Istoria bisericii reformate în sec. 20

Istoria bisericii moderne prezintă istoria secolului al XX-lea a Bisericii Reformate din Transilvania. După epoca raţionalismului şi liberalismului teologic conducerea bisericii a conştientizat necesitatea întoarcerii la teologia reformată clasică. Printre evenimentele semnificative a acestei perioade se enumeră fondarea teologiei reformate din Cluj, iniţierea misiunii in cadrul bisericii, iniţierea activităţii Asociaţiei Femeilor Reformate şi activităţii tineretului.

Competențe

Competențe specifice

Prin intermediul cursului studenţii au posibilitatea să cunoască evenimentele istoriei Bisericii Reformate din Transilvania a primei perioade a secolului al XX-lea. Acordăm atenţie deosebită istoriei fondării institutului teologic din Cluj, istoria misiunii interne a bisericii, istoria relaţiei dintre stat şi biserica reformată. În urma cursului studenţii înţeleg importanţa revenirii asupra teologiei reformate clasice, caracteristicile teologiei neoreformate şi teologiei axate pe studiul biblic şi înfăptuirea sa istorică.

Competențe generale

Studentul va fi capabil să înţeleagă procesele semnificative de reînnoire în sânul bisericii reformate, precum şi bazele sale istorice şi teoretice. Ca urmare va reuşi o abordare corectă a proceselor interne desfăşurate în cadrul/interiorul bisericii, va înţelege continuitatea gândirii teologice în urma cărora va fi capabil ca printre numeroasele curente teologice să rămâne adept teologiei reformate.

Structura cursului

 1. Introducere

 2. Biserica Reformată la finalul secolului al 19-lea

  Bibliografie:

  • Makkai Sándor: Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig, 1-58 (58)
  • Kovács Ábrahám: Hitvédelem és egyháziasság , 19-73 (55)
 3. Institutul teologic din Cluj I

  Bibliografie:

  • Nagy Géza: A kolozsvári református theológiai fakultás története, 16-24 (9)
  • Kozma Zsolt: Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Theológia tanárai, 1895–1948, 5-28 (24)
  • Ravasz László: Emlékezéseim, 59-114 (56)
  • Imre Lajos: Önéletírás, 7-15 (9) 62-106 (45) 185-236 (52)
  • Makkai Sándor: Szolgálatom. Teológiai önéletrajz, 17-39 (23) 75-106 (32)
 4. Institutul teologic din Cluj II.

  Bibliografie:

  • Nagy Géza: A kolozsvári református theológiai fakultás története, 24-126 (103)
  • Kozma Zsolt: Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Theológia tanárai, 1895–1948, 5-28 (24)
  • Imre Lajos: Önéletírás, 62-106 (45) 185-236 (52)
  • Makkai Sándor: Szolgálatom. Teológiai önéletrajz, 17-39 (23) 75-106 (32)
 5. Istoria formării Eparhiatului Reformat de lângă Piatra Craiului I.

  Bibliografie:

  • Molnár János (Debrecen): A Királyhágómelléki Református Egyházkerület története, 1920–1942, 3-36 (34)
  • Csernák Béla: Adatok a Királyhágómelléki (Nagyváradi) Református Egyházkerület történetéhez, 11-128 (118)
 6. Istoria formării Eparhiatului Reformat de lângă Piatra Craiului II.

  Bibliografie:

  • Molnár János (Debrecen): A Királyhágómelléki Református Egyházkerület története, 1920–1942, 3-36 (34)
  • Csernák Béla: Adatok a Királyhágómelléki (Nagyváradi) Református Egyházkerület történetéhez, 11-128 (118)
 7. Situaţia educaţiei publice reformate între cele două Războaie Mondiale

  Bibliografie:

  • Nagy Géza: A kolozsvári református theológiai fakultás története, 214-228 (15)
  • Buzogány Dezső: Alma mater. Az Erdélyi Református Egyházkerület kollégiumainak élete a két világháború között, 7-263 (257) 311-342 (32)
  • Szántó Mihályné Mátyás Tünde: Felekezeti oktatás az Erdélyi Református Egyházkerületben a két világháború között, 300-309 (10) 402-410 (9) 511-516 (6)
  • Kis-Mihály Ildikó: Politika, egyház, oktatás a két világháború közötti Romániában, 433-443 (11)
 8. Misionarism în cadrul bisericii în Transilvania

  Bibliografie:

  • Nagy Géza: A kolozsvári református theológiai fakultás története, 50-59 (10) 170-179 (10)
  • Barabási Endre: A Bethlen Gábor Kör, 379-385 (7)
  • Barabási Endre: A Vasárnapi Iskolai Szövetség, 278-280 (3)
  • Buzogány Dezső: Egyletek az Erdélyi Református Egyházban, 378-379 (2)
  • Tőkés Ferenc: Az Erdélyi Református Diakonissza Intézet és a Református Kórház, 515-522 (8)
  • Fekete Károly (ifj.): Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága
  • Fekete Károly (ifj.): Egyházunk egyik ébresztője: Makkai Sándor
 9. Fondarea Uniunii Creştine de Tineret

  Bibliografie:

  • Buzogány Dezső: Az erdélyi IKE története 1930-ig, 13-112 (100)
  • Buzogány Dezső: Egyletek az Erdélyi Református Egyházban, 378-379 (2)
  • Buzogány Dezső: László Dezső az IKE utazótitkára, 514-524 (11)
 10. Asociaţia de la Marosvécs

  Bibliografie:

  • Barabási Endre: Vécsi szövetség , 142-144 (3)
  • Fekete Károly (ifj.): Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága, 7-100 (94)
 11. Asociaţia femeilor din Transilvania

  Bibliografie:

  • Pál Éva: Nőszövetségi munka a két világháború között, 386-389 (4)
  • Adorjáni Zoltán: A nőszövetség és a belmisszió, 21-34 (14)
  • Székely Jánosné: Az Erdélyi Református Egyházkerületi Nőszövetség története, 4-20 (17)
 12. Biserica Reformată din Transilvania de Sud

  Bibliografie:

  • Nagy Alpár Csaba: A dél-erdélyi református egyházkerületi rész története (1940–1945), 17-66 (50)
  • Nagy Alpár Csaba: A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész rövid története (1940–1945)
 13. Biserica Reformată după cel de-al II-le Război Mondial

  Bibliografie:

  • Nagy Géza: A kolozsvári református theológiai fakultás története, 270-324 (55)
  • Molnár János (Debrecen): A Nagyváradi (Királyhágómelléki) Református Egyházkerület története, 1944–1989, 5-278 (274)
  • Buzogány Dezső, Jánosi Csongor: A református egyház Romániában a kommunista rendszer első felében. Tanulmányok és dokumentumok, 9-70 (62)
  • Kádár Tamás, Mihály Lehel, Sebestyén Előd, Roth Levente: A kolozsvári Protestáns Teológia élete 1950–1955 között, 7-198 (192)
 14. Rezumat

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 60 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 5 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da examen scris.

Bibliografie

Carte

Articol în revistă

Articol în carte