Limba engleză teologică II

În semestrul doi orele de limba engleză teologică instruiesc studentul să comunice fără ajutor în limba engleză, folosind limba specială necesară. Pentru acesta însușește un vocabular special teologic englez, învață să citească eficient, să înțeleagă textul citit, să asimileze, să rezume şi să-şi exprime independent concepția teologică în scris și oral.

Competențe

Competențe specifice

Studentul dezvoltă vocabularul specific teologiei engleze, lucrează independent cu ele, redactează şi comunică în scris și oral. E capabil să delimiteze seturi de noțiuni și să le aranjeze coerent. Pentru a aprofunda cunoștințele, citește texte, le analizează și le sintetizează oral și în scris. Credința reformată învață să exprime în limba engleză. Ia parte în foruri de discuții, învață să argumenteze ce spune, ia în considerare punctul de vedere a partenerului de discuție, ştie să-și motiveze punctul său de vedere.

Competențe generale

Studentul e capabil să polemizeze în teme teologice în limba engleză, ştie să apere punctul de vedere, poate să-și exprime părerea coerent, și să se angajeze în discuţii vehemente, dacă este necesar să-și apere părerea.

Structura cursului

 1. Hristos: Dumnezeu şi Om într-o persoană - posibilitatea urmării lui Hristos

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Teacher's Guide: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 192-202 (11)
 2. Persoana și natura Sfântului Duh

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 203-218 (16)
 3. Munca Sfântului Duh - Mântuirea și fiind mântuit

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 216-231 (16)
 4. Viaţa de discipol - o formă a existenţei, drepturi şi datorii

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 232-268 (37)
 5. Biserica: Idea și realitatea

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 269-294 (26)
 6. Urmarea lui Hristos - mod de existentă în biserică

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 277-298 (22)
 7. Există mântuire în afara bisericii - opinia dușmanilor bisericii şi opinia noastră

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 277-281 (5)
 8. Escatologie - care este învățătura Bibliei?

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 299-331 (33)
 9. 2012-Lumea nu a luat sfârșit - capcanele escatologiilor vulgare folosite de secte

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 319-327 (9)
 10. Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu în toate zilele

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 332-334 (3)
 11. Formarea discipolilor - posibilitatea de a împărtăși cunoștința lui Dumnezeu

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 98-100 (3)
 12. Folosinţa englezei teologice în învaţarea independentă a studentului

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 22-28 (7)
 13. Încheiere: rezumatul celor învățate: ce schimbă în gândirea unui teolog cunoașterea unei limbi teologice străine?

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 1-334 (334)
 14. Recapitulare - Aprofundarea noțiunilor învăţate

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 44-48 (5) 72-76 (5) 106-110 (5) 134-138 (5) 164-168 (5) 198-202 (5) 227-231 (5) 265-268 (4) 295-298 (4) 328-331 (4)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 2 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 28 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 28 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 14 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 6 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 50 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 78 ore/semestru.

Examinare

Examenul este alcătuit din lucrări în scris și examene orale parțiale, care sunt urmate de un test recapitulativ de sinteză. Cine la test la sfârșitul semestrului nu trece, nu poate încheia anul școlar din limba engleză teologică.

Bibliografie

Carte