Introducere în Omiletică II

Cursul este continuarea din semestrul precedent, și are ca scop ca studenții să știe istoria secolelor de predici creștine, să însușească metodologia scrierii predicii, și să învețe să predice în fața audienței.

Competențe

Competențe specifice

Însușirea metodologiei de scriere a predicii, cunoașterea diferentelor curente a istoriei predicii, exersarea orației, dezvoltarea aptitudinii de a predica.

Structura cursului

 1. Istoria succintă a predicii creștine

  Bibliografie:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 46-51 (6)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 8-46 (39)
  • Boross Géza: Bevezetés a gyakorlati teológiába, 87-92 (6)
 2. Istoria predicii unitariene

  Bibliografie:

  • Gellérd Imre: Négyszáz év unitárius prédikációirodalma, 12-62 (51) 80-84 (5) 209-281 (73)
  • Koppándi Botond Péter: Az unitárius homiletika irodalma 1861-1948 között, 1-24 (24)
 3. Fundamentele teologice ale predicii

  Bibliografie:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 18-24 (7)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 50-72 (23)
 4. Alegerea textului biblic

  Bibliografie:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 44-60 (17)
  • Nagy István: Homiletika NI, 175-184 (10)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 73-76 (4)
 5. Meditația - cheia înțelegerii

  Bibliografie:

  • Nagy István: Homiletika NI, 185-192 (8)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 79-81 (3)
  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 237-247 (11)
 6. Exegeza - cheia înțelegerii

  Bibliografie:

  • Fekete Károly: Homiletika FK, 76-79 (4)
  • Nagy István: Homiletika NI, 193-203 (11)
  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 192-224 (33)
 7. Dezvoltarea esenței predicii

  Bibliografie:

  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 57-84 (28)
 8. Forma și structura predicii

  Bibliografie:

  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 106-118 (13)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 81-85 (5)
  • Nagy István: Homiletika NI, 210-218 (9)
 9. Tehnici de comunicare legate de predică

  Bibliografie:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 24-32 (9)
  • Nagy István: Homiletika NI, 224-229 (6)
  • Boross Géza: A református prédikáció kommunikációs problémái, 1-30 (30)
 10. Problematică adaptării la cerințele comunității

  Bibliografie:

  • Nagy István: Homiletika NI, 53-60 (8)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 66-70 (5)
 11. Predica - un mod de intervenție

  Bibliografie:

  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 153-184 (32)
 12. Predica și limba maternă

  Bibliografie:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 28-41 (14)
  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 118-132 (15)
  • Fekete Károly: Igehirdetésünk felelőssége az anyanyelvért, 1-5 (5)
 13. Diferite metode de scriere a predicii

  Bibliografie:

  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 185-192 (8)
  • Nagy István: Homiletika NI, 229-235 (7)
  • Buttrick, David: Homiletic-moves and structures, 333-448 (116)
 14. Orientări contemporane în Omiletică

  Bibliografie:

  • Fekete Károly: Kortárs igehirdetési irányok a jelenkori magyar protestáns igehirdetésben, 292-305 (14)
  • Literáty Zoltán: Homiletika és retorika. Múltbeli kapcsolatuk és jelenkori lehetőségeik, 158-205 (48)
  • Vályi-Nagy Ágnes: Narratív teológia, narratív igehirdetés, 4-12 (9)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 2 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 28 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 6 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 26 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 54 ore/semestru.

Examinare

Studenții vor da examen din materia predată și bibliografia obligatorie.