Etika II

Az etika a helyes emberi cselekvéssel foglalkozó tudomány. Leíró és előíró módon vizsgálja ennek motivációját, eszköztárát, célszerűségét, következményét, általánosítható mértékét mind egyéni, mind pedig közösségi vonatkozásban. Immanuel Kant a "hogyan kell cselekednünk?" problémáját további három kérdés összefüggésében tárgyalja: kicsoda az ember, mi módon ismerünk és mit remélhetünk? A jó cselekvésének a meghatározása tehát csak az antropológia, ismeretelmélet és a vallásos hit összefüggésében válaszolható meg - helyesen vallja ezt a morálfilozófia. A keresztyén etika kiinduló pontja azonban a kijelentés. Ennek megfelelően minden cselekvés motivációja és mértéke ez: "Járjatok méltóan az Úrhoz" (Kol 1,10). A tárgy célja annak tudatosítása, hogy az ember, aki egyszerre a természet és a kegyelem rendjében él, alapvetően erkölcsi lény. Amennyiben Isten kijelentett akaratában felismeri a jó tartalmát és azt embertársai közösségében gyakorolja, betölti rendeltetését; ellenkező esetben viszont elvéti azt. - Miután első szemeszterben a diák megismerkedett az etika itt vázolt fogalmi hálójával, módszerével és témáival, e második félévben az előadások célja D. Bonhoeffer Etikájának részletes megismertetése és értelmezése; ez a klasszikus mű az etikatörténet talán legszélesebb körben ismert alapmunkája.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató megismeri az olyan alapvető etikai fogalmakat, mint szabadság, felelősség, lelkiismeret, norma, értékrend, tisztelet, autonómia, heteronómia, emberi méltóság; továbbá a moralitás különböző típusú értelmezéseit: Kant etikája, utilitarizmus, kontraktualizmus, stb. Megérti az általános erkölcstan és a keresztyén etika közös vonásait, valamint ezek elkülönítő jegyeit. - Ezeket az előzetes ismereteket D. Bonhoeffer Etikájának összefüggésében mélyítheti el a diák. - Az elsajátított alapfogalmak és etikai szempontok alapján a hallgatók szemináriumi órák keretében különböző szociáletikai témákat dolgoznak fel, ezzel igazolva problémaérzékenységüket és a megértett elméleti anyag alkalmazásának a képességét.

Általános kompetenciák

A tárggyal való foglalkozás hozzásegíti a hallgatót annak a képességnek a kialakulásához, hogy egy adott élethelyzetben azonosítani tudja az erkölcsi dilemmákat, a sokszor egymásnak ellentmondó morális követelményeket; hogy biztos értékrend alapján felismerje a klasszikus- valamint a teológiai erények (bölcsesség, bátorság, igazságosság, mértékletesség; hit, remény, szeretet) valódi tartalmát, és ezek gyakorlatában igazi értékek teremtője lehessen - sok esetben az értékek vagy a kötelességek ütközésének a szorításásban.

Óraszerkezet

 1. Krisztus, a valóság és a jó kérdése

  1.A valóság fogalma
  2. A két síkon való gondolkodás
  3. A négy mandátum

  Szeminárium: Az abortusz biológiai, pszichoszociális, erkölcsi és hitbeli vonatkozásai

  Olvasmány:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 31-50 (20)
  • Scott, B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, 129-153 (25)
  • Ferencz Antal: A bioetika alapjai, 121-156 (36)
  • John, Breck: Darul sacru al vietii, 187-221 (35)
 2. Az etika mint Krisztus kiábrázolódása

  1. Az elméleti etikus és a valóság
  2. Ecce homo
  3. Az emberek megvetője
  4. A sikerember
  5. A halál bálványozása
  6. Azonossá formálódni Krisztussal
  7. A konkrét hely

