Limba greacă I

Dialectul koine al limbii greci este limba originală a Noului Testament. Scopul cursului este învăţarea acestei limbi, cu ajutorul căreia studentul va fi capabil să analizeze mai aprofundat textele din Noul Testament. Pe parcursul cursului studenți își vor dobândi un vocabular stabil și noțiunile gramaticale de bază pentru analiza textuală.

Competențe

Competențe specifice

Studentul este capabil să scrie şi să citească în limba greacă, şi să analizeze din punct de vedere gramatical textele învăţate. Studentul este capabil să recunoască cele mai elementare forme gramaticale, şi simte diferenţa dintre textul origial biblic şi diferitele traduceri.

Structura cursului

 1. Informaţii introductive pentru studierea limbii greceşti. Tehnici de scriere şi citire –Partea I.

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 17-47 (31)
 2. Predarea tehnicilor de citire şi scriere. Exerciţii- Partea a II-a . Informaţii de bază de fonetică.

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 40-57 (18)
 3. Exerciţii de citire pe baza textelor biblice luate din Noul Testament. Crearea unui vocabular de bază.

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 35-35 (1)
 4. Substantivele. Declinarea substantivelor la declinare I. Îmbogăţirea vocabularului pe baza textelor biblice.

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 61-64 (4)
 5. Evaluarea cunoştinţelor legate de declinarea I. Predarea declinării a II-a. Îmbogăţirea vocabularului pe baza textelor biblice.

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 65-66 (2)
 6. Evaluarea cunoştinţelor legate de declinarea II. Predarea declinării a III-a. Partea I. Îmbogăţirea vocabularului pe baza textelor biblice.

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 67-70 (4)
 7. Declinarea substantivelor de declinarea a III-a –Partea a II-a. . Îmbogăţirea vocabularului pe baza textelor biblice.

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 72-74 (3)
 8. Declinarea substantivelor de declinarea a III-a - Partea III. Îmbogăţirea vocabularului pe baza textelor biblice.

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 67-74 (8)
 9. Declinarea substantivelor şi adjectivelor neregulate. Îmbogăţirea vocabularului pe baza textelor biblice.

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 74-82 (9)
 10. Evaluarea cunoştinţelor legate de declinarea a III-a. Exerciţii cu construcţii substantivale şi adjectivale.

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 61-82 (22)
 11. Prepoziţii. Adverbe. Îmbogăţirea vocabularului pe baza textelor biblice.

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 83-83 (1) 95-97 (3)
 12. Gradele de comparaţie. Interjecţiile şi conjuncţiile. Îmbogăţirea vocabularului şi analiza cuvintelor pe baza textelor biblice.

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 81-82 (2) 98-102 (5)
 13. Conjugarea verbului a fi. Îmbogăţirea vocabularului şi analiza cuvintelor pe baza textelor biblice.

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 138-139 (2)
 14. Numeralul. Îmbogăţirea vocabularului şi analiza cuvintelor pe baza textelor biblice.

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás, 92-94 (3)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 50 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 22 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 3 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Se evaluează competențele de citirea, de analizare gramaticală şi de traducere a unui text învăţat în timpul semestrului.

Bibliografie

Carte