Poimenică

Poimenica este disciplina care, fiind parte a teologiei practice, ajută viitorul preot să deslușească metodele prin care poate să devină un păstor iscusit al sufletelor care-i sunt incredințate. Incercăm să introducem studentul în filosofia păstoritului sufletelor, încercăm să ia cunoștință de principalele școli ale poimenicii, și apoi să învețe cîteva metode de abordare a oamenilor care au nevoie de sprijin sufletesc.

Competențe

Competențe specifice

Încercăm să dezvoltăm un simț al responsabilității pentru enoriașii care au nevoie de noi. Pentru aceasta, studentul trebuie să învețe cum se comportă în situații de criză, cum reacționează în situații de unu- la- unu , precum și diferite forme de exprimare prin care poate să dea sprijin celor care au nevoie de un preot cu suflet pastoral.

Structura cursului

 1. Introducerea în poimenică- numele, locul, scopul și definiția poimenicii

  Bibliografie:

  • Kovács István: Pojmenika - egyetemi jegyzet, 1-3 (3)
  • Boross Géza: Poimenika , 5-8 (4)
  • Szabó Lajos: A lelkigondozás órája, 21-28 (8)
 2. Istoria poimenicii

  Bibliografie:

  • Kovács István: Pojmenika - egyetemi jegyzet, 3-6 (4)
  • Boross Géza: Poimenika , 12-24 (13)
  • Boross Géza: Biblia és lelkigondozás, 5-90 (86)
 3. Principalele curente ale poimenicii

  Bibliografie:

  • Kovács István: Pojmenika - egyetemi jegyzet, 5-9 (5)
  • Boross Géza: Poimenika , 12-15 (4)
  • Hézser Gábor: A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve, 17-60 (44)
  • Boross Géza: Biblia és lelkigondozás, 145-180 (36)
 4. Esența poimenicii creștine

  Bibliografie:

  • Hézser Gábor: A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve, 13-17 (5)
  • Sávai János: A lelkigondozás elmélete és gyakorlata, 6-13 (8)
  • Boross Géza: Pásztoráltheológia, 19-33 (15)
 5. Fundamentele comunicației în consiliere

  Bibliografie:

  • Sávai János: A lelkigondozás elmélete és gyakorlata, 14-24 (11)
  • Fodor László, Tomcsányi Teodóra: Segítő kapcsolat, segítő szindróma, segítő identitás, 3-30 (28)
  • Bang, Ruth: A segítő kapcsolat, 31-76 (46)
 6. Discuția ajutătoare

  Bibliografie:

  • Sávai János: A lelkigondozás elmélete és gyakorlata, 34-42 (9)
  • Hézser Gábor: A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve, 85-93 (9)
  • Hézser Gábor: Pásztori pszichológia, 122-138 (17)
 7. Strategii de consiliere pe termen scurt

  Bibliografie:

  • Stone, Howard: Strategies for Brief Pastoral Counseling, 91-104 (14)
  • Dittes, James E.: Pastoral Counseling. The Basics, 17-38 (22)
 8. Intrebări și răspunsuri adecvate in consiliere

  Bibliografie:

  • Benjamin, Alfred: The Helping Interview, 65-153 (89)
 9. Exemple practice în consiliere

  Bibliografie:

  • Sávai János: A lelkigondozás elmélete és gyakorlata, 42-61 (20)
 10. Vizitarea familiilor ca metodă de consiliere

  Bibliografie:

  • Hézser Gábor: Úton a családlátogatás felé, 1-20 (20)
  • Hézser Gábor: A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve, 290-300 (11)
  • Szabó András: Látogatás és családsegítés, 155-164 (10)
 11. Consilierea în timp de deces

  Bibliografie:

  • Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez, 191-205 (15)
  • Koppándi Botond Péter: Temetési szolgálatunk homiletikuma (I.), 413-434 (22)
 12. Prezența pastorală la botezuri

  Bibliografie:

  • Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez, 102-117 (16)
 13. Prezența pastorală la cununii

  Bibliografie:

  • Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez, 117-126 (10)
  • Koppándi Botond Péter: A házasság megáldásának homiletikája, 211-241 (31)
 14. Grija de sine - Selfcare

  Bibliografie:

  • Hézser Gábor: Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat, 143-160 (18)
  • Johann Gyula: Lelkészi élet krízishelyzetben, 60-74 (15)
  • Baranyayné Rohn Erzsébet: A lelkész spirituális élete, 52-59 (8)
  • Percze Sándor: Az imádkozás és az ige szolgálata - Személyes lelki élet egy lelkész életében, 141-162 (22)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 2 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 28 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 16 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 8 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 36 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 64 ore/semestru.

Examinare

A hallgatók számot adnak a kiadott szakirodalom és kurzus alapos ismeretről

Bibliografie

Carte

Colecție de studii

Articol în carte

 • Fodor László, Tomcsányi Teodóra (1995): Segítő kapcsolat, segítő szindróma, segítő identitás In: Pálhegyi Ferenc: A személyes beszélgetés pszichológiai alapjai és technikája . Budapesta: Károli Gáspár Református Egyetem, pp. 3-30
 • Bang, Ruth (1995): A segítő kapcsolat In: Pálhegyi Ferenc: A személyes beszélgetés pszichológiai alapjai és technikája . Budapesta: Károli Gáspár Református Egyetem, pp. 31-76
 • Hézser Gábor (1995): Pásztori pszichológia In: Pálhegyi Ferenc: A személyes beszélgetés pszichológiai alapjai és technikája , pp. 122-138
 • Szabó András (2010): Látogatás és családsegítés In: Szabó Lajos: A közösségépítő lelkész , pp. 155-164
 • Johann Gyula (2010): Lelkészi élet krízishelyzetben In: Szabó Lajos: A közösségépítő lelkész . Budapesta: Luther, pp. 60-74

Articol în revistă