  Szeminárium: Mesterséges megtermékenyítés, béranyaság, posztumusz utódnemzés

  Olvasmány:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 51-70 (20)
  • Scott, B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, 165-194 (30)
  • Wayne G., Boulton, Thomas D., Kennedy, Verhey, Allen: From Christ To The World. Introductory Readings in Christian Ethics , 389-400 (12)
 3. Örökség és romlás

  1. Történelmi örökség a nyugati keresztyén kulturális térben
  2. A görög-római antikvitás
  3. A corpus christianum és ennek megtörése a reformációban
  4. A francia forradalom szellemtörténeti hatása
  5. A nihilizmus kísértése

  Szeminárium: Biotechnológia, genetika és az emberi klónozás

  Olvasmány:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 71-86 (16)
  • Scott, B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, 205-229 (25)
  • Edward, Schneider: Questions About the Beginning of Life, 71-96 (26)
  • John, Breck: Darul sacru al vietii, 238-249 (12)
 4. Bűn, megigazulás, megújulás - A végső és a végső előtti valóság

  1. Bűnvallás
  2. Megigazulás és sebheggedés
  3. A megigazulás mint a végső szó
  4. A végső előtti
  5. Útkészítés

  Szeminárium: Együttélés, önmegtartóztatás

  Olvasmány:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 87-112 (26)
  • Scott, B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, 293-302 (10) 316-320 (5)
  • John, Breck: Darul sacru al vietii, 77-140 (64)
 5. A természeti élet

  1. Suum cuique
  2. A testi élethez való jog
  3. Az öngyilkosság
  4. Az élet továbbadása
  5. A lelki élet természetes jogai

  Szeminárium: Orvosasszisztált öngyilkosság és eutanázia

  Olvasmány:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 113-144 (32)
  • Scott, B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, 229-266 (38)
  • Ferencz Antal: A bioetika alapjai, 240-255 (16)
  • Wayne G., Boulton, Thomas D., Kennedy, Verhey, Allen: From Christ To The World. Introductory Readings in Christian Ethics , 404-409 (6)
  • Visky Sándor Béla: Bizalom a határon. Teológiai esszék és tanulmányok, 170-188 (19)
  • John M., Frame: Medical Ethics. Principles, Persons and Problems, 53-83 (31)
  • Fazakas Sándor, Ferencz Árpád: Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak, 7-247 (241)
 6. A történelem és a jó

  1. A felelős élet struktúrája (A képviselet, A valóságnak való megfelelés, A dolgok világa, A bűn átvállalás, A lelkiismeret, A szabadság)
  2. A felelősség helye (A hivatás)

  Szeminárium: A halálbüntetés mint jogi és morális kérdés

  Olvasmány:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 145-180 (36)
  • Scott, B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, 267-292 (26)
  • Douma, Jochem: A Tízparancsolat, 180-184 (5)
  • Szűcs Ferenc: Teológiai etika, 236-238 (3)
 7. Isten szertete és a világ meghasonlása

  1. A konfliktusok világa
  2. A szégyen
  3. Szégyen és lelkiismeret
  4. A visszanyert egység világa
  5. A farizeus
  6. Isten akaratának a megvizsgálása
  7. A cselekvés
  8. A szeretet

  Szeminárium: Homoszexualitás

  Olvasmány:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 181-207 (27)
  • A Juhász István Alapítvány munkatársai: Érzékeny kérdések, 9-109 (101)
 8. Egyház és világ

  1. Krisztus teljességigénye és kizárólagossága
  2. Krisztus és a jó emberek

  Szeminárium: Házasság, házasságtörés, válás

  Olvasmány:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 209-216 (8)
  • Douma, Jochem: A Tízparancsolat, 189-193 (5) 208-214 (7)
  • Szűcs Ferenc: Teológiai etika, 242-249 (8)
  • Wayne G., Boulton, Thomas D., Kennedy, Verhey, Allen: From Christ To The World. Introductory Readings in Christian Ethics , 322-331 (10) 347-354 (8)
 9. Hogyan szóljon az egyház a világhoz?

