Catehetică II

Catehetică II se construiește organic pe cele învățate în Catehetică I. Îndelungul semestrului doi studentul va învăța să folosească cele însușite despre predare în general, acum în situații speciale la contingente diferite. Devine capabil sa creeze orare, planuri de ore, planuri didactice, va știe sa ţină cursuri eficiente, să se folosească de concepția de predare formată şi să știe să redacteze ideile de pedagogie și educare.

Competențe

Competențe specifice

Pe baza celor învățate în semestrul întâi, studentul va fi capabil sa creeze planul calendaristic și tematic a predării Bibliei de la vârsta de grădiniță până la vârsta de student, va știe să alcătuiască plan de ore pentru ore de biblie, ore de catehizări și pentru ore de clase în scoală. La planificarea orelor va alege cuvenit dintre conținuturile și metodele învățate și va folosi toate mijloacele de mărire a eficientei pentru predare.

Competențe generale

Studentul în acest semestru va exersa metodologia bazată pe filozofia pedagogiei constructive și va deveni capabil sa facă faţă ca profesionist în orice situație de predare care se poate ivi în cadru bisericesc. Va fi capabil să lucreze singur și în echipă, va fi capabil să folosească metoda cooperativă de a lucra cu copiii și tinerii.

Structura cursului

 1. Sistematizarea cunoștințelor dobândite în semestrul 1

  Bibliografie:

  • Vajda Zsuzsanna: Lélektankönyv, 42-65 (24)
 2. Catehizarea copiilor cu dizabilităţi auditive şi vizuale

  Bibliografie:

  • Gergely Jenő: A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről, 3-25 (23) 115-130 (16)
 3. Catehizarea copiilor cu dizabilităţi de mișcare și a copiilor bolnavi

  Bibliografie:

  • Gergely Jenő: A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről, 27-76 (50) 132-148 (17)
 4. Catehizarea copiilor cu dizabilităţi mintale și copiilor cu probleme de înţelegere

  Bibliografie:

  • Gergely Jenő: A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről, 79-111 (33)
 5. Practică: Catehizarea copiilor din grădiniță și de clasa I

  Bibliografie:

  • Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát?, 5-81 (77)
 6. Practică: Catehizarea copiilor de clasa a II-a pâna la clasa IV-a

  Bibliografie:

  • Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát?, 5-81 (77)
 7. Practică: Catehizarea copiilor de clasa a V-a și a VI-a

  Bibliografie:

  • Dr. Gyökössy Endre: Hogyan kell gyermekbibliaórát tartani?, 5-81 (77)
 8. Practică: Catehizarea copiilor de clasa a VII-a și a VIII-a

  Bibliografie:

  • Dr. Gyökössy Endre: Hogyan kell gyermekbibliaórát tartani?, 5-81 (77)
 9. Practică: Catehizarea copiilor de clasa a IX-a şi de clasa a X-a

  Bibliografie:

  • Griffin, Em: Együtt-lét, 7-110 (104)
 10. Practică: Catehizarea copiilor de clasa a XI-a şi la clasa XII-a

  Bibliografie:

  • Griffin, Em: Együtt-lét, 111-199 (89)
 11. Practică: Catehizarea tinerilor adulţi

  Bibliografie:

  • Griffin, Em: Együtt-lét, 199-231 (33)
 12. Catehiză specială cu clasele de vârsta care se pregătesc de Confirmare

  Bibliografie:

  • Chapman, Gary, Campbell, Ross: Gyerekekre hangolva, 7-90 (84)
 13. Regândirea comportării și a concepției Catehetului în lumina celor învățate

  Bibliografie:

  • Chapman, Gary, Campbell, Ross: Gyerekekre hangolva, 91-205 (115)
 14. Recapitulare: Frumusețile și dificultățile vieții discipolului în cateheză

  Bibliografie:

  • Cloud, Henry, Towsend, John: Határaink, 133-260 (128)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 4 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 4 | Practică: 0)
 • 56 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 56 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 56 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 7 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 131 ore/semestru.

Examinare

Fiecare student redactează o lucrare de seminar și / sau o notiță despre o carte citită în temă, scrie plan didactic și plan de ore la contingenţe diferite, iar la sfârșitul anului va avea o probă scrisă și una orală din toate cele însușite în acest semestru.