Protestáns egyháztörténet II

A Protestáns egyháztörténet II tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a Reformáció erdélyi eseményeit, az Erdélyi Református Egyház 17. századi történetét. Az ismeretátadás mellett célunk megismertetni a diákokkal a rendelkezésre álló történeti forrásokat, bibliográfiát, illetve az egyháztörténeti kutatás módszereit. A félév végére a diáknak el kell sajátítani a legfontosabb történeti információkat, tudnia kell használni a rendelkezésre álló bibliográfiát, de a legfontosabb, hogy érzékelje az összefüggéseket Európa, Magyarország és Erdély történelmével, illetve azzal a konjunktúra-helyzettel kapcsolatban, melynek keretén belül megalakult és virágzott az Erdélyi Református Egyház.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri a 17. századi teológiai szövegeket, jártas a reformációkori és a reformáció utáni teológiában, elemezni tudja a teológiai szövegeket, és ismeri a protestáns tanítás sarkalatos téziseit. A hallgató képes arra, hogy azonosítsa és szakavatott módon alkalmazza a teológiai fogalmakat, elméleteket és missziós paradigmákat. Ismeri a közösségek és intézmények kulturális, vallási és történeti hátterét. Meg tudja határozni a kulturális, vallási és történelmi háttér szerepét és a vallási közösségekre gyakorolt hatását. Azonosítani tudja a társadalom fejlődése szempontjából jelentős teológiai elveket és spirituális értékeket. Értelmezni tudja a társadalmi valóságot a vallási, spirituális értékek szemszögéből. Értelmezni tudja a kulturális háttérnek a teológiai elvek közlésére gyakorolt hatását.

Általános kompetenciák

A hallgató képes arra, hogy elemezze a kulturális háttér azon tényezőit, amelyek elősegítik vagy gátolják a vallási közösségek integrációját. Képes olyan analitikus terveket és beavatkozási módokat előkészíteni, amelyek segítik a vallási közösségeknek bizonyos kulturális kerethez való viszonyulását. A hallgató fel tudja sorolni azokat a fogalmakat, melyek olyan kulturális vallási és történeti tényezőket írnak le, amelyek meghatározzák a kulturális hátteret. A hallgató kritikusan elemezni tudja egy társadalomban ható spirituális és vallás-erkölcsi tanításokat. Ki tudja dolgozni és alkalmazni tudja azon kommunikációs stratégiákat és folyamatokat, amelyeket interkulturális közegben lehet alkalmazni. A hallgató képes hatékony együttműködésre különböző szerepkörökben, tiszteletben tartva mások hitelveit.

Óraszerkezet

 1. A 16–17. század fordulója. Bevezetés

  Olvasmány:

  • Friedenthal, Richard: Luther élete és kora
  • Chadwick, Owen: A reformáció
  • Bucsay Mihály: A reformátorok úrvacsoravitái
  • Luther Márton: Az egyház babiloni fogságáról
  • Zoványi Jenő: A magyarországi protestantismus története 1895-ig
  • Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere
  • Buzogány Dezső: Melanchthon úrvacsoratana levelei alapján
  • Kathona Géza: Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből
  • Botta István: Melius Péter ifjúsága
  • Huizinga, Johan: A középkor alkonya. Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században
  • McGrath, Alister E.: Kálvin
  • Niesel, Wilhelm: Kálvin teológiája
  • Ulrich, Zwingli: Commentarius, vagyis az igaz és a hamis vallás magyarázata
  • Szántó György Tibor: Anglikán reformáció, angol forradalom
  • Zoványi Jenő: A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig
  • Pokoly József: Az erdélyi református egyház története
  • Bíró Sándor, Bucsay Mihály, Tóth Endre, Varga Zoltán: A magyar református egyház története
  • Buzogány Dezső: Harc a tiszta evangéliumért. Kétszáz esztendő az erdélyi református egyház életéből, 16-17. század
  • Zoványi Jenő: A reformáció Magyarországon 1565-ig
  • Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473–1800
  • Jakó Zsigmond: Erdélyi féniks. Misztótfalusi Kis Miklós öröksége
  • Csapodi Csaba, Tóth András, Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet
 2. Bocskai István élete 1603-ig

 3. A Bocskai-féle szabadságharc

 4. Rákóczi Zsigmond és Báthori Gábor egyházpolitikája

 5. Bethlen Gábor politikai tevékenysége

 6. Bethlen Gábor és az egyházak

 7. Bethlen Gábor és az Academicum Collegium

 8. I. Rákóczi György élete

 9. I. Rákóczi György egyház- és kultúrpolitikája

 10. A puritanizmus hatása Erdélyben

 11. A puritanizmus erdélyi képviselői

 12. A protestáns ortodoxia és a Geleji Kánonok

 13. II. Rákóczi György és Erdély romlása

 14. Apafi Mihály és az egyház

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 50 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 20 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 2 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 74 óra/szemeszter.
 • Összesen: 102 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A záróvizsga a végleges vizsgajegy 60%-t teszi ki. A további 40%-t a hallgató által elkészített szemináriumi dolgozattal lehet megszerezni.