Magyar nyelv és irodalom II

A tárgy az első félévi irodalom kurzus anyagát folytatja (korban és térben), illetve mélyíti el. Általános célja az irodalom és a vallásosság szerves kapcsolatának szemléltetése. Abból a feltételezésből indul ki, hogy a kultúra alapját alkotó szférák (vallás, irodalom, történelem, stb.) akkurátus megismerése csak úgy lehetséges, ha ezeket egy interdiszciplináris hálóban szemléljük és vizsgáljuk, hiszen gyakorlati megvalósulásukban is mindenképp komplementerek, szigorú elválasztásuk sem a megismerés, sem a továbbvitel szempontjából nem produktív. Szűkebb értelemben a cél olyan jelenségek vizsgálata irodalmi példákon, amelyek ezen interdiszciplináris háló metszéspontjaiban ragadhatóak meg, konkrétan: egyháztörténeti események, teológiai irányzatok irodalmi reprezentációi. A jelenségek megértésére az eszköz egy-egy, kor vagy jelenség szempontjából releváns példát vizsgálata esettanulmány-szerűen. A fókuszba helyezett korszakok/jelenségek: felvilágosodás–deizmus, a romantika vallásossága, valamint bibliai alakok és témák irodalmi reprezentációi. Minden jelenséget magyar és világirodalmi példával is szemléltetünk.

Competențe

Competențe specifice

Az egyes korok (felvilágosodás és romantika) vallási és irodalmi jelenségeinek átlátása összefüggésekben, magyar- és világirodalmi jelenségek komparatív szemlélete, jelenségek kontextualizálása társadalmi folyamatokban, bibliai intertextusok azonosítása és értelmezése irodalmi szövegekben.

Competențe generale

Szövegek értő, értelmező olvasása és feldolgozása, jelenségek hálózatának átlátása, terminológia elsajátítása és alkalmazása, szövegalkotás.

Structura cursului

 1. Bevezetés

 2. Filológiai bevezető: hivatkozás, forráskezelés és -keresés, szövegszerkesztés

  Bibliografie:

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?
 3. Deizmus a magyar felvilágosodásban

  Olvasandó: Csokonai Vitéz Mihály: Halotti versek

  Bibliografie:

  • Debreczeni Attila: Csokonai, az újrakezdések költője
  • Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma
 4. Deizmus a világirodalmi felvilágosodásban

  Olvasandó: Voltaire: Candide

 5. A magyar romantika vallása I

  Olvasandó: Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Kölcsey Ferenc: Himnusz, Vörösmarty Mihály: Szózat

  Bibliografie:

  • Margócsy István: Petőfi Sándor
  • Easterlin, Nancy: Wordsworth and the Question of Romantic Religion
 6. A világirodalom romantikájának vallása (Európa)

  Olvasandó: William Wordsworth: Óda: A halhatatlanság sejtelme a kora gyermekkor emlékeiből

  Bibliografie:

  • Easterlin, Nancy: Wordsworth and the Question of Romantic Religion
 7. A magyar romantika vallása II

  Olvasandó: Madách Imre: Az ember tragédiája

  Bibliografie:

  • Nagy László: Madách Imre Az ember tragédiája című színművének theologiai vizsgálata
  • Easterlin, Nancy: Wordsworth and the Question of Romantic Religion
 8. A világirodalom romantikájának vallása (Amerika)

  Olvasandó: Walt Whitman: Ének magamról

  Bibliografie:

  • Easterlin, Nancy: Wordsworth and the Question of Romantic Religion
 9. Bibliai alakok és témák irodalmi köntösben I

  Olvasandó: Babits Mihály: Jónás könyve

  Bibliografie:

  • Selyem Zsuzsa: Nem-jel, nem-tudás, nem-idő. A bibliai Jónás könyve és Babits Jónás könyve apofatikus hermeneutikai megközelítése
 10. Bibliai alakok és témák irodalmi köntösben II

  Olvasandó: Jorge Luis Borges: Márk evangéliuma

 11. Bibliai alakok és témák irodalmi köntösben III

  Olvasandó: Mészöly Miklós: Saulus

  Bibliografie:

  • Balassa Péter: Passió és állathecc. Mészöly Miklós Filmjéről és művészetéről, 302-343 (42)
 12. Bibliai alakok és témák irodalmi köntösben IV

  Olvasandó: Mikhail Bulgakov: A Mester és Margarita

 13. Bibliai alakok és témák irodalmi köntösben V

 14. Collocvium

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 30 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 15 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 57 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 85 ore/semestru.

Examinare

Az óralátogatás és a kiadott bibliográfia ismerete a szóbeli vizsga feltétele.

Bibliografie

Carte

Articol în carte