Martirologie protestantă

Scopul subiectului: a suplini viitorii preoţi cu material auxiliar de catehetică şi de predică. Scopul seminariilor nu este cercetarea ştiinţifică a martirologiei protestante, ci aplicarea și folosirea rezultatelor în practica pastorală cotidiană. În cursul seminariilor participanţii vor primi o introducere în martirologie, vor fi prezentate narativele de martirologie protestantă (unitariană) acestea vor oferi un ajutor substanţial în procesul de creare a predicilor; vor fi discutate şi prelucrate acele textele literare care au ca subiect biografii şi naraţiuni despre martiri protestanţi.

Competențe

Competențe specifice

Competenţe: participanţii la seminarii vor fi introduşi în diferitele modalităţi de aplicare a narativelor de martirologie în procesul de conștientizare a virtuţilor legate de credinţă şi etică; Competenţe specifice: prin conştientizarea faptului că şi narativele despre martiri sunt construcţii care au o structură specifică, care sunt create pentru a servi la edificarea identității protestante (de ex. credință şi represiune, justiţia morală etc.), studenţii pot observa similarităţile, întâlnirea şi stratificarea dintre ficţiune și istorie, artă și literatură. Realizarea misiunii de propăvăduire a credinței în spirit irenic. Analiyarea și interpretarea datelor privind istoria cultului / bisericii și a lator religii.

Structura cursului

 1. Introducere, prezentarea subiectelor

 2. Gáspár Heltai: Háló – prezentare şi interpretare

  Bibliografie:

  • Heltai Gáspár: Háló
 3. Martiriul lui Mihály Szervét. Narative.

  Bibliografie:

  • Goldstone, Lawrence, Goldstone, Nancy: Out of the Flames. The story of one of the rarest books in the world, and how it changed the course of History
 4. Stefan Zweig: Lupta în jurul uni rug. Contextul operei.

  Bibliografie:

  • Stephan: Lupta în jurul unui rug. Castellio împotriva lui Calvin
 5. Narativele martiriului lui Ferenc Dávid.

  Bibliografie:

  • Kovács Sándor: Unitárius mártírológia és kultuszépítés Dávid Ferenc megdicsőülésének történeteiben
 6. Ferenc Dávid în literatură. (László Gagyi, Aladár Lászlóffy, Géza Páskándi)

  Bibliografie:

  • Páskándi Géza: Vendégség
 7. Sabatarianii din Transilvania şi martiriul lor.

 8. Géza Szávai: Székely Jeruzsálem. Tamás Török: A vértanú

  Bibliografie:

  • Szávai Géza: Székely Jeruzsálem
 9. Exemplul lui Ferenc Balázs. Martiriu sau glorificare?

 10. Ferenc Balázs. Rög alatt; Bejárom a kerek világot; Csillaghoz kötöttük szekerünk

  Bibliografie:

  • Balázs Ferenc: Rög alatt
 11. Sacrificiul adus în deceniile restauraţiei catolice. 1740–1780.

 12. Construirea comunităţii sub dictatura comunistă. Judit Gellérd: A Liberté rabja; Mózes Nyitrai: Palástban.

  Bibliografie:

  • Gellérd Judit: A Liberté rabja
 13. Colocviu

 14. Evaluarea semestrului

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 22 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 8 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 40 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 68 ore/semestru.

Examinare

Verificare pe parcurs 70%.
Participarea și angajarea studenților pe parcursul semestrului 30%