Teologia misiunii biserice creștine

A tárgy témája a kortárs teológiai párbeszéd határtudományának, a missziológiának teológiai és gyakorlati vizsgálata, megértése és elsajátítása. A hallgató egyfelől megismerkedik a missziológia fogalmával (a kérügma, koinónia és diakónia hármas egységében), valamint a missziológiára való teológiai, és a teológiára való missziológiai rálátassal és tárgyszerű reflektálással. Másfelől, a hallgató gyakorlati szempontból betekintést nyer a misszió és egyház kapcsolatának és a misszió egyházi gyakorlatának legfontosabb kérdéseibe.

Competențe

Competențe specifice

A hallgató képes a misszió fogalmának tisztázására és átlátja mind az evangélium/evangelizálás és a misszió egymáshoz való viszonyát, mind pedig a misszió és egyház, a misszió és teológia kapcsolatát. Képes lesz az evangelizáció, koinónia es diakónia együttesében értelmezett misszió fogalmának meghatározására, a különbségek tisztázására, valamint a missio Dei trinitárius értelmezésére. Elsajátítja a missziológia terén létrejött paradigmaváltások lényegét és azokra reflektálni tud az Isten országa üdvtörténeti értelmezésének beágyazásában, valamint a kontextualizációs missziói modellek érttékelésében.

Competențe generale

A kurzus elősegíti a hallgató eligazodását a missziói modellek között. A misszió inkarnációs modelljére reflektálni képes és összefüggésbe tudja hozni saját önreflexív életmódjával, valamint a gyülekezeti igehirdetés és lelkigondozás, valamint a gyülekezetvezetés lelkipásztori szolgálatában mindezeket hasznosítani képes. Eligazítást és támpontokat nyer az evangélizáció, a diakónia és a koinónia gyülekezeti gyakorlatához. Megérti a lelkipásztori identitás és életvezetés missziói spiritualitását és alkalmazni tudja a rábízott gyülekezetben.

Structura cursului

 1. Prolegomena: Conceptul missio Dei

  1. Evanghelia și misiune. Misiune și biserică. Misiune și teologie.
  1.1. Dublarea conceptului evanghelizării, a diakoniei, a koinoniei și a misiunii,
  clarificarea diferențelor acestora.
  1.1.1. Ce înțelegem prin conceptul missio Dei

 2. Dezvoltarea christologică și trinitară a conceptului missio Dei

  I.1.2. Dezvoltarea christologică și trinitară a conceptului missio Dei
  I.2. Schimbarea paradigmei în domeniul misiunii
  1.2.1. Cotitura misiologiei în întreaga lume
  1.2.2. Cotitura misiologiei la noi în țară

 3. Misiunea teologiei și teologia misiunii

  I.3. Misiunea teologiei și teologia misiunii
  1.3.1. Reflexia teologică a misiunii
  1.3.2. Reflexia teologiei în misiune

 4. Reflecția teologiei sistematice și teologiei biblice (1)

  2. Împărăția lui Dumnezeu ca și Povestea Mare (the Big Story of God) a lui Dumnezeu. Abordarea narativă și teologică a lui L. Newbigin, N.T. Wright și M. Goheen. Locul misiologiei și locul său interdisciplinar în teologie.
  2.1. Biserica nu este același cu Împărăția lui Dumnezeu, dar totuși este
  întruchiparea lui.
  2.2. Explicația dramaturgică a Împărățirii lui Dumnezeu
  2.2.1. Creația/Geneza: înființarea Împărăției lui Dumnezeu

 5. Reflecția teologiei sistematice și teologiei biblice (2)

  2.2.2. Căderea în păcat: „răscoală în Împărăție”, promisiunea misiunii de mântuire
  2.2.3. Israel, ca și o previzualizare teocratică: misiunea poporului ales
  2.2.4. Mântuire: Misiunea lui Isus în lumina restaurării Împărăției
  2.2.5. Mântuire: misiunea Sfântului Duh – înființarea bisericii

 6. Reflecția teologiei sistematice și teologiei biblice (3)

  2.2.6. Mântuire: misiunea bisericii – misunea „persoanei a patra” a Sfintei Treimi (Miroslav Volf)
  2.2.7. Reașezarea totului – împlinirea Împărățirii lui Dumnezeu în loc de „apocalipsă”
  2.3. Referința cvadruplă în Povestea Mare în misiunea propovăduirii, în slujbă, în plantarea/construirea congregației și grijă (pastorală) (misiunea ca kerygma, diakonia și koinonia)

 7. Reflecție contextuală și contextualizare reflectivă (1)

  3. Modelul incarnației misiunii
  3.1. Natura specială protestantă/reformată a misiologiei
  3.2. Contextul misiologiei lumii
  3.3. Contextul bisericii lumii

 8. Reflecție contextuală și contextualizare reflectivă (2)

  3.4. Contextul reformației
  3.5. Contextul postmodern și a spiritului timpului
  3.6. Contextul Ardealului

 9. Reflecție contextuală și contextualizare reflectivă (3)

  3.7. Contextul familiei
  3.8. Contextul chemării individuale
  3.9. Modelul incarnației misiunii ca și model special reformat. Programul lui Kierkegaard. Autenticitatea contextualizării: provocarea vis-a-vis de biserică, de
  evanghelie și de cultură.

 10. Reflecție contextuală și contextualizare reflectivă (4)

  3.9.1. Evanghelia și cultura: etnocentrismul și relativismul
  3.9.2. Evanghelia și cultura: sincretismul și irelevanța

 11. Kerygma, cu alte cuvinte predicarea individuală (1)

  4. Ce este și ce nu este predica în misiune?
  4.1. De ce este o slujire individuală predica în misiune?
  4.2. Natura și practica predicii în misiune
  4.3. În ce constă abordarea personală și în ce constă practicarea și cerința modului de viață auto-reflexivă?

 12. Kerygma, cu alte cuvinte predicarea individuală (2)

  4.4. În ce constă precesul de pregătire a predicii în misiune
  4.4.1. Kerygma și autocunoașterea pastorală
  4.4.2. Kerygma și identitatea pastorală
  4.5. Kerygma – astăzi. Contextul postmodern a predicii în misiune

 13. Evaluarea cursului

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 40 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 40 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 40 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 120 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 148 ore/semestru.

Examinare

A szóbeli vizsgán minden hallgató tételt húz egy előre elkészített tételsorból, mindegyik tétel egy elméleti témát tartalmaz.