Istoria bisericii universale I

Această perioadă tratează istoria bisericilor începând cu perioada formării bisericii creştine până la încheierea marilor dezbateri privind Sfânta Treime. Scopul materiei este prezentarea acelor evenimente cruciale prin intermediul cărora se cristalizează discursul oficial al bisercii creştine şi unitatea sa organizaţională. În acelaş timp prezentăm perioada persecuţiilor creştine şi acordăm atenţie şi acelor caracteristici prin care biserica ca instituţie a persistat dealungul secolelor într-un mediu ostil.

Competențe

Competențe specifice

Studenţilor este prezentat istoria formării bisericii creştine începând de la Rusalii până la sinoadele ecumenice. Prin însuşirea cunoştinţelor de bază (formarea structurii organizaţionale a bisericii, cunoaşterea ereziilor, perioada persecuţiilor creştine etc. ) studentul va dobândi cunoştinţe optime şi va fi apt ca să interpreteze corect lupta dusă de biserica primară şi întărirea propriilor structuri.

Competențe generale

Studentul va fi capabil să interpreteze corect cele mai reprezentative evenimente sin viaţa bisericii primare, va reuşi să identifice prin prisma cunoaşterii ereziilor bisericii antice ereziile bisericii contemporane şi va putea dobândi cunoştinţe referitoare la epoca Părinţilor Bisericii Occidentale.

Structura cursului

 1. Introducere

  Bibliografie:

  • Marton József: A keresztény ókor, 15-22 (8)
 2. Biserica antică

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 12-17 (6)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 7-20 (14)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 13-17 (5)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 16-26 (11)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 6-9 (4)
  • Marton József: A keresztény ókor, 33-71 (39)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 37-72 (36)
 3. Biserica şi Imperiul Roman

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 7-11 (5) 26-30 (5)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 20-28 (9)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 13-17 (5) 106-114 (9)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 27-70 (44)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 3-5 (3)
  • Marton József: A keresztény ókor, 74-87 (14)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 74-88 (15)
 4. Erezii în biserca antică

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 22-25 (4)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 31-38 (8)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 51-57 (7)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 13-15 (3)
 5. Erezii şi credinţe păgâne

  Bibliografie:

  • Marton József: A keresztény ókor, 93-100 (8)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 96-103 (8)
  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 20-22 (3) 26-37 (12)
 6. Scrierile părinţilor apostolici

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 30-36 (7)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 30-37 (8)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 38-47 (10)
  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 17-20 (4)
 7. Epoca părinţilor bisericeşti

  Bibliografie:

  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 68-76 (9) 83-103 (21)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 10-17 (8)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 34-38 (5)
  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 47-63 (17)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 104-112 (9)
  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 30-36 (7)
 8. Confesiunea şi canonul Noului Testament

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 25-26 (2)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 37-49 (13)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 17-23 (7)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 14-18 (5)
 9. Cultul, disciplina şi viaţa creştină în epoca antică

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 36-41 (6)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 37-49 (13)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 18-20 (3)
  • Marton József: A keresztény ókor, 107-120 (14)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 128-131 (4)
 10. Epoca lui Constantin cel Mare

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 43-45 (3)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 110-122 (13)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 71-82 (12)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 22-23 (2)
  • Marton József: A keresztény ókor, 121-126 (6)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 132-138 (7) 144-148 (5)
 11. Sinodul ecumenic de la Nicea

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 45-47 (3)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 115-133 (19)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 53-58 (6)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 82-87 (6)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
  • Marton József: A keresztény ókor, 145-153 (9)
  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 76-94 (19)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 149-156 (8)
 12. Sinodul ecumenic de la Constantinopol

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 45-47 (3)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 134-140 (7)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 58-60 (3)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 87-88 (2)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
  • Marton József: A keresztény ókor, 153-157 (5)
  • Pásztori-Kupán István: Követvén a szent atyákat... Az óegyház dogmatörténete 381-ig, 171-189 (19)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 157-161 (5)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 60 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 5 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da examen scris și un examen oral.