Dogmatika I

A dogmatika a keresztyén tanok rendszere. Legfontosabb elemei: az istenismeret filozófiai lehetőségének vizsgálata; az isteni önkijelentés, mint a teológiai istenismeret forrása; teremtéstan (annak teológiai tartalma, a rossz problémája, teremtésvédelem); antropológia; krisztológia és szoteriológia (Krisztus személyéről és művéről, a megváltásról való tanítás); pneumatológia (a Szentlélek személye és műve); ekkléziológia (egyháztan és sákramentumok); eszkatológia (a végső időkről szóló tanítás). Az előadások és szemináriumok célja a felsorolt tanítások megismertetése és az azokra vonatkozó ismeretek elmélyítése kialakulásuk és fejlődésük szellemtörténeti kontextusában különös tekintettel a reformáció hitvilágára. További cél annak a képességnek a kialakítása, mellyel a diák a nyert ismeretek birtokában képes a kortárs kulturális közegben számot adni a keresztyén hit időszerűségéről. Ennek érdekében értelmezzük a keresztyén tanítás klasszikus és mai szövegeit.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A diák képes lesz a keresztyén hit tartalmának elemzésére és értékelésére, illetve a különböző szolgálati területeken való "hasznosítására".

Általános kompetenciák

A diák a nyert ismeretek birtokában képes a kortárs kulturális közegben számot adni a keresztyén hit időszerűségéről

Óraszerkezet

 1. A dogmatika neve, fogalma, tartalma; hitvallás és dogma; a dogmatika viszonya a többi teológiai diszciplinához; négy jellemzője: tartalmában reproduktív és produktív, formáját tekintve tudományos és egzisztenciális.

  Olvasmány:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 1-27 (27)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 1-69 (69)
  • Török István: Dogmatika, 48-55 (8)
 2. A teológiai nyelv természete: analógia, metafora, akkomodáció.

  Olvasmány:

  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 135-142 (8)
 3. A kijelentés fogalma, Deus absconditus – Deus revelatus, revelatio generalis, revelatio specialis, folyamatos vagy lezárt kijelentés.

  Olvasmány:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 67-74 (8)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 148-157 (10)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 99-128 (30)
 4. A kijelentés forrásainak tekintett valóságok: a Szentírás, az értelem (deizmus, racionalizmus), a hagyomány (egy forrás, vagy két forrás?), a vallási tapasztalat (egzisztencializmus, a vallásos tapasztalat feuerbach-i kritikája).

  Olvasmány:

  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 162-192 (31)
 5. Az ige hármas alakja: a kijelentett Ige Jézus Krisztus, az írott Ige, a hirdetett Ige; az írásértelmezés reformátori elvei

  Olvasmány:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 75-90 (16)
 6. A két szövetség egysége; a Sola Scriptura elve; a „Bibliakritika” jogosultsága és határai.

  Olvasmány:

  • Török István: Dogmatika, 73-90 (18)
 7. A hit fogalma, a hit, mint ismeret és bizalom

  Olvasmány:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 272-279 (8)
 8. A hit és értelem viszonya; ugyanez Aquinói és Luther gondolkodásában; a hitetlenség arcai.

  Olvasmány:

  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 128-134 (7)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 273-275 (3) 314-318 (5) 463-470 (8) 478-484 (7) 526-531 (6)
 9. Az isteni attribútumok: Isten, mint agape; aseitas, immutabilitas, infinitas, omnipotentia, omnipraesentia; Isten szenvedésének kérdése; az ateizmus problémája.

  Olvasmány:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 93-105 (13)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 195-213 (19)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 177-234 (58)
 10. A Szentháromság-tan meghatározása; bibliai alapjai; antitrinitárius eszmék; a tan gyakorlati jelentősége; a Szentháromság analógiái; a filioque-vita.

  Olvasmány:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 93-105 (13)
  • Török István: Dogmatika, 137-170 (34)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 229-247 (19)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 569-580 (12)
 11. A teremtéstan tartalma, Isten teremtő munkájának modellejei, Isten jelenléte a világban; Isten, mint Atya: a gondviselés (creatio continua, conservatio, gubernatio).

  Olvasmány:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 105-138 (34)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 218-223 (6)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 207-220 (14)
 12. Unde malum? – a rossz problémája (Irenaeus, Augustinus, Barth); csoda és természeti törvény.

  Olvasmány:

  • Török István: Dogmatika, 218-228 (11)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 214-218 (5)
 13. Az ember – a teremtés és/vagy az evolúció eredménye?

  Olvasmány:

  • Visky Sándor Béla: Bizalom a határon. Teológiai esszék és tanulmányok, 65-99 (35)
 14. A teremtett ember. Az imago dei tan teológiai tartalma és annak határai.

  Olvasmány:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 138-156 (19)
  • Török István: Dogmatika, 242-259 (18)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 4 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 2 | Gyakorlat: 0)
 • 56 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 28 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 65 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 25 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 8 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 100 óra/szemeszter.
 • Összesen: 156 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgatónak ismernie kell a téma alapfogalmait, hátterét a bibliai, óegyházi, középkori és reformátori tanításban, továbbá aktualizálnia kell a különböző kérdések mai vetületeit.