Protestáns egyháztörténet III

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a Reformáció erdélyi eseményeit, az Erdélyi Református Egyház kialakulásának körülményeit, illetve annak 16–17. századi történetét. A kurzus követi azokat az eseményeket, amelyek a fejedelemség korabeli erdélyi református egyházat meghatározták. Követi az egyházi struktúra, törvénykezés és kultúra kialakulását, változását, megszilárdulását e jelzett korszakban.

Competențe

Competențe specifice

A hallgató ismeri a 17. századi teológiai szövegeket, jártas a reformációkori és a reformáció utáni teológiában, elemezni tudja a teológiai szövegeket, és ismeri a protestáns tanítás sarkalatos téziseit. A hallgató képes arra, hogy azonosítsa és szakavatott módon alkalmazza a teológiai fogalmakat, elméleteket és missziós paradigmákat. Ismeri a közösségek és intézmények kulturális, vallási és történeti hátterét. Meg tudja határozni a kulturális, vallási és történelmi háttér szerepét és a vallási közösségekre gyakorolt hatását. Azonosítani tudja a társadalom fejlődése szempontjából jelentős teológiai elveket és spirituális értékeket. Értelmezni tudja a társadalmi valóságot a vallási, spirituális értékek szemszögéből. Értelmezni tudja a kulturális háttérnek a teológiai elvek közlésére gyakorolt hatását.

Competențe generale

A hallgató képes arra, hogy elemezze a kulturális háttér azon tényezőit, amelyek elősegítik vagy gátolják a vallási közösségek integrációját. Képes olyan analitikus terveket és beavatkozási módokat előkészíteni, amelyek segítik a vallási közösségeknek bizonyos kulturális kerethez való viszonyulását. A hallgató fel tudja sorolni azokat a fogalmakat, melyek olyan kulturális vallási és történeti tényezőket írnak le, amelyek meghatározzák a kulturális hátteret. A hallgató kritikusan elemezni tudja egy társadalomban ható spirituális és vallás-erkölcsi tanításokat. Ki tudja dolgozni és alkalmazni tudja azon kommunikációs stratégiákat és folyamatokat, amelyeket interkulturális közegben lehet alkalmazni. A hallgató képes hatékony együttműködésre különböző szerepkörökben, tiszteletben tartva mások hitelveit.

Structura cursului

 1. Apáczai Csere János

  Szemináriumi dolgozat: Apáczai Encyclopaedeia-ja – hatástörténi elemzés

  Bibliografie:

  • Friedenthal, Richard: Luther élete és kora
  • Chadwick, Owen: A reformáció
  • Bucsay Mihály: A reformátorok úrvacsoravitái
  • Zoványi Jenő: A magyarországi protestantismus története 1895-ig
  • Luther Márton: Az egyház babiloni fogságáról
  • Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere
  • Kathona Géza: Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből
  • Huizinga, Johan: A középkor alkonya. Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században
  • McGrath, Alister E.: Kálvin
  • Niesel, Wilhelm: Kálvin teológiája
  • Ulrich, Zwingli: Commentarius, vagyis az igaz és a hamis vallás magyarázata
  • Szántó György Tibor: Anglikán reformáció, angol forradalom
  • Pokoly József: Az erdélyi református egyház története
  • Bíró Sándor, Bucsay Mihály, Tóth Endre, Varga Zoltán: A magyar református egyház története
  • Buzogány Dezső: Harc a tiszta evangéliumért. Kétszáz esztendő az erdélyi református egyház életéből, 16-17. század
  • Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473–1800
  • Jakó Zsigmond: Erdélyi féniks. Misztótfalusi Kis Miklós öröksége
  • Csapodi Csaba, Tóth András, Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet
 2. A 17. századi külföldi egyetemjárás

  Szemináriumi dolgozat: A peregrinusok utijegyzeteinek tanulságai.

 3. Egyházi élet Apafi korában

  Szemináriumi dolgozat: A presbitériumok kialakulása

 4. Az egyház szerkezete a 17. század második felében

  Szemináriumi dolgozat: Az világi képviselet megjelenése a ref. egyház vezetőségében.

 5. A Főkonzisztórium kialakulása és tevékenysége

  Szemináriumi dolgozat: Bécs éa Buda felszabadítása, és ennek politikai és egyházi következményei.

 6. Politikai fordulat a 17. század végén: a török kiűzése és a a Habsburgok erdélyi uralma

  Szemináriumi dolgozat: Tófeus prot. ortodox vagy puritán? Munkái elemzése.

 7. Tófeus Dobos Mihály

  Szemináriumi dolgozat: A Londoni Liga tevékenységének előzményei és utórezgései.

 8. Misztótfalusi Kis Miklós

  Szemináriumi dolgozat: Misztótfalusi és a könyvnyomtatás – nyomdászati alaismeretek.

 9. A Diploma Leopoldinum és az erdélyi Habsburg valláspolitika

  Szemináriumi dolgozat: A Habsburg berendezkedés mindennapjai.

 10. Erdélyi Habsburg berendezkedés és a magyarországi ellenreformáció

  Szemináriumi dolgozat: „Furror bestiae” – a gályrabok mindennapjai.

 11. A gályarabok és Reuter generális

  Szemináriumi dolgozat: A Rákóczi-szabadságharc színterei.

 12. II. Rákóczi Ferenc

  Szemináriumi dolgozat: Az egyház II. Rákóczi Ferenc idejében és azt követően.

 13. Bod Péter

  Szemináriumi dolgozat: Bod Péter „Historia Hungarorum Ecclesiastica” ismertetése.

 14. A 17. század összefoglalása

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 40 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 24 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 64 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 92 ore/semestru.

Examinare

A záróvizsga a végleges vizsgajegy 60%-t teszi ki. A további 40%-t a hallgató által elkészített szemináriumi dolgozattal lehet megszerezni.

Bibliografie

Carte

Colecție de studii