Liturgică

Liturgica se ocupă de cunoștiințele despre diferitele liturgii creștine.Studenții trebuie să însușească cunoștințe despre liturgia unitariană.

Competențe

Competențe specifice

Studenții trebuie să deosebească diferența dintre diferitele liturgii creștine, trebuie să cunoască specificațiile dogmatice ale liturgiilor, și trebuie să însușească Ordinea Liturgică a cultului Unitarian

Structura cursului

 1. Denumirea, esența și locul Liturgicii în Teologia Practică

  Bibliografie:

  • Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben, 5-12 (8)
  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 1-5 (5)
 2. Liturghia primilor creștini

  Bibliografie:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 5-7 (3)
  • Kozma Zsolt: Liturgika, 17-22 (6)
 3. Liturghia Bisericii Catolice și cea a Evanghelice

  Bibliografie:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 7-9 (3)
  • Kozma Zsolt: Liturgika, 19-22 (4)
 4. Liturghia Bisericii Reformate și Bisericii Unitariene

  Bibliografie:

  • Kozma Zsolt: Liturgika, 26-32 (7)
  • Fekete Károly: Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása, 199-210 (12)
  • Boros György: Szertartások és vallási szokások az unitárius egyházban, 30-34 (5)
  • Gellérd Imre: Az unitárius egyház istentisztelete és szertartásai, 66-72 (7)
 5. Scopul și principiile litughiei Unitariene

  Bibliografie:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 12-16 (5)
  • Gellérd Imre: Az unitárius egyház istentisztelete és szertartásai, 66-72 (7)
 6. Persoanele care conduc liturghia

  Bibliografie:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 16-20 (5)
  • Boros György: Szertartások és vallási szokások az unitárius egyházban, 32-42 (11)
 7. Locația liturghiilor

  Bibliografie:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 20-23 (4)
  • Boros György: Szertartások és vallási szokások az unitárius egyházban, 30-35 (6)
  • Gellérd Imre: Az unitárius egyház istentisztelete és szertartásai, 72-75 (4)
 8. Timpul liturgic, sărbătorile

  Bibliografie:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 23-26 (4)
  • Boros György: Szertartások és vallási szokások az unitárius egyházban, 72-78 (7)
 9. Forma și conținutul liturgiei

  Bibliografie:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 26-28 (3)
  • Ferencz József: Egyházszertartási dolgozatok (Agenda), 100-122 (23)
 10. Părțile componente a liturghiei unitariene

  Bibliografie:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 28-32 (5)
  • Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben, 55-90 (36)
 11. Liturghia unitariană

  Bibliografie:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 32-33 (2)
  • Boros György: Szertartások és vallási szokások az unitárius egyházban, 72-82 (11)
 12. Botezul și cina Domnului

  Bibliografie:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 33-35 (3)
  • Gellérd Imre: Keresztelési szertartásunk időszerű kérdései, 19-37 (19)
  • Gellérd Imre: Az úrvacsorai ágenda, 38-50 (13)
 13. Cununia

  Bibliografie:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 37-39 (3)
  • Koppándi Botond Péter: A házasság megáldásának homiletikája
 14. Înmormântarea

  Bibliografie:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 39-41 (3)
  • Koppándi Botond Péter: Temetési szolgálatunk homiletikuma (II.)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 1 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 14 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 16 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 16 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 44 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 58 ore/semestru.

Examinare

Studenții vor da examen sin materia predată și bibliografia aferentă.

Bibliografie

Carte

Bibliografie

Articol în revistă

Articol în carte