Introducere în Noul Testament II

În cadrul cursului Introducere în Noul Testament II vă prezentăm aspectele de istorie literară (autor, destinatar, locul, timpul și circumstanțele în care au fost scrise, motivul care a stat la baza consemnării lor, forma și structura literară) a Evangheliei după Ioan, a Faptelor Apostolilor și a primelor scrisori ale lui Pavel (1,2 Tesalonieni, 1,2 Corinteni), principalul lor conținut, cele mai reprezentative teme și motive teologice. Bazându-se pe informații istorice și factuale anterioare, cursul introductiv va iniția cursantul în exegeză și în abordarea teologică.

Competențe

Competențe specifice

Cursantul învață istoricul literar a Evangheliei după Ioan, a Faptele Apostolilor precum și a primelor scrisori ale lui Pavel (1,2 Tesalonieni, 1,2 Corintieni), conținutul lor, principalele teme și motive teologice, este capabil să combine aceste aspecte cu informațiile deja acumulate și le poate prezenta într-o manieră liberă și profesională.

Competențe generale

Cursantul exersează citirea apreciativă a Bibliei, își îmbogățește cunoștințele factuale, se formează și perfecționează gradual abordarea sa teologică, procesul său de luare a deciziilor este mai factual, exact și stabil iar capacitatea sa sistematică și integratoare crește.

Structura cursului

 1. Mărturie despre Cuvântul, care s-a făcut trup şi despre semnele slavei Sale după Ioan

  Bibliografie:

  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 499-529 (31)
  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1249-1254 (6)
 2. Cuvântări şi motive caracteristice în Evanghelia după Ioan

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1255-1276 (22)
 3. Cuvântarea de rămas bun, patimile, moartea şi învierea lui Isus după Ioan

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1276-1294 (19)
 4. Evangheliei după Ioan: probleme de introducere

  Bibliografie:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 138-147 (10)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 152-162 (11)
 5. Prima biserică şi începuturile misiunii în Faptele Apostolilor (Fapte 1–8)

  Bibliografie:

  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 530-545 (16)
  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1295-1311 (17)
 6. Tensiuni interne şi ameninţări externe în viaţa bisericii timpurii (Fapte 3–15)

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1304-1325 (22)
 7. Primirea păgânilor şi misiunea între păgâni (Fapte 16–28)

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1326-1350 (25)
 8. Faptele Apostolilor: probleme de introducere

  Bibliografie:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 128-133 (6)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 163-180 (18)
 9. Literatura epistolară în Noul Testament şi epistolele lui Pavel

  Bibliografie:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 27-33 (7)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 181-193 (13)
 10. Eshatologia şi probleme comunitare în epistolele câtre Tesaloniceni. Probleme de introducere

  Bibliografie:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 34-40 (7)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 229-241 (13)
  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1437-1444 (8)
 11. Probleme comunitare în Epistola întâi către Corinteni (1Cor 1–10)

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1375-1386 (12)
 12. Probleme legate de cult în Epistola întâi către Corinteni (1Cor 11–16). Probleme de introducere

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1386-1395 (10)
  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 48-52 (5)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 199-205 (7)
 13. Semnele distinctive a slujbei apostolice: putere în slăbiciune în Epistola a doua câtre Corinteni

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1395-1399 (5) 1404-1407 (4)
 14. Teme şi motive teologice relevante în Epistola a doua către Corinteni. Probleme de introducere

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1399-1403 (5)
  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 52-56 (5)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 199-205 (7)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 30 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 5 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 47 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 75 ore/semestru.

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da parțiale și un examen final oral.

Bibliografie

Colecție de studii

Ediție de surse

Carte