  1. Keresztyén megoldások világi problémákra?
  2. A jézusi magatartás
  3. A gonosz elleni keresztes hadjárat
  4. Az egyház szava a világhoz törvény és evangélium

  Szeminárium: A háború erkölcsi kérdései

  Olvasmány:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 217-224 (8)
  • Scott, B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, 329-359 (31)
  • Douma, Jochem: A Tízparancsolat, 184-186 (3)
  • Szűcs Ferenc: Teológiai etika, 238-242 (5)
  • Wayne G., Boulton, Thomas D., Kennedy, Verhey, Allen: From Christ To The World. Introductory Readings in Christian Ethics , 436-442 (7)
 10. Az etikai és a keresztyén kérdésköre

  1. Felhatalmazás az etikai kérdés tárgyalására
  2. Isten parancsa

  Szeminárium: Lehet-e erkölcsös a gazdaság?

  Olvasmány:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 225-242 (18)
  • Scott, B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, 359-396 (38)
  • Douma, Jochem: A Tízparancsolat, 234-237 (4)
  • Wayne G., Boulton, Thomas D., Kennedy, Verhey, Allen: From Christ To The World. Introductory Readings in Christian Ethics , 447-493 (47)
 11. A konkrét parancsolat és az isteni mandátumok - A "primus usus legis" tana a lutheránus hitvallási iratokban

  1. A mandátum fogalma
  2. Isten parancsa az egyházban
  3. Primus usus legis

  Szeminárium: Erkölcs és politika

  Olvasmány:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 243-254 (12) 291-305 (15)
  • Wayne G., Boulton, Thomas D., Kennedy, Verhey, Allen: From Christ To The World. Introductory Readings in Christian Ethics , 409-446 (38)
  • Szűcs Ferenc: Teológiai etika, 205-220 (16)
  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 255-273 (19)
 12. Állam és egyház

  1. Fogalmi tisztázás
  2. A felsőbbség megalapozása
  3. A felsőbbség isteni jellege
  4. A felsőbbség és az isteni alaprendek a világban
  5. Felsőbbség és egyház
  6. Államforma és egyház

  Szeminárium: Szervátültetés jogi, erkölcsi és pszichoszociális kérdésköre

  Olvasmány:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 255-272 (18)
  • Ferencz Antal: A bioetika alapjai, 226-232 (7)
  • Rezi Elek: A szervátültetés etikai vetületei, 223-230 (8)
 13. Személyre, illetve dolgokra vonatkozó etika

  1. Személyi vagy dologi etika
  2. Az újszövetség
  3. Hitvallási iratok
  4. Dilschneider tételeinek bírálata
  5. Rendszeres teológiai szempontok

  Szeminárium: Teremtésvédelem - öko-etikai kérdések

  Olvasmány:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 273-281 (9)
  • Bolyki János: Teremtésvédelem. Ökológiai krízisünk teológiai megközelítése, 7-234 (228)
  • Wayne G., Boulton, Thomas D., Kennedy, Verhey, Allen: From Christ To The World. Introductory Readings in Christian Ethics , 493-530 (38)
  • Visky Sándor Béla: Egészként egy megtört világban, avagy: megváltottak a válságban, 61-69 (9)
 14. Mit jelent igazat mondani?

  1. Sitz im Leben
  2. Az igazmondás mint a helyzet függvénye

  Szeminárium: A kommunikáció erkölcse. A beszéd tisztasága, médiaetika

  Olvasmány:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 283-290 (8)
  • Sissela, Bok: A hazugság, 9-403 (395)
  • William L., Rivers, Cleve, Matthews: Médiaetika, 7-368 (362)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 10 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 42 óra/szemeszter.
 • Összesen: 70 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

1. Szóbeli vizsga az előadásokon készített jegyzetek és a kiadott anyag alapján - 50%
2. Írásbeli dolgozat a bemutatott szemináriumi témáról - 50%

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban

Tanulmánykötet