Szimbolika

A tárgy célja a hallgatók megismertetése azoknak a történelmi egyházaknak, továbbá felekezeteknek és kis közösségeknek a sajátos tanításával, valamint egyházi-gyülekezeti gyakorlatával, akiknek a híveivel nap mint nap találkozuk.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgatók megismerkednek az ortodox, a római katolikus, a görög katolikus és az unitárius egyház bizonyos specifikus tanításával és életgyakorlatával. Vizsgáljuk továbbá a neoprotestantizmus hagyományos felekezeteit (baptista, adventista, pünkösdista), valamint a már meggyökerezett, illetve a napjainkban terjedő közösségeket (Jehova Tanúi, mormonok, Hit Gyülekezete).

Általános kompetenciák

A különböző felekezetek behatóbb ismerete hozzásegíti a hallgatókat bizonyos előítéletek lebontásához, segít felmérni a közös keresztyén örökség súlyát és fontosságát, fejlesztve ugyanakkor kritikai készségüget is, mellyel különbséget tehetnek az igazán lényeges hitbeli vonatkozások, valamint az adiafórák, a másodlagos vagy éppen sokadrangú vallásos jelenségek között. Arra törekszünk, hogy ezeken a kurzusokon és szemináriumokon az illető felekezet valamely képvislője hitelesen szólaltassa meg saját közösségének a hangját. Ily módon ezek az órák az ökumenikus magatartás elmélyítését, egymás értékeinek kölcsönös megbecsülését is szolgálja.

Óraszerkezet

 1. A római katolikus egyház Erdélyben

  1. Egyázszociológiai ismertetés
  2. Miben jelentett változást a Második Vatikáni Zsinat tanítása?

  Olvasmány:

  • Diós István: A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai
 2. Vitatott kérdések a protestantizmus és a katolicizmus között

  1. Az egyházfogalom
  2. Az emberről szóló tanítás
  3. A megigazulásról szóló tanítás

  Olvasmány:

  • Niesel, Wilhelm: Az evangélium és az egyházak, 39-74 (36)
  • Bernd Jochen, Hilberath',, Alois, Müller, Franz-Josef, Nocke: A dogmatika kézikönyve, 167-178 (12)
  • Bernd Jochen, Hilberath',, Alois, Müller, Franz-Josef, Nocke, Dorothea, Sattler: A dogmatika kézikönyve II., 3-158 (156)
 3. A mariológia és a szentségtan különbsége a katolikus és a protestáns értelmezésben

  1. Mariológia
  2. Általános szentségtan
  3. Részletes szentségtan

  Olvasmány:

  • Bernd Jochen, Hilberath',, Alois, Müller, Franz-Josef, Nocke, Dorothea, Sattler: A dogmatika kézikönyve II., 161-233 (73) 235-396 (162)
  • Wilhelm, Niesel: Az evangélium és az egyházak, 78-126 (49)
 4. Az ortodox egyház

  1. Egyházszociológiai áttekintés
  2. Egyháztörténti, dogmatikai vagy inkább kulturális meghatározottságú-e a kelet és nyugat közötti szkízma?

  Olvasmány:

  • Wilhelm, Niesel: Az evangélium és az egyházak, 127-133 (7)
  • Kallistos, Ware: Az ortodox út
 5. Tanbeli sajátosságok az ortodoxiában

  1. Egyháztan
  2. Szoteriológia
  3. Szentségtan
  4. Az ikon misztériuma
  5. Mariológia, szentek tisztelete
  6. Eszkatológia
  7. A papság/szerzetesség funkciója

  Olvasmány:

  • Wilhelm, Niesel: Az evangélium és az egyházak, 127-163 (37)
  • Visky Sándor Béla: Dumitru Stăniloae: Mica Dogmatica vorbita - Dialoguri la Cernica
  • Stăniloaie, Dumitru: Teologia dogmatică ortodoxă
 6. Ortodox spiritualitás

  1. A filokália lelkisége
  2. Népi kegyesség és babona az ortodoxiában

  Olvasmány:

  • Dumitru, Staniloae: Filocalia
 7. Az unitárius egyház

  1. Egyházszociológiai bemutatás
  2. Sajátos tanítás: Jézus személye és az üdvösség értelmezése

  Olvasmány:

  • Rezi Elek: Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata
 8. A görög katolikus egyház

  1. Egyházszociológiai bemutatás
  2. Történeti összefoglaló
  3. Sajátos tanítások

  Olvasmány:

  • Pirigyi István: A magyarországi görögkatolikusok története
 9. A baptista egyház

  1. Egyházszociológiai bemutatás
  2. Történeti háttér
  3. Sajátos tanítás és gyakorlat: a szemipelagianizmus vádja és a felnőtt keresztség kérdése

  Olvasmány:

  • Baptista: A baptista hitvallás
 10. A hetednapi adventisták

  1. Egyházszociológiai bemutatás
  2. Történeti háttér
  3. Sajátos tanítás: a szombat szentsége

  Olvasmány:

  • Fekete Péter: Krisztus vagy szombatnap?
 11. A pünkösdizmus

  1. A pünkösdizmus mai elterjedtsége
  2. Történeti háttér
  3. Sajátos tanítás: a Lélek megnyilvánulásai

  Olvasmány:

  • Bütösi János: Tévtanítások pergőtűzében
 12. Jehova Tanúi

  1. A szekta fogalmi tisztázása
  2. Jehova Tanúi a világban és Erdélyben
  3. Sajátos tanítás és gyakorlat

  Olvasmány:

  • Bütösi János: Tévtanítások pergőtűzében, 9-25 (17)
  • Fekete Péter: Az egyház és a szekta
 13. A mormonok

  1. Történetük
  2. Mai elterjedésük
  3. Sajátos tanításuk, gyakorlatuk és missziójuk

  Olvasmány:

  • Bütösi János: Tévtanítások pergőtűzében, 25-37 (13)
 14. A Hit Gyülekezete

  1. Történetük
  2. Elterjedésük Magyarországon és Erdélyben
  3. Sajátos tanításuk és gyakorlatuk

  Olvasmány:

  • Bartus László: Fesz van
  • Németh Sándor: Új Exodus

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 20 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 10 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 52 óra/szemeszter.
 • Összesen: 80 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

1. Szóbeli vizsga az előadásokon készített jegyzetek és a kiadott anyag alapján - 50%
2. Írásbeli dolgozat a bemutatott szemináriumi témáról - 50%

Bibliográfia

Tanulmánykötet

Könyv

Recenzió

Folyóirat

 • Németh Sándor (2016): Új Exodus. Budapest: Hit Gyülekezete, 30 old.