Texte controversate în Vechiul Testament

Acest curs analizează texte controversate ale Bibliei Ebraice pentru teologia iudeo-creștină din punctul de vedere al cititorului contemporan. Textele menționate au jucat deseori - nu numai în discursul contemporan, dar pe tot parcursul istoriei hermeneuticii Vechiului Testament - un rol important în procesul de a contesta relevanța și normativitatea Vechiului Testament pentru gândirea creștină și modernă. Cursul relevă istoria interpretării ale acestor texte și caută cheia hermeneutică prin care aceste texte își pot păstra legitimitatea în canonul bisericii creștine și chiar dincolo de acesta.

Competențe

Competențe specifice

Confruntarea studentului cu textele problematice din Vechiul Testament ajută la dobândirea unei viziuni nuanțate față de literatura veterotestamentară. Studentul va dezvolta o atitudine hermeneutică critică în legătură cu texte biblice.

Competențe generale

Prin confruntare cu situații critice din Vechiul Testament, studentul își dezvoltă o atitudine nuanțată față de situații care diferă în comparație cu cea obișnuită. Studentul va fi capabil să ia atitudine critică față de poziții diferite în legătură cu o anumită problemă.

Structura cursului

 1. Introducere. Vechiul Testament și teologia și etica creștină

  Bibliografie:

  • Balogh Csaba: Az Ószövetség (meghatározó) szerepe a református igehirdetésben, avagy: Kell-e nekünk az Ószövetség, s ha igen, mit kezdjünk vele?, 243-252 (10)
 2. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ (Gen 6:6) – Posibilitățile și limitele unei teologii a Vechiului Testament

  Bibliografie:

  • Balogh Csaba: Megbánó Isten - változó Isten. Az ószövetségi teológia korlátairól és lehetőségeiről, 9-31 (23)
  • Kiss Jenő: Isten megbánása, 5-11 (7)
  • Jeremias, Jörg: Die Reue Gottes. Aspekte alttestamentlicher Gottesvorstellung
  • Döhling, Jan-Dirk: Der bewegliche Gott. Eine Untersuchung des Motivs der Reue in der Hebräischen Bibel
  • Amit, Yairah: "The Glory of Israel Does Not Deceive or Change His Mind". On the Reliability of Narrator and Speakers in Biblical Narrative, 201-212 (12)
  • Angel, Hayyim: The Uncertainty Principle of Repentance in the Books of Jonah and Joel, 148-161 (14)
  • Brunners, Wilhelm: Wenn Gott seine Meinung ändert... Ungewohnte Rede von Gott, 18-21 (4)
  • Freedman, David Noel: When God Repents, 409-446 (38)
  • Fretheim, Terence E.: The Repentance of God. A Key to Evaluating Old Testament God-Talk, 47-70 (24)
 3. Dumnezeul răzbunărilor, arată-Te! (Zsolt 94:1) – Locul sentimentelor negative în credința lui Israel

  Bibliografie:

  • Kató Szabolcs Ferencz: „Örül az igaz, mikor látja a bosszút, mikor lábát a gonoszok vérében mossa.” Az úgynevezett bosszúzsoltárok a נקם szemantikájának fényében, 605-642 (38)
  • Jeremias, Jörg: JHWH – ein Gott der „Rache“?, 89-104 (16)
  • Graupner, Axel: Vergeltung oder Schadensersatz? Erwägungen zur regulativen Idee alttestamentlichen Rechts am Beispiel des ius talionis und der mehrfachen Ersatzleistung im Bundesbuch, 459-477 (19)
  • Peels, Hendrik George Laurens: The vengeance of God. The Meaning of the Root NQM and the Function of the NQM-Texts in the Context of Divine Revelation in the Old Testament
  • Althann, Robert: The Psalms of Vengeance against Their Ancient Near Eastern Background, 1-11 (11)
  • Zenger, Erich: Ein Gott der Rache?
  • Zenger, Erich: Rache, 11-12 (2)
 4. Pedepsesc pe copii pentru vina părinților (Ex 20:5) – Problema răspunderi colective în Vechiul Testament

  Bibliografie:

  • Schmid, Konrad: Kollektivschuld? Der Gedanke übergreifender Schuldzusammenhänge im Alten Testament und im Alten Orient, 193-222 (30)
  • Mol, Jurrien: Collective and Individual Responsibility. A Description of Corporate Personality in Ezekiel 18 and 20
  • Robinson, Henry Wheeler: Corporate personality in ancient Israel
 5. Nu m-ai turnat oare ca pe lapte? (Iov 10:10) – Fețele necunoscute ale antropologiei Vechiului Testament

  Bibliografie:

  • Balogh Csaba: Teremtés és születés. A Zsoltárok 139:13-16 antropológiai kérdései, 9-36 (28)
  • Balogh Csaba: Schöpfung und Geburt. Anthropologische Begrifflichkeit in Psalm 139,13-16, 147-176 (30)
  • Balogh Csaba: Noțiuni la antropologia Psalmului 139:13, 19-30 (12)
 6. L-a întîmpinat Domnul și a vrut să-l omoare (Ex 4:26) - Cât de periculos este divinitatea Vechiului Testament?

  Bibliografie:

  • Willis, John T.: Yahweh and Moses in Conflict. The Role of Exodus 4:24–26 in the Book of Exodus
 7. Înfricoșător lucru este să cadem în mâinile Dumnezeului celui viu (Evr 10:31) – Cealaltă față a Noului Testament

 8. Nimicește cu desăvârsire tot ce-i al lui (1Sám 15:3) - Război sfânt?

  Bibliografie:

  • Copan, Paul: Is God a Moral Monster? Making Sense of the Old Testament God, 158-197 (40)
 9. Am iubit pe Iacov și am urât pe Esau (Mal 1:2-3) – Alegere și lepădare

 10. I-a blestemat în numele Domnului (2 Regi 2:24) – Sanctitate și ideologie în Vechiul Testament

 11. Ia pe fiul tău și adu-l acolo ardere de tot (Gen 22:2) - Etică impracticabilă în Vechiul Testament?

  Bibliografie:

  • Copan, Paul: Is God a Moral Monster? Making Sense of the Old Testament God, 42-53 (12)
 12. Toate sunt desertăciuni! (Ecl 1:2) - Filisofia vieții pe marginea Vechiului Testament

 13. Evaluare

 14. Domnul Dumnezeul tău este Dumnezeu zelos (Deut 6:15) – Exclusivism și intoleranță în Vechiul Testament

  Bibliografie:

  • Balogh Csaba: Exkluzivizmus, intolerancia és az Ószövetség világa

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 40 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 20 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 60 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 88 ore/semestru.

Examinare

Scopul examinării este evaluarea abilităților de rezolvare a problemelor complexe în cazuri concrete. Examenul scris are o formă de test cu 4-5 texte biblice, având ca temă subiectele discutate în cadrul cursurilor. Pe baza studiilor de caz, studentul își dă dovadă că înțelege complexitatea problemei în pericopa biblică respectivă, poate reflecta critic asupra aspectelor critice din acel text, și propune o soluție exegetică / hermeneutică, bazându-se pe informațiile și metodologiile însușite în cadrul cursului urmat și din bibliografia aferentă.