Etica Noului Testament

În cadrul seminarului Etica Noului Testament vom analiza cele mai importante literaturi teologice străină (engleză, germană) și cele mai relevante capitole ale acestora cu scopul de a identifica și extrage învățăturile lui Isus și ale lui Paul, considerentele teologice-principiale precum și tendințele practice-etice care se regăsesc în acestea. Corelarea aspectelor teoretice cu cele practice reprezintă o sarcină exegetică, teologică și hermeneutică serioasă. În cadrul acestei analize vom realiza faptul că abordarea cazuistică este complet străină de Noul Testament, care pentru fiecare situație încearcă să ofere o condiție exactă și detaliată. Oamenii creștini trăiesc din dragostea față de Dumnezeu, El este punctul lor de referință iar în cadrul a diferitor situații de viață întregul lor comportament este guvernat și format de dragostea Lui. Povestea Mântuirii ne învață faptul că recunoștința și legătura emoțională profundă față de Dumnezeu poate fi exprimată prin dragoste, ca manifestarea concretă a credinței.

Competențe

Competențe specifice

Cursantul exersează citirea apreciativă privind literatura teologică străină (engleză, germană), aprofundează cunoștințele deja dobândite referitor la exegeza Noului Testament și a literaturii teologice, iar prin practică el va observa legătura strânsă și interdependentă a celor două domenii. Cursantul va dobândi o înțelegere mai aprofundată privind sensul anumitor pasaje (pericope) și va recunoaște acea situație hermeneutică particulară (situații) în care s-a derulat procesul de apreciere. Acesta va descoperi considerentele teologice care se află în spatele acțiunilor creștinilor și modul în care el poate prezuma, inspira și forma faptele miraculoase ale lui Isus Hristos în fiecare aspect al comportamentului creștinilor.

Competențe generale

Cursantul va recunoaște faptul că etica creștinilor nu reprezintă rezultