Metodologia privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

 1. Prezenta Metodologie se bazează pe Ordinul nr. 5922/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, precum și pe celelalte reglementări legale în vigoare.
 2. Conform Art. 1. al Metodologiei anexate Ordinului nr. 5922/2016, funcțiile didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice și actualizată periodic, se recunosc automat de către Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca.
 3. Funcțiile didactice obținute la alte instituții de învățământ universitar acreditate decât cele menționate în Art. 2 se recunosc numai în baza unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.
 4. Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe.
 5. Criteriile de recunoaștere de către ITP a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în străinătate sunt:
  1. Funcția didactică în cauză a fost obținută într-una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar cuprinse în Art. 2 și 3;
  2. Instituția în cauză emite o adeverință atestând obținerea funcției didactice respective de către persoana în cauză.
 6. Recunoașterea funcțiilor didactice de către ITP se realizează, în baza prezentei proceduri aprobate la nivelul Senatului ITP, în scopul ocupării unei funcții didactice sau de cercetare în cadrul Institutului.
 7. În cadrul ITP, forul abilitat pentru a pronunța recunoașterea funcțiilor didactice este Consiliul Cercetării Științifice.
 8. În vederea recunoașterii funcției didactice, solicitantul depune dosarul de recunoaștere la Secretariatul ITP. Dosarul va include:
  1. cerere de recunoaștere;
  2. act de identitate (copie simplă) și dovada schimbării numelui (copie simplă și traducere – dacă este cazul);
  3. diploma de doctor în original și copie simplă, dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar menționate la Art. 2, respectiv atestatul de recunoaștere, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate;
  4. adeverința care atestă obținerea funcției didactice, eliberată de instituțiile prevăzute la Art. 2 și 3, eliberată de instituțiile prevăzute la Art. 2 și 3.
 9. Toate copiile simple ale documentelor susmenționate vor fi autentificate conform normelor legale în vigoare de către persoana desemnată de către ITP (vezi OUG 41/2016).
 10. În maxim 5 zile de la înregistrarea dosarului de recunoaștere, Consiliul Cercetării Științifice prin președintele acestuia sau a unui membru delegat de președinte, verifică încadrarea instituției de învățământ superior din străinătate într-una dintre categoriile menționate în Art. 2 și 3.
 11. De asemenea, președintele Consiliul Cercetării Științifice sau membrul delegat de acesta contactează instituția de învățământ superior din străinătate care a emis adeverința privind obținerea funcției didactice în cauză în scopul verificării autenticității acesteia.
 12. După efectuarea demersurilor din Art. 10 și 11, președintele convocă ședința Consiliului Cercetării Științifice pentru analizarea rezultatelor verificărilor și luarea de decizie. Decizia este valabilă în cazul în care toți membrii ITP ai Consiliului Cercetării Științifice sunt prezenți. Recunoașterea funcției didactice se face pe baza unei hotărâri unanime.
 13. În situația în care Consiliul Cercetării Științifice observă existența oricăror suspiciuni privind autenticitatea actelor, procedura de recunoaștere se încheie, iar candidatul este îndrumat către CNRED.
 14. În cazul în care Consiliul Cercetării Științifice nu poate lua o hotărâre unanimă privind recunoașterea funcției didactice, divergențele de opinie trebuie indicate în scris. Raportul final va fi semnat de toți membrii Consiliului Cercetării Științifice.
 15. Decizia Consiliului Cercetării Științifice se va lua cel târziu după 20 zile de la înregistrarea dosarului, în cadrul ședinței finale, iar decizia luată se comunică într-un raport înaintat către Rectoratul ITP.
 16. Decizia de recunoaștere a funcției didactice se emite, pe baza raportului Consiliului Cercetării Ştiinţifice, de către Rectorul ITP, care se va transmite în scris candidatului. Atestatul de recunoaștere a funcției didactice se emite în două exemplare echivalente semnate de Rector și înregistrate la Secretariatul ITP. Un exemplar va fi înmânat candidatului, iar celălalt se arhivează la Rectorat.
 17. În cazul nerecunoașterii funcției didactice, ITP este obligat să retrocedeze toate documentele originale depuse de candidat pentru recunoaștere.
 18. În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului de recunoaștere, ITP eliberează, la cerere, un duplicat al acestuia. Pentru eliberarea duplicatului, titularul adresează, în scris, o cerere însoțită de următoarele documente: copia actului care a fost recunoscut (adeverința care atestă obținerea funcției didactice) și copia actului de identitate.
 19. ITP colaborează permanent cu CNRED în vederea recunoașterii funcției didactice și transmite semestrial către CNRED o situație centralizată a solicitărilor de recunoaștere.
 20. Recunoașterea funcției didactice de către ITP, conform prezentei Metodologii, este valabilă și produce efecte juridice la nivelul ITP.
 21. Prezenta Metodologie a fost aprobată de către Senatul ITP în cadrul ședinței din data de 21.02.2017.