Dogmatică II

Dogmatica este sistemul doctrinelor creştine. Principalele elemente constitutive ale sale sunt: cercetarea filozofică a cunoaşterii divinităţii; revelaţia divină ca sursa cunoaşterii teologice; doctrina trinitariană; doctrina facerii (conţinutul teologic, problema răului, protejarea lumii create); antropologie; christologie şi soteriologie; pneumatologie; eclesiologie; doctrina sacramentelor; eschatologie. Rolul şi scopul seminariilor constă în cunoaşterea, aplicarea şi dezbaterea doctrinelor enumerate în contextul lor istoric şi spiritual cu precădere la relevanţa acestora în gândirea reformată. Un alt scop al acestor cursuri îl constituie formarea acelor capacităţi prin care studentul este în măsură să relateze despre actualitatea credinţei creştine în contextul cultural al prezentului. Din această perspectivă şi cu aceste planuri analizăm textele clasice şi moderne ale doctrinei creştine.

Competențe

Competențe specifice

Studentul este capabil să analizeze şi să (re)evalueze conţinutul credinţei creştine, şi să aplice în difereite ramuri ale teologiei.

Competențe generale

Studentul este în măsură să relateze despre actualitatea credinţei creştine în contextul cultural al prezentului.

Structura cursului

 1. Omul păcătos; peccatum originale et actuale.

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 156-177 (22)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 272-295 (24)
 2. Despre voinţa liberă şi servilă. „Simul iustus et peccator”. Disputele dintre Augustin şi Pelagiu, Luther şi Erasmus, precum şi Barth şi Brunner (Natur und Gnade – Nein!); meritul uman şi harul divin

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 131-134 (4) 138-143 (6)
  • Török István: Dogmatika, 259-284 (26)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 327-337 (11)
 3. Incarnaţia, natura divină şi umană a lui Christos, disputa ariană, şcolile Alexandriei şi Antiochiei; aşa-zisa doctrină de „communicatio idiomatum” şi interpretarea ei în tradiţiile lutheriene şi calviniene/bullingeriene

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 163-179 (17)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 252-268 (17)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 339-347 (9)
 4. Glorificarea lui Christos: reînvierea şi ascensiunea. Cele trei oficii ale lui Christos.

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 197-204 (8)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 295-301 (7)
  • Török István: Dogmatika, 326-369 (44)
 5. Semnificaţia crucificării şi morţii lui Christos: sacrificiu, victorie, iertare, exemplu moral.

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 179-197 (19) 347-357 (11)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 305-320 (16)
 6. Natura şi valabilitatea mântuirii în Christos: deificare, îndreptăţire, existenţă autentică, eliberare politică, libertate spirituală.

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 204-209 (6)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 320-326 (7)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 357-370 (14)
 7. Înţelesurile de bază ale predestinaţiei: prelungirea raţională a principiului „sola gratia”, excluderea sinergismului din punct de vedere soteriologic, dar nu şi moral; protecţie împotriva „egoismului salvific” şi a fricii de pierdere a mântuirii.

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 245-271 (27)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 347-351 (5)
 8. Problema predestinaţiei în arminianism, în teologia lui Karl Barth. Teza lui Max Weber despre efectul economic al doctrinei despre predestinaţie.

  Bibliografie:

  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 351-355 (5)
 9. Definirea sacramentelor: accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. Semnificaţiile botezului. Problema botezului copiilor şi a adulţilor.

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 232-238 (7)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 379-384 (6) 387-391 (5)
  • Török István: Dogmatika, 447-458 (12) 464-476 (13)
 10. Cina Domnului: transsubstantiatio, consubstantiatio, memorialism.

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 238-245 (8)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 384-384 (1)
 11. Pneumatologie: persoana şi opera Sfântului Duh. Forţă sau persoană? Realitatea transpersonală

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 209-217 (9)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 224-228 (5)
  • Török István: Dogmatika, 369-383 (15)
 12. Calităţile şi însuşirile bisericii. Biserica vizibilă şi cea invizibilă, biserica şi statul, relaţia dintre biserica creştină şi religiile mari ale lumii (Hans Küng).

  Calităţile şi însuşirile bisericii: una (mulţimea confesiunilor), sancta (disputa donatistă), catholica (universalitatea şi totalitatea bisericii locale), apostolica (problema succesiunii apostolice). Biserica vizibilă şi cea invizibilă, biserica şi statul, relaţia dintre biserica creştină şi religiile mari ale lumii (Hans Küng).

  Bibliografie:

  • Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, 218-232 (15)
  • Török István: Dogmatika, 383-401 (19)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 356-373 (18) 392-405 (14)
 13. Împărăţia divină în tensiunea dintre „deja” şi „încă nu”; disputa despre nemurirea sufletului şi relevanţa acesteia în teologia creştină

  Bibliografie:

  • Török István: Dogmatika, 496-499 (4)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 649-656 (8)
 14. Tensiunea dintre „astăzi deja vei fi cu mine” şi „va învia în ziua cel de urmă”. Mântuire universală (Origen), sau existenţa şi dualitatea iadului şi a reprobării.

  Bibliografie:

  • Török István: Dogmatika, 483-494 (12)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 406-416 (11)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 657-668 (12)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 75 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 25 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 15 ore/semestru.
 • Tutoriat: 5 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 120 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 148 ore/semestru.

Examinare

Candidatul trebuie să cunoască noţiunile de bază a temelor din cadrul dogmaticii, contextul biblic şi istoric, şi trebuie să ştie să actualizeze problemele ridicate de către dogmele bisericeşti.