Introducere în Omiletică I

Omiletica este disciplina de practică teologică care se ocupă de teoria şi practica predicii. Studenții vor cunoaște principalele noțiuni ale teologiei practice, vor avea o idee despre retorica antică, și prin exersarea orațiunii în fața publicului, vor începe pregătirea pentru a scrie și spune predici.

Competențe

Competențe specifice

Dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru vorbirea in fața audienșei, însușirea metodologiei de scriere a predicii.

Structura cursului

 1. Introducerea în omiletică, noţiuni fundamentale, locul disciplinei între ştiinţele teologice

  Bibliografie:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 1-4 (4)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 5-8 (4)
  • Nagy István: Homiletika NI, 9-13 (5)
 2. Introducere în retorică. Noțiuni fundamentale.

  Bibliografie:

  • Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra: Retorika, 5-33 (29)
  • Szabó G. Zoltán, Szörényi László: Kis magyar retorika. Bevezetés az irodalmi retorikába, 15-26 (12)
  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 4-9 (6)
 3. Părțile retoricii clasice

  Bibliografie:

  • Fekete Károly: Retorika, 11-22 (12)
  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 6-11 (6)
  • Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra: Retorika, 34-43 (10)
 4. Retorica astăzi. Relația dintre Retorică și Omiletică

  Bibliografie:

  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 31-43 (13)
  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 5-8 (4)
  • Literáty Zoltán: Homiletika és retorika. Múltbeli kapcsolatuk és jelenkori lehetőségeik, 6-23 (18)
 5. Conceperea, culegerea materiei - Inventio

  Bibliografie:

  • Fekete Károly: Retorika, 23-26 (4)
  • Szabó G. Zoltán, Szörényi László: Kis magyar retorika. Bevezetés az irodalmi retorikába, 32-113 (82)
  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 6-9 (4)
 6. Aranjarea materiei şi compunerea predicii - Dispositio

  Bibliografie:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 9-11 (3)
  • Fekete Károly: Retorika, 14-19 (6)
  • Szabó G. Zoltán, Szörényi László: Kis magyar retorika. Bevezetés az irodalmi retorikába, 114-124 (11)
  • Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra: Retorika, 100-105 (6)
 7. Orația predicii - Elocutio

  Bibliografie:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 12-16 (5)
  • Fekete Károly: Retorika, 18-22 (5)
  • Szabó G. Zoltán, Szörényi László: Kis magyar retorika. Bevezetés az irodalmi retorikába, 125-155 (31)
  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 88-93 (6)
 8. Învăţarea predicii - Memoria, Pronuntiatio

  Bibliografie:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 16-19 (4)
  • Fekete Károly: Retorika, 25-29 (5)
  • Szabó G. Zoltán, Szörényi László: Kis magyar retorika. Bevezetés az irodalmi retorikába, 29-35 (7)
  • Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra: Retorika, 122-135 (14)
 9. Predica - specificații de gen

  Bibliografie:

  • Gellérd Imre: Az unitárius egyház istentisztelete és szertartásai, 48-62 (15)
  • Pásztor János: A prédikáció emberi szó, 36-48 (13)
  • Fekete Károly (id.): Rendszeres teológia az igehirdetésben, 207-212 (6)
 10. Structure predicii - Introducere și Incheiere

  Bibliografie:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 9-13 (5)
  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 106-118 (13)
  • Buttrick, David: Homiletic-moves and structures, 83-112 (30)
 11. Structura predicii - Tematică, Dezvoltare, Aplicare practică

  Bibliografie:

  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 72-83 (12)
  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 10-12 (3)
  • Buttrick, David: Homiletic-moves and structures, 23-69 (47)
 12. Texticitatea predicii

  Bibliografie:

  • Gellérd Imre: Esszék a gyakorlati teológia tárgyköréből, 89-106 (18)
  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 173-181 (9)
  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 5-9 (5)
 13. Scopul predicii

  Bibliografie:

  • Gellérd Imre: Esszék a gyakorlati teológia tárgyköréből, 94-104 (11)
  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 8-10 (3)
  • Nicol, Martin: Dramatizált homiletika, 91-118 (28)
 14. Contemporalitatea predicii

  Bibliografie:

  • Gellérd Imre: Esszék a gyakorlati teológia tárgyköréből, 86-92 (7)
  • Buttrick, David: Homiletic-moves and structures, 463-473 (11)
  • Nicol, Martin: Dramatizált homiletika, 159-171 (13)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 2 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 28 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 24 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 0 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 24 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 52 ore/semestru.

Examinare

Studenții vor da examen din meterialul predat și bibliografia aferentă.

Bibliografie

Carte

Articol în carte

 • Gellérd Imre (1968): Az unitárius egyház istentisztelete és szertartásai. In: Négyszáz év: 1568–1968. Emlékkönyv az Unitárius Egyház alapításának négyszázadik évfordulója alkalmából . Cluj-Napoca: K. N., pp. 48-62
 • Pásztor János (1980): A prédikáció emberi szó. In: Hirdesd az Igét . Budapesta: Református Zsinati Iroda, pp. 36-48
 • Fekete Károly (id.) (2000): Rendszeres teológia az igehirdetésben. In: A gyülekezetépítés szolgálatában. Válogatott előadások - tanulmányok a gyakorlati teológia tárgyköréből . Nemzetközi theologiai könyv 47. Budapesta: Lux Kiadó, pp. 207-212