Dogmatică unitariană I

Dogmatica unitariană este disciplina teologiei sistematice, care se ocupă cu sistematizarea ideilor unitariene. Cursul are ca scop sporirea adâncirii credinței religioase, a recunoașterii valorilor creștine specific credinței unitariene dar și promovarea gândirii ecumenice și interreligioase. În introducere sunt prezentate literatura dogmaticii unitariene și caracteristicile sale. Se tratează definiția, normativitatea, scopul şi metodele dogmaticii. Apoi se abordează teme generale precum credința religioasă, autoritatea, toleranța şi libertatea religoasă, revelația, esența și caracteristicile lui Dumnezeu, creația și providența.

Competențe

Competențe specifice

Studentul înțelege rolul și locul unitarianismului în creștinism și în societatea contemporană. El este capabil să analizeze și să (re)evalueze conținutul credinței creștine unitariene, și să aplică diferitele manifestări ale acesteia în cadrul teologiei și practicii bisericești.

Competențe generale

Studentul este în măsură să îmbine credința unitariană cu contextul cultural al prezentului, să se reflecte într-un mod sistematic asupra temelor cu o tangență teologică.

Structura cursului

 1. Literatura dogmaticii unitariane și caracteristicele sale

  Istoria literaturii dogmatice unitariene se concentrează pe aspectele sale interioare și exterioare. Dintre caracteristicile sale amintim: moștenire, realist, actual, deschis, individual, colectiv și libertatea.

  Bibliografie:

  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 33-42 (10)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 7-26 (20)
  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 60-74 (15)
  • Lingwood, Stephen: The Unitarian Life: Voices from the Past and Present, 17-19 (3)
 2. Definiția, scopul și metodele dogmaticii unitariene

  Dogmatica unitariană este disciplina teologiei sistematice, care se ocupă cu sistematizarea ideilor unitariene. Dintre metodele sale evidențiem: metoda inductivă, deductivă și metoda de colorație.

  Bibliografie:

  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 9-14 (6)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 63-67 (5)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 26-31 (6)
  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 16-22 (7)
  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 255-257 (3)
  • Lingwood, Stephen: The Unitarian Life: Voices from the Past and Present, 27-30 (4)
 3. Credința religioasă

  Noțiunea credinței religioase, dinamica, rezultatele, conținutului și scopul acesteia.

  Bibliografie:

  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 28-33 (6)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 464-470 (7)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 58-65 (8)
  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 247-250 (4)
  • Lingwood, Stephen: The Unitarian Life: Voices from the Past and Present, 127-129 (3)
  • Chryssides, George D.: Elements of Unitarianism, 43-47 (5)
 4. Rolul rațiunii în teologie și în religie

  Semnificația rațiunii, ca o sursă importantă a teologiei și a religiei. Prezentăm ce legătură există între rațiune și credința religioasă.

  Bibliografie:

  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 140-149 (10)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 58-63 (6)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 66-70 (5)
  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 321-327 (7)
  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 226-231 (6)
  • Lingwood, Stephen: The Unitarian Life: Voices from the Past and Present, 20-23 (4)
 5. Autoritatea

  Bibliografie:

  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 70-72 (3)
  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 328-334 (7)
  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 214-220 (7)
 6. Toleranța și libertatea religioasă

  Bibliografie:

  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 72-82 (11)
  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 336-348 (13)
  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 264-276 (13)
  • Lingwood, Stephen: The Unitarian Life: Voices from the Past and Present, 24-26 (3)
  • Chryssides, George D.: Elements of Unitarianism, 96-101 (6)
 7. Revelația

  Noțiunea revelației și formele sale (revelația în natură, în istorie, revelația progresivă și dinamică, revelația universală).

  Bibliografie:

  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 57-64 (8)
  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 2-16 (15)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 99-136 (38)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 83-90 (8)
  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 278-280 (3)
 8. Sfânta Scriptură – Biblia

  Relația creștinismului cu Biblia, rolul, locul și valoarea Bibliei în religia și teologia unitariană.

  Bibliografie:

  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 2-16 (15)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 46-50 (5)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 91-103 (13)
  • Lingwood, Stephen: The Unitarian Life: Voices from the Past and Present, 98-99 (2)
 9. Caracteristicele metafizice a lui Dumnezeu

  Esența lui Dumnezeu este spiritul și dragostea. Ne ocupăm cu următoarele atribute ale lui Dumnezeu: veșnic, omniprezent, atotputernic, invizibil, perfect, sfânt, personal.

  Bibliografie:

  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 50-54 (5)
  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 17-23 (7)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 222-232 (11)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 117-121 (5)
  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 184-186 (3)
 10. Unitatea lui Dumnezeu

  Unitatea lui Dumnezeu izvorăște din Biblie, din experiența religioasă și din rațiune.

  Bibliografie:

  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 45-49 (5)
  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 27-30 (4)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 338-344 (7) 571-576 (6)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 121-131 (11)
  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 185-188 (4)
 11. Paternitatea lui Dumnezeu

  Noțiunea paternității lui Dumnezeu; subiecte teologice care provin din paternitatea lui Dumnezeu: unitatea lui Dumnezeu, universalitatea, fraternitatea omului, providența, bunătatea, dreptatea, milostivitatea, dragostea.

  Bibliografie:

  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 42-44 (3)
  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 24-27 (4)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 232-234 (3)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 126-135 (10)
  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 188-194 (7)
 12. Creația

  Analizăm relația dintre creație și evoluție; noțiunea creației în Biblie, conceptul unitarian despre creație (conceptul static și dinamic despre creație).

  Bibliografie:

  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 54-56 (3)
  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 35-47 (13)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 207-220 (14)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 136-143 (8)
 13. Providența

  Conceptul providenței în Biblie, conținutul și funcționarea providenței lui Dumnezeu.

  Bibliografie:

  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 47-57 (11)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 216-219 (4)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 144-150 (7)
  • Lingwood, Stephen: The Unitarian Life: Voices from the Past and Present, 98-99 (2)
 14. Problema teodiceei

  Dezbatem rolul, locul și rostul teodiceei în teologia creștină.

  Bibliografie:

  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 219-220 (2)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 147-153 (7)
  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 209-213 (5)
  • Lingwood, Stephen: The Unitarian Life: Voices from the Past and Present, 169-170 (2)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 65 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 25 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 8 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 100 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 128 ore/semestru.

Examinare

Candidatul trebuie să cunoască noţiunile de bază discutate în cadrul orelor de dogmatică, și să fie capabil să actualizeze dogmele bisericeşti.