Limba latină I

Cursul introduce în limba latină in general, în modului său de expunere, precum şi în mentalitatea latină prin fragmente de texte istorice, de istoria artei şi teologice. Însuşirea avansată a gramaticii limbii latine, precum şi a sensului noţiunilor de bază latine din domeniul teologiei şi istoriei îi vor permite studentului ca acesta să se familiarizeze cu terminologia creștinismului clasic.

Competențe

Competențe specifice

Însuşirea de cunoştinţe pragmatice în domeniul paleografiei şi traducerii textelor latine. Competenţa de a înţelege, analiza şi traduce izvoarele latine ale istoriografiei generale şi bisericeşti, pe baza cunoştinţelor semantice însuşite. Desluşirea înţelesului original şi specific al ideilor prezente în izvoare.

Competențe generale

Prin cunoașterea sistemului gramatical latin studentul va putea evalua și analiza alte limbi străine. Însușirea acestei limbi îi va permite să cerceteze sursele textuale ale antichității și evului mediu.

Structura cursului

 1. Gramatică și semantică

  Introducere în gramatică şi semantică, ramurile principale ale semanticii lingvistice. Definiţia tipologică a unei limbi. Definiţia tipologică a limbii latine, ilustrarea caracteristicilor fonetice prin fragmente de texte latine.

  Bibliografie:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan
 2. Introducere

  Importanţa limbii latine în cercetarea istoriei generale şi bisericeşti; etapele dezvoltării limbii latine (clasică, medievală, umanistă, bisericească).

  Bibliografie:

  • Barbu, Nicolae, Cizek Eugen: Istoria literaturii latine
  • Micu-Klein, Ion-Inocențiu, Firan, Florea, Hancu, Bogdan: Carte de înțelepciune latină: Florile poeților iluștri
 3. Morfologia. Substantivul

  Regulile generale privind genul; Declinaţia; Declinaţiile I–II

  Bibliografie:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan, 3-9 (7)
 4. Declinația III-V.

  Parisyllaba, imparisyllaba.

  Bibliografie:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan, 9-18 (10)
 5. Adjectivul, numeralul

  Motio, comparatio; excepţii; cardinalia, ordinalia, distributiva; adverbia numeralia

  Bibliografie:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan, 18-27 (10)
 6. Pronumele

  Pronomina personalia, possesiva, demonstrativa; pronomina determinativa, relativa, interrogativa, indefinita, correlativa.

  Bibliografie:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan, 28-34 (7)
 7. Verbul

  Definiţia verbului şi cele 4 conjugaţii; verbul auxiliar (sum, esse, fui); conjugarea verbului auxiliar: indicativus, imperfectum.

  Bibliografie:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan, 35-39 (5)
 8. Verbul auxiliar (sum, esse, fui)

  Conjugarea verbului auxiliar: coniunctivus; conjugarea verbului auxiliar: imperativus; conjugarea verbului auxiliar: infinitivus, participium.

  Bibliografie:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan, 39-39 (1)
 9. Conjugarea I – Activum (1)

  Conjugarea verbului exemplu (amo, amare, amavi, amatus): activum indicativus; conjugarea verbului exemplu (amo, amare, amavi, amatus): activum coniunctivus.

  Bibliografie:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan, 39-40 (2)
 10. Conjugarea I – Activum (2)

  Conjugarea verbului exemplu (amo, amare, amavi, amatus): activum imperativus; conjugarea verbului exemplu (amo, amare, amavi, amatus): activum infinitivus.

  Bibliografie:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan, 40-41 (2)
 11. Conjugarea I – Passivum (1)

  Conjugarea verbului exemplu (amo, amare, amavi, amatus): passivum indicativus; conjugarea verbului exemplu (amo, amare, amavi, amatus): passivum coniunctivus.

  Bibliografie:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan, 42-43 (2)
 12. Conjugarea I – Passivum (2)

  Conjugarea verbului exemplu (amo, amare, amavi, amatus): passivum imperativus; conjugarea verbului exemplu (amo, amare, amavi, amatus): passivum infinitivus.

  Bibliografie:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan, 42-43 (2)
 13. Adverbe; prepoziţii; conjuncţii, interjecţii

  Bibliografie:

  • Holzweiszig Frigyes: Rövid latin nyelvtan, 131-140 (10)
 14. Collocviu

  Bibliografie:

  • Benedictus Pictetus: Medulla theologiae christianae didacticae et elencticae
  • Davies, Hellen, Fehér Bence: Kezdők latin nyelvkönyve
  • Kerényi Károlyné: Latin olvasókönyv

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 30 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 58 ore/semestru.

Examinare

Precondiția examemului este prezența la cel puțin 70% din cursuri.

Bibliografie

Carte