Capitolul II. Structura și conducerea Institutului

 • Art 10. Structura specifică a ITP rezultă din rolul și mandatul caracteristic, precum și din dimensiunile reduse ale acestuia. Prin urmare, în conformitate cu art. 133, precum și art. 227, alin. 3 al Legii nr. 1/2011, funcțiile, rolul și rostul departamentului ca unitate academică funcțională care asigură producerea, transmiterea și valorificarea cunoașterii în unul sau mai multe domenii de specialitate în cadrul ITP sunt asumate și îndeplinite de către Facultate. În acest sens, dat fiind structura specifică a ITP ca universitate multiconfesională, Facultatea este unitatea academică funcțională în cadrul Institutului. Totodată, conform legii, se pot înființa, organiza, diviza, comasa sau desființa departamente prin hotărârea Senatului universitar, la propunerea Consiliului Facultății.
 • Art 11. Conform art. 133, art. 135, alin. 2 și 3, precum și art. 227, alin. 3 din Legea nr. 1/2011 activitatea didactică în ITP se desfășoară cu respectarea caracteristicului celor trei biserici, de care aparțin cadrele didactice și studenții Institutului, și anume într-o singură Facultate de Teologie, cu următoarele trei linii de studiu confesionale, ale căror discipline specifice sunt incluse în planurile de învățământ de licență și masterat, asigurând în mod concomitent atât coeziunea activității educaționale, cât și menținerea particularităților fiecărui cult:
  • a) linia de studiu reformat(ă);
  • b) linia de studiu evanghelic(ă)–lutheran(ă);
  • c) linia de studiu unitarian(ă).
 • Art 12. ITP are în structura sa personal didactic și auxiliar, biblioteci, centre, ateliere și cercuri de cercetare, internat, cantină și cabinet medical. Sunt parte integrantă a ITP serviciile tehnice, administrative, sala de agrement, baza sportivă și clubul studențesc.
 • Art. 13. Structurile de conducere în ITP sunt:
  • a) Senatul ITP şi Consiliul de administraţie;
  • b) Consiliul Facultăţii;
 • Art. 14. Funcţiile de conducere în ITP sunt următoarele:
  • a) Rectorul, Prorectorul, Directorul general administrativ, la nivelul universităţii;
  • b) Decanul, Prodecanul, la nivelul facultăţii;
 • Art 15. Institutul funcționează pe baza principiului conducerii colective. Conform art. 207, alin. 8 al Legii nr. 1/2011, alegerea persoanelor în funcțiile de conducere ale ITP se face cu avizul Bisericilor fondatoare.
 • Art 16. Desemnarea și revocarea din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere sau care fac parte din structurile și organismele de conducere ale ITP se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare inclusiv art. 124, alin. 2 al Legii nr. 1/2011, ale prevederilor dogmatice și canonice specific Bisericilor fondatoare, precum și Metodologiei organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice din ITP.
 • Art 17. Funcțiile de conducere, prevăzute de prezenta Cartă, precum și calitatea de membru al structurilor de conducere încetează în următoarele situații:
  • a) prin încetarea contractului de muncă cu ITP;
  • b) prin demisie din funcţia sau calitatea respectivă;
  • c) prin transferul la altă unitate decât cea căreia îi aparţine organul deliberativ care a ales persoana în funcţie;
  • d) prin acceptarea de către titularul funcţiei a unei funcţii de conducere la o altă instituţie de învăţământ superior;
  • e) în caz de indisponibilitate determinată de cauze medicale, care se prelungeşte mai mult de 6 luni;
  • f) în caz de absenţă din unitate pe o perioadă mai mare de un an, determinată de efectuarea în străinătate a unor stagii de specializare, de cercetare sau de profesori asociaţi;
  • g) dacă se dovedeşte că, din cauza unor activităţi desfăşurate în afara universităţii, titularul unei anumite funcţii nu poate să îndeplinească atribuţiile specifice postului;
  • h) la iniţiativa scrisă a 1/3 din numărul electorilor din structura care a ales persoana în funcţie sau la propunerea rectorului cu votul majorităţii simple a structurii care a confirmat persoana în funcţie;
  • i) în cazul absenţei nemotivate de la 3 reuniuni ale Consiliului Facultăţii, respectiv al Senatului, dovedind astfel lipsă de interes pentru funcţionarea instituţiei.