Exegeza Noului Testament I

„Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine, și care împarte drept Cuvântul adevărului..” 2Tim 2:15

Țelul cursului: a prezenta, cum se pot aplica cunostințele metodologice deja însușite de către student în exegeza Noului Testament.

Competențe

Competențe specifice

Studentul este capabil să delimiteze părțile componente ale pericopei și să recunoască contextul lor; este capabil să aplice metodele cele mai adecvate de exegeză asupra textului; pe baza cunoștiințelor deja însușite este în stare să decidă care este explicația cea mai potrivită și poate să justifice această alegere. Studentul este capabil să prezinte și să conchidă în mod sistematic rezultatele exegezei pe baza comentariilor și pe baza cercetării realizate de el însuși.

Competențe generale

Studentul este capabil să facă o traducere despre un text dat și să explice acesta folosind literatura de specialitate.

Structura cursului

 1. Introducere: necesitatea exegezei stiințifice

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye, 129-144 (16)
 2. Evanghelia după Ioan: aspecte istorice, literare și ermeneutico-teologice

  Bibliografie:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 28-52 (25)
 3. Joan 3:1-21 - Nikodim: observații introductive, cuvintele cheie privind interpretarea corectă

  Bibliografie:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 110-113 (4)
  • Adorjáni Zoltán: Széljegyzetek Jn 3,1-21 margójára. Jézus találkozása Nikodémussal, 145-150 (6)
 4. Joan 3:1-3

  Bibliografie:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 113-114 (2)
  • Adorjáni Zoltán: Széljegyzetek Jn 3,1-21 margójára. Jézus találkozása Nikodémussal, 150-152 (3)
 5. Joan 3:4-8

  Bibliografie:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 114-116 (3)
  • Adorjáni Zoltán: Széljegyzetek Jn 3,1-21 margójára. Jézus találkozása Nikodémussal, 152-153 (2)
 6. Joan 3:9-13

  Bibliografie:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 115-116 (2)
  • Adorjáni Zoltán: Széljegyzetek Jn 3,1-21 margójára. Jézus találkozása Nikodémussal, 153-154 (2)
 7. Joan 3:14-16

  Bibliografie:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 117-119 (3)
  • Adorjáni Zoltán: Széljegyzetek Jn 3,1-21 margójára. Jézus találkozása Nikodémussal, 154-156 (3)
 8. Joan 3:17-21

  Bibliografie:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 119-120 (2)
  • Adorjáni Zoltán: Széljegyzetek Jn 3,1-21 margójára. Jézus találkozása Nikodémussal, 156-158 (3)
 9. Matei 2:16-18 - Omorârea copiilor din Betleem. Introducere în Evanghelia după Matei, capitolele 1-2 și pericopa 2:13-23

  Bibliografie:

  • Luz, Ulrich: Das Evangelium nach Mattäus (Mt 1-7), 15-32 (18) 86-87 (2) 124-128 (5)
 10. Matei 2:16

  Bibliografie:

  • Luz, Ulrich: Das Evangelium nach Mattäus (Mt 1-7), 128-129 (2)
 11. Citatul din Matei 2:17-18 și contextul acestuia în Vechiul Testament

  Bibliografie:

  • Luz, Ulrich: Das Evangelium nach Mattäus (Mt 1-7), 129-130 (2) 137-140 (4)
 12. Clarificarea problemelor ivite în legătură cu exegeza textului Matei 2:16-18. Descoperirea așa-numitelor puncte critice ca baze necesare pentru exegeza omiletice

  Bibliografie:

  • Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt. Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet, 15-16 (2)
  • Adorjáni Zoltán: Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye, 135-136 (2)
 13. Clarificarea problemelor exegetice ivite de-a lungul orelor de curs

 14. Evaluarea semestrului, datele și mersul examenului

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 47 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 47 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 1 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 95 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 123 ore/semestru.

Examinare

Examen oral. Componentele notei: activitate în timpul orelor de curs (20%), examen final (80%).