Retorică I

A művészi beszéd a beszéd technikájának elsajátítására épül. A technikai felkészültség és művészi beszéd között nehéz meghúzni a határvonalat, hiszen adott szinten a jól működő technika önmagában már művészi hatást hozhat létre, míg a művészi beszédigény megmarad szándék-szinten, ha nincs mögötte technikai eszköztár.

A retorika tárgy célja a hatásos, meggyőző, szövegigazságra épülő szövegmondás technikai kivitelezésének elsajátítása. Az oktatási célirányt befolyásolja, de lényegében nem érinti, egyrészt a tanulócsoport beszédkészsége, másrészt a tanulók szakmai elvárásának figyelembevétele (teológiai hallgatók). Az alapelvárás a beszédtechnika elsajátítása, az ejtési követelmények ismerete és gyakorlati kivitelezése.

Az előadások és a gyakorlati munka során alkalmazott módszerek sajátosak és egyéni adottságok szerint változnak. A felméréskor tapasztalt retorikai képessegek figyelembevétele meghatározza a munka későbbi folyamatát. Esetenként a beszédhiba vagy beszédfolyamathiba javítása megelőzi a beszédgyakorlatokat. A kisebb csoportokban zajló munka módszerét is a diákok retorikai szintje, beszédkészsége határozza meg. A szép és helyes beszédre nevelés idő- és munka-igényes folyamat. A gátlások felszabadítása, érzésemlékezet kialakítása, gondolatok és érzések kifejezése komoly egyéni munkát igényel.

Az első félévi órák célja a beszédtechnikai eszközök elsajátítása.

Competențe

Competențe specifice

A retorika a szép és helyes beszédre nevel, segít a gátlások felszabadításában, az érzésemlékezet kialakításában, illetve a gondolatok és érzések kifejezésére való készség kialakításában. A hallgató megismeri a legfontosabb beszédtechnikai eszközöket.

Structura cursului

 1. Introducere. Istoria retoricii

  Bibliografie:

  • Fischer Sándor: A beszéd művészete
  • Montágh Imre: Tiszta beszéd
  • Péchy Blanka: Beszélni nehéz

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 0 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 4 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 24 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 52 ore/semestru.

Examinare

...

Bibliografie

Carte