Istoria religiilor I

Studiul istoriei religiilor este parte componentă în învăţămîntul teologic de pretudindeni. Scopul cursului este mai buna înţelegere a specificului diferitelor religii şi lărgirea orizontului cultural al studneţilor. În acest scop cursurile expun o formă simplă a religiilor, nu ne ocupăm cu analiza nesfîrşitelor discuţii dintre cercetători, ci în spiritul respectului pentru adevăr – căci numai aşa pot fi eliminate foarte multe dintre vechile învinuiri – nu negăm valoarea altor religii, care au dat suport sufletesc credincioşilor timp de veacuri şi milenii.
În timpul cursurilor analizăm diferite metode de cercetare a religiei şi principalele concepţii despre fiinţa şi originea religiei, arătînd apoi importanţa istoriei religiilor pentru studenţii în teologie.

Competențe

Competențe specifice

Descrierea conceptelor, metodelor şi domeniilor de cercetare specifice teologiei istorice şi istoriei religiilor Interpretarea realităţilor istorice prin valorificarea cercetărilor fundamentale în domeniu

Competențe generale

Evaluarea corectă, critică, a datelor istorice şi capacitatea de a sesiza dinamica evenimentelor Conturarea profilului personalităţilor emblematice pentru istoria cultului/Bisericii, implicând o descriere bio-bibliografică de bază

Structura cursului

 1. Introducere

  Bibliografie:

  • Hahn István: Istenek és népek, 13-33 (21)
 2. Religia în epoca pietrei. Religia populaţiilor primitive

  Bibliografie:

  • Hahn István: Istenek és népek, 34-67 (34)
  • Horváth Pál: Vallásismeret, 9-35 (27)
 3. Religia Egiptului antic

  Bibliografie:

  • Erdő János: Vallástörténelem, 23-28 (6)
  • Hahn István: Istenek és népek, 71-84 (14)
 4. Religia babilonenilor şi asirienilor

  Bibliografie:

  • Hahn István: Istenek és népek, 84-95 (12)
  • Erdő János: Vallástörténelem, 29-35 (7)
 5. Religia canaaniţilor, fenicienilor, arameilor şi hitiţilor

  Bibliografie:

  • Komoróczi Géza: Gilgames. Agyagtáblák üzenete, 88-196 (109)
 6. Religia Greciei antice I.

  Bibliografie:

  • Erdő János: Vallástörténelem, 36-44 (9)
  • Hahn István: Istenek és népek, 173-181 (9)
 7. Religia Greciei antice II.

  Bibliografie:

  • Hahn István: Istenek és népek, 183-210 (28)
  • Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 198-239 (42)
 8. Religia romanilor

  Bibliografie:

  • Erdő János: Vallástörténelem, 47-53 (7)
  • Hahn István: Istenek és népek, 210-221 (12)
 9. Religia celţilor, a vechilor germani şi a vechilor slavi

  Bibliografie:

  • Erdő János: Vallástörténelem, 61-65 (5)
  • Hahn István: Istenek és népek, 157-171 (15)
  • N. N.: Mitológiai ÁBÉCÉ, 200-218 (19)
 10. Religia vechilor mexicani şi peruvieni

  Bibliografie:

  • Erdő János: Vallástörténelem, 54-60 (7)
  • Hunyadi László: A világ vallásföldrajza, 73-76 (4)
  • N. N.: Mitológiai ÁBÉCÉ, 62-90 (29)
 11. Religia Iranului antic

  Bibliografie:

  • Hahn István: Istenek és népek, 115-125 (11)
  • Erdő János: Vallástörténelem, 69-79 (11)
 12. Mitologia Iraniană antică

  Bibliografie:

  • N. N.: Mitológiai ÁBÉCÉ, 178-183 (6)
 13. Religiile Indiei antice I.

  Bibliografie:

  • Hahn István: Istenek és népek, 125-132 (8)
  • Hunyadi László: A világ vallásföldrajza, 291-294 (4)
  • Pál József: Világirodalom, 41-44 (4)
 14. Religiile Indiei antice II.

  Bibliografie:

  • Hahn István: Istenek és népek, 132-139 (8)
  • N. N.: Mitológiai ÁBÉCÉ, 269-290 (22)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 25 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 20 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 25 ore/semestru.
 • Tutoriat: 5 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Prezentarea unei lucrări de seminar reprezintă 40% din nota finală.

Bibliografie

Carte