Exegeza Noului Testament II

„Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n’are de ce să-i fie rușine, și care împarte drept Cuvântul adevărului.” 2 Timotei 2,15

Țelul disciplinei Exegeza Noului Testament II: aplicarea metodelor de exegeză deja însușite.

Competențe

Competențe specifice

Studentul este capabil să facă o traducere de sine stătătore despre o pericopă dată și folosind bibliografia de specialitate est capabil să exegeteze aceasta.

Competențe generale

Studentul este capabil să delimiteze unitățile unei pericope din Noul Testament, recunoaște contextul lor mai apropiat și mai larg. Studentul poate să aplice metodele cele mai adecvate, în cazul când comentariile înșiră mai multe posibilități de explicare. Este capabil să facă o alegere pe care o justifică, și este capabil să prezinte sistematizat rezultatele exegezei pe baza literaturii și pe baza rezultatelor obținute prin muncă proprie.

Structura cursului

 1. Introducere: Ioan 21 - rezumarea istoriei de cercetare, observații

  Bibliografie:

  • Bultmann, Rudolf: Das Evangelium des Johannes, 542-547 (6)
  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 526-530 (5)
 2. Observații teologice-istorice la Joan 21, structura capitolului

  Bibliografie:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 530-531 (2)
  • Mátyás Ernő: János evangéliuma. Írásmagyarázat, 27-32 (6)
 3. Genuri literale în Joan 21,1-14 (epifanie, miracol)

  Bibliografie:

  • Czire Szabolcs: Jézus csodáinak értelmezéstörténete a felvilágosodástól napjainkig, 140-145 (6)
  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 531-532 (2)
 4. Joan 21,1-3: traducere, tema, personaje, circumstanțe

  Bibliografie:

  • Mátyás Ernő: János evangéliuma. Írásmagyarázat, 267-269 (3)
  • Bultmann, Rudolf: Das Evangelium des Johannes, 547-548 (2)
  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 532-533 (2)
 5. Joan 21,4-11 (miracolul)

  Bibliografie:

  • Bultmann, Rudolf: Das Evangelium des Johannes, 548-549 (2)
  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 533-535 (3)
  • Mátyás Ernő: János evangéliuma. Írásmagyarázat, 269-270 (2)
 6. Joan 21,12-14 (comuniune la masă)

  Bibliografie:

  • Bultmann, Rudolf: Das Evangelium des Johannes, 548-549 (2)
  • Bolyki János: Jézus asztalközösségei, 156-158 (3)
  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 536-537 (2)
 7. Joan 21,15-17: probleme de traducere (agapo, filo), traducere

  Bibliografie:

  • Bultmann, Rudolf: Das Evangelium des Johannes, 550-552 (3)
  • Mátyás Ernő: János evangéliuma. Írásmagyarázat, 271-273 (3)
  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 537-538 (2)
 8. Joan 21,18-19: profeția lui Isus Hristos

  Bibliografie:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 538-539 (2)
  • Mátyás Ernő: János evangéliuma. Írásmagyarázat, 273-274 (2)
  • Bultmann, Rudolf: Das Evangelium des Johannes, 552-553 (2)
 9. Joan 21,20-23: al doilea dialog cu apostolul Petru

  Bibliografie:

  • Bultmann, Rudolf: Das Evangelium des Johannes, 553-554 (2)
  • Mátyás Ernő: János evangéliuma. Írásmagyarázat, 273-274 (2)
  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 539-540 (2)
 10. Apostolul Petru și biserica lui Ioan (Joan 21,15-23)

  Bibliografie:

  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 540-542 (3)
  • Bultmann, Rudolf: Das Evangelium des Johannes, 554-555 (2)
 11. Joan 21,24-25 (epilog)

  Bibliografie:

  • Bultmann, Rudolf: Das Evangelium des Johannes, 555-556 (2)
  • Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához, 542-543 (2)
 12. Recapitulare, întrebări și probleme

 13. Așa zisele puncte critice în Joan 21. Legături spre exegeza omiletică

  Bibliografie:

  • Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt. Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet, 15-26 (12)
 14. Evaluarea semestrului. Data examenului oral, cerințe

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 47 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 47 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 1 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 95 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 123 ore/semestru.

Examinare

Componența notei finale: participare activă în cadrul cursului (20%), examenul final (80%).