Istoria muzicii bisericești II

Istoria muzicii bisericești II prezintă istoria schematică a muzicii bisericești de la reformă până în secolul 20. Studenții vor însușii învățătura bisericilor reformei despre muzică și cântare, vor face cunoștință cu caracteristicile muzicii bisericești protestante în diferite epoci, precum și cu personalități de seamă ai muzicii bisericești protestante.

Competențe

Competențe specifice

Studenții vor face cunoștință cu formarea muzicii bisericești, vor învăța să se orienteze în lumea muzicii bisericești al diferitelor epoci. Pe lângă însușirea datelor istorice, studenții vor putea recunoaște felurile și posibilitățile de aplicare practică, liturgică a muzicii bisericeşti.

Competențe generale

Materialul orelor contribuie la îmbogăţirea culturii generale, la dezvoltarea simțului estetic și al gustului muzical.

Structura cursului

 1. Viața și oprea lui Heinrich Schütz

  Bibliografie:

  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 277-281 (5)
  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 104-107 (4)
 2. Viața și opera lui J.S.Bach

  Bibliografie:

  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 335-354 (20)
  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 107-116 (10)
  • Gáncs Aladár: Az ötödik evangélista, 5-77 (73)
 3. Bach și choralul de orgă

  Bibliografie:

  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 314-323 (10) 345-347 (3)
 4. Cantatele și oratoriile lui J.S. Bach

  Bibliografie:

  • Gáncs Aladár: Az ötödik evangélista, 78-86 (9)
 5. Patimile lui J.S. Bach

  Bibliografie:

  • Gáncs Aladár: Az ötödik evangélista, 87-94 (8)
  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 342-344 (3)
 6. Viața și oprea lui G.F. Händel

  Bibliografie:

  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 355-367 (13)
 7. Classicismul vienez 1.

  Bibliografie:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 98-101 (4)
 8. Classicismul vienez 2.

  Bibliografie:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 98-101 (4)
 9. Muzica romantică I.

  Bibliografie:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 105-105 (1)
 10. Muzica romantică II.

  Bibliografie:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 102-103 (2)
 11. Muzica romantică III.

  Bibliografie:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 102-103 (2)
 12. Prezentarea rezumată a muzicii bisericești din secolul 20.

  Bibliografie:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 107-116 (10)
 13. Muzica bisericească maghiară din secolul 20

  .

  Bibliografie:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 117-121 (5)
 14. Rezumat, recapitulare

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 2 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 28 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 14 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 0 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 16 ore/semestru.
 • Tutoriat: 4 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 34 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 62 ore/semestru.

Examinare

Verificare pe parcurs din literatura recomandată și din schiţele orelor.