Introducere în Noul Testament III

În cadrul cursului Introducere în Noul Testament III vă prezentăm aspectele de istorie literară (autor, destinatar, locul, timpul și circumstanțele în care au fost scrise, motivul care a stat la baza consemnării lor, forma și structura literară) a scrisorilor lui Pavel (Galateni, Romani, Filipeni, Coloseni, Efezeni şi Epistolele Pastorale), principalul lor conținut, cele mai reprezentative teme și motive teologice. Bazându-se pe informații istorice și factuale anterioare, cursul introductiv va iniția cursantul în exegeză și în abordarea teologică.

Competențe

Competențe specifice

Cursantul învață istoricul literar a scrisorilor lui Pavel către Galateni, Romani, Filipeni, Coloseni, Efezeni şi Epistolele Pastorale, conținutul lor, principalele teme și motive teologice, este capabil să combine aceste aspecte cu informațiile deja acumulate și le poate prezenta într-o manieră liberă și profesională.

Competențe generale

Cursantul exersează citirea apreciativă a Bibliei, își îmbogățește cunoștințele factuale, se formează și perfecționează gradual abordarea sa teologică, procesul său de luare a deciziilor este mai factual, exact și stabil iar capacitatea sa sistematică și integratoare crește.

Structura cursului

 1. O singură Evanghelie despre iertarea prin har şi credinţă (Gal 1–2)

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1408-1411 (4)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 583-587 (5)
 2. Evanghelie fără Lege în epistola către Galateni (Gal 3–6)

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1411-1415 (5)
 3. Epistola câtre Galateni: probleme de introducere

  Bibliografie:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 42-47 (6)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 205-212 (8)
 4. Toţi sunt păcătoşi, şi fiecare prin har şi credinţa se va îndreptăţi (Rom 1–5)

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1351-1359 (9)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 546-553 (8)
 5. Consecinţele neprihănirii prin credinţă (Rom 6–8)

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1159-1164 (6)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 546-553 (8)
 6. Soarta lui Israel (Rom 9–11)

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1364-1369 (6)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 546-553 (8)
 7. Viaţa cea nouă în Hristos (Rom 12–15). Probleme de introducere

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1369-1373 (5)
  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 62-68 (7)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 193-199 (7)
 8. Apostolul, biserica şi adversarii în epistola către Filipeni. Probleme de introducere

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1425-1430 (6)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 593-600 (8)
  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 56-60 (5)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 218-223 (6)
 9. Hristos şi stăpâniile în epistola către Coloseni

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1431-1436 (6)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 601-609 (9)
 10. Epistola către Coloseni: probleme de introducere

  Bibliografie:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 69-73 (5)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 223-229 (7)
 11. Dumnezeul a adunat pe toate în Hristos. Biserica în epistola către Efeseni

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1416-1424 (9)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 588-592 (5)
 12. Epistola către Efeseni: probleme de introducere

  Bibliografie:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 74-79 (6)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 213-218 (6)
 13. Tradiţie şi condiţii noi: epistolele Pastorale

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1445-1459 (15)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 614-622 (9)
 14. Epistolele Pastorale: probleme de introducere

  Bibliografie:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 79-87 (9)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 241-250 (10)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 30 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 5 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 47 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 75 ore/semestru.

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da un examen final oral.