Cânt bisericesc unitarian V

Obiectul orelor de cânt bisericesc sunt psalmurile, imnurile și coralurile din cartea oficială de cântări ai bisericii. Scopul orelor de practică este ca studenții să învețe sâ cânte corect, sâ însușească cântările bisericești din cartea de cântări ai bisericii unitariene/reformate/luterane, și să cunoască substanța cântărilor comunitâții bisericești precum și funcția cântărilor în slujba divină. Studenții vor învăța aceste cântece cu a strofă pe de rost, și vor însușii proprietățiile istorice, stilistice, teologice și funcționale ale cântărilor, ceea ce le va fi de folos în orientarea printre cântări, și vor însușii cunoștințele imnologice de bază ale cântărilor. Însuşirea cântărilor se face prin rotaţie în 6 semestre.

Competențe

Competențe specifice

Prin însușirea tehnicii corecte de respirație studenții îşi vor dezvolta capacitatea de interpretare vocală atât prin cântare cât și prin discurs; datorită cunoașterii cântătrilor pe de rost, studenții vor putea să se orienteze mai ușor în cartea de cântări ai bisericii. Studenții vor fii capabili să aleagă pentru toate tipurile de slujbă religioasă cele mai potrivite cântări, și vor fii capabili să cânte corect, la nevoie să conducă individual cântul în comunitate.

Competențe generale

Datorită însuşirii datelor importante de himnologie legată de cântările învăţate, studenții vor putea recunoaște relațiile intre diferitele discipline teologie.

Structura cursului

 1. UÉ 22, UÉ 27

  Szomorúan sóhajt szívünk (UÉ 22)
  Szívünk szavát küldjük te hozzád (UÉ 27)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 26-26 (1) 29-30 (2)
 2. UÉ 41, UÉ 43

  Örök bíró, irgalmas Isten (UÉ 41)
  Adjunk hálát mindnyájan (UÉ 43)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 35-35 (1) 37-38 (2)
 3. UÉ 47, UÉ 106

  Jó Úr Isten, tekints hozzánk (UÉ 47)
  Reménykedő szívvel (UÉ 106)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 65-66 (2) 92-92 (1)
 4. UÉ 116, UÉ 179

  Én bizodalmam, én erősségem (UÉ 116)
  Uram, ki búsúlsz bűneim miatt (UÉ 179)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 102-102 (1) 153-155 (3)
 5. UÉ 196 UÉ 204

  Az Istenhez az én szómat (UÉ 196)
  Tehozzád teljes szívből (UÉ 204)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 172-173 (2) 180-180 (1)
 6. UÉ 207

  Dicsérjétek az Urat, Mert ő ad minden jókat (UÉ 207)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 182-183 (2)
 7. Examen parțial din materia orelor 1-6

 8. UÉ 4, UÉ 10

  Uram, templomodba jöttünk (UÉ 4)
  Oh, jer, borulj le, bánatunk (UÉ 10)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 18-18 (1) 21-21 (1)
 9. UÉ 98, UÉ 107

  Maradj velem, már nő az alkonyat (UÉ 98)
  Irgalmazz, Úristen, immáron énnékem (UÉ 107)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 85-85 (1) 93-93 (1)
 10. UÉ 112, UÉ 139

  Én Istenem, halld meg az én kiáltásomat (UÉ 112)
  Egy, csak egy kútffő (UÉ 139)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 98-98 (1) 120-121 (2)
 11. UÉ 180, UÉ 211

  Óh, felséges úr, mi kegyes Istenünk (UÉ 180)
  Áldjad én lelkem az Urat, Hírdessed dicséretét (UÉ 211)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 155-156 (2) 185-186 (2)
 12. UÉ 264, UÉ 290

  Remélj, remélj, lelkem, ne csüggedezz! (UÉ 264)
  Ember, emlékezzél utolsó napodról (UÉ 290)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 224-224 (1) 237-238 (2)
 13. UÉ 312, UÉ 314

  De jó nekünk itt laknunk nálad (UÉ 312)
  Az Úr bír az egész földdel (UÉ 314)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 248-249 (2) 251-251 (1)
 14. Examen parțial din materia orelor 8-13

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 1 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 1)
 • 14 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 14)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 2 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 22 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 36 ore/semestru.

Examinare

Studenții vor cânta cântările cu o strofă pe de rost, vor fii capabili să adapteze melodia cântării și pe alt text potrivit melodiei din cartea de cântări. Studenții trebuie să cunoască datele imnologice ale cântărilor din literatura dată. Pentru o notă suficientă studenții trebuie să primească pe toate întrebările din examen notă suficientă.

Bibliografie

Carte