzenet lényege, bibliai kéziratok, fordítások.

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius káté
  • Ferencz József: Hittan, 15-28 (14)
  • Hall Alfréd: Egy unitárius hitvilága, 26-30 (5)
  • Czire Szabolcs: Unitárius ösvény. Hitelvek és eszmerendszer, 54-55 (2)
  • Rezi Elek: Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata, 39-56 (18)
 5. A kereszténység

  A keresztény megnevezés eredete, a kereszténység megoszlása: a nagy szkizma, a reformáció protestántizmus, az Erdélyi recepta religio rendszer, a görög katolikus egyház megalakulása, a 19-20-ik században kialakult keresztény felekezetek, vallási közösségek.

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius káté
  • Rezi Elek: Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata, 57-66 (10)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 29-36 (8)
  • Marton József: Katolikus egyháztörténet, 294-300 (7)
  • Jakab Elek: Dávid Ferencz emléke. Elítéltetése és halála háromszázados évfordulójára, 103-104 (2)
 6. Dávid Ferenc

  Élete és életcéljának megvalósítási lehetőségei; az unitárius reformáció terjedése; az unitárizmus nehéz megpróbáltatásainak vallási, társadalmi, politikai okai és következményei; Dávid Ferenc emlékének megörökítése.

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius káté
  • Rezi Elek: Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata, 67-86 (20)
  • Jakab Elek: Dávid Ferencz emléke. Elítéltetése és halála háromszázados évfordulójára, 1-16 (16) 76-102 (27) 166-255 (90)
  • Wilbur, Morse Earl: A mi unitárius örökségünk. A szabadelvű kereszténység összefoglaló története, 146-196 (51)
 7. Isten

  Isten lényege, személyessége, egysége, munkái: a teremtés és a gondviselés; Isten tulajdonságai: örökkévaló, tökéletes, mindenható, jó, igaz, irgalmas.

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius káté
  • Rezi Elek: Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata, 96-106 (11)
  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 42-56 (15)
  • Ferencz József: Hittan, 29-46 (18)
  • Hall Alfréd: Egy unitárius hitvilága, 15-42 (28)
  • Czire Szabolcs: Unitárius ösvény. Hitelvek és eszmerendszer, 31-41 (11)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 195-199 (5) 218-224 (7)
  • Csiki Gábor: Hiszek egy Istenben. Unitárius hitvallás, 10-35 (26)
 8. Unitárius keresztény antropológia

  Az ember, mint teremtmény, Isten gyermeke és munkatársa; lelki tehetségei: hit, értelem, szabadakarat, lelkiismeret, szeretet; az ember hivatása.

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius káté
  • Ferencz József: Hittan, 50-53 (4)
  • Hall Alfréd: Egy unitárius hitvilága, 44-47 (4)
  • Czire Szabolcs: Unitárius ösvény. Hitelvek és eszmerendszer, 25-30 (6) 45-48 (4)
  • Rezi Elek: Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata, 107-112 (6)
  • Borbély István: Isten gyermeke és munkatársa, 81-90 (10)
 9. Jézus Krisztus

  Élettörténete, személye és tanításai; tanítványai és ellenségei; halála és a halála utáni események értelmezése; a keresztény ünnepkör.

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius káté
  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 68-78 (11)
  • Ferencz József: Hittan, 70-88 (19)
  • Hall Alfréd: Egy unitárius hitvilága, 30-43 (14)
  • Rezi Elek: Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata, 113-136 (24)
  • Czire Szabolcs: Unitárius ösvény. Hitelvek és eszmerendszer, 48-63 (16)
  • Csiki Gábor: Hiszek egy Istenben. Unitárius hitvallás, 39-66 (28)
 10. A Szentlélek

  A Szentlélek meghatározása, a szentlélektan kialakulásának dogmatörténeti áttekintése, a Szentlélek nyugati és keleti típusú modelljei; munkájának feltételei, eredményei a múltban és a jelenben.

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius káté
  • Rezi Elek: Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata, 140-144 (5)
  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 89-96 (8)
  • Ferencz József: Hittan, 95-97 (3)
  • Czire Szabolcs: Unitárius ösvény. Hitelvek és eszmerendszer, 56-61 (6)
  • Csiki Gábor: Hiszek egy Istenben. Unitárius hitvallás, 91-105 (15)
 11. Unitárius Anyaszentegyház

  Fogalmi meghatározása; Jézus az unitárius anyaszentegyház feje; a látható és a láthatatlan egyház; a klerikális és világi elem protestáns értelmezése; a presbiteriánus és az episzkopális egyházkormányzás különbségei; magatartás az egyházban a rosszak iránt; magatartás a különböző felekezetek iránt.

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius káté
  • Rezi Elek: Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata, 140-144 (5)
  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 89-96 (8)
  • Ferencz József: Hittan, 95-97 (3)
  • Csiki Gábor: Hiszek egy Istenben. Unitárius hitvallás, 95-105 (11)
  • Czire Szabolcs: Unitárius ösvény. Hitelvek és eszmerendszer, 56-61 (6)
 12. Bűn és bűnbocsánat

  A bűn fogalma, fajai, eredete; az ősbűn problémája; a bűn következményei; a bűnbocsánat.

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius káté
  • Rezi Elek: Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata, 145-149 (5)
  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 84-85 (2)
  • Ferencz József: Hittan, 54-59 (6)
  • Hall Alfréd: Egy unitárius hitvilága, 48-56 (9)
  • Csiki Gábor: Hiszek egy Istenben. Unitárius hitvallás, 109-122 (14)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 327-332 (6)
 13. Örökélet

  A test lélek viszonya; a halál valósága, a lélek halhatatlansága; Isten ítélete.

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius káté
  • Rezi Elek: Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata, 151-154 (4)
  • Ferencz József: Hittan, 109-113 (5)
  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 86-89 (4)
  • Hall Alfréd: Egy unitárius hitvilága, 58-64 (7)
  • Csiki Gábor: Hiszek egy Istenben. Unitárius hitvallás, 131-158 (28)
 14. Szertartások

  A keresztelés eredete és gyakorlata; a konfirmáció lényege és gyakorlata; az úrvacsora szereztetése, lényege, gyakorlata. A különböző keresztény felekezetek úrvacsoratanának bemutatása.

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius káté
  • Rezi Elek: Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata, 155-165 (11)
  • Ferencz József: Hittan, 103-109 (7)
  • Gellérd Imre: Esszék a gyakorlati teológia köréből, 19-51 (33)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 40 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 50 óra/szemeszter.
 • Összesen: 78 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Az unitárius Káté kérdéseinek és feleleteinek az ismerete (70%). Szemináriumi dolgozat és az órán való aktív jelenlét (30%).