Regulamentul de admitere la studiile universitare de masterat

Norme generale

Organizarea concursului de admitere la studiile de masterat la Institutul Teologic Protestant, se realizează conform legislației și normelor în vigoare, respectând totodată canoanele Bisericilor susținătoare ITP. În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, completată cu Legea nr. 131/1995 și Ordonanța de Guvern nr. 36/1997, admiterea se face prin concurs. Concursul de admitere la studiile de masterat ITP se desfășoară pe baza Regulamentului propriu care cuprinde condițiile de înscriere la concurs, actele necesare înscrierii, perioada de înscriere și de desfășurare a probei de concurs, criterii de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc, și alte condiții specifice. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor în limita numărului de locuri aprobate.

Condiții generale de înscriere la concurs

Se pot înscrie la concursul de admitere la studiile de masterat ITP, cetățenii României și a Uniunii Europene, licențiați, pe baza diplomei de licență. Dosarul de înscriere la concursul de admitere va conține:

 • Dosar plic
 • Fișa de înscriere completată
 • Recomandare din partea preotului și episcopului de care aparține candidatul • Diploma de licență (copie)
 • Foaia matricolă (copie)
 • Chitanța care adeverește achitarea taxelor de procesare și admitere.

Examenul de admitere

La înscrierea pentru examenul de admitere candidatul va preda un proiect de cercetare pe o temă la alegere, preferabil cu avizul unui cadru didactic titular al ITP, cu care candidatul a avut consultări prealabile. Proiectul de cercetare se va preda la înscriere, și va fi evaluat de o comisie de specialitate în cadrul unui interviu cu candidatul, care va primi o notă.

Stabilirea și afișarea rezultatelor

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoștința celor interesați prin afișare în fața Rectoratului ITP. Prelucrarea la calculator a notelor obținute de candidați se va efectua după programe aprobate de președintele comisiei de admitere. Media finală a fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, a mediei generale de absolvire (calculată ca medie aritmetică între media generală pe anii de studii și media de licență cu pondere 70% și nota obținută la evaluarea proiectului, cu pondere 30%). În cazul în care sunt mai mulți candidați cu aceeași medie pe ultimul loc de admitere, departajarea se va face în următoarea ordine de priorități:

 • candidatul care are nota cea mai mare ca medie generală de absolvire;
 • candidatul care are nota cea mai mare la evaluarea proiectului.

Toate rezultatele se afișează și sunt semnate de președintele comisiei. Cu această ocazie se va verifica încă o dată respectarea regulamentului de organizare a admiterii. Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de comisia de admitere, se aduc la cunoștința celor interesați prin afișarea listelor cu candidații admiși, ordonați descrescător după media generală și celelalte criterii suplimentare de departajare și lista cu candidații respinși, ordonați alfabetic.
La probele de tip interviu și susținere proiect de cercetare nu se admit contestații. Candidații declarați admiși sunt înmatriculați în anul I de studiu, în baza rezultatelor concursului, pentru anul universitar 2011/2012, prin decizia Rectorului ITP.
Dacă un candidat admis renunță la calitatea de masterand dobândită prin concurs, locul rămas liber se ocupă în ordine, după următoarele criterii:

 • cu candidații reușiți cu media generală egală cu cea a ultimului candidat admis;
 • cu primul dintre candidații declarați respinși, care are media cea mai mare.

Confirmarea ocupării locurilor

Candidații admiși la concursul de admitere trebuie să confirme ocupare locului în 3 zile de afișarea rezultatelor. Cei care nu vor confirma în termenul precizat vor pierde locul. Pentru confirmarea ocupării locurilor candidații vor depune la Secretariatul ITP următoarele acte :

 • Foaia matricolă și diploma de licență în original (copie legalizată numai pentru cei ce mai sunt masteranzi la o altă facultate. Aceștia vor prezenta o adeverință doveditoare a acestui fapt).
 • Certificat de naștere, copie legalizată
 • Certificat de competență lingvistică
 • Adeverință medicală tip, cu analize specifice de sânge și plămâni
 • două fotografii ¾

Prezentul Regulament de admitere a fost aprobat de Senatul ITP în cadrul ședinței din 26.01.2011.

Valid from: 
2011-01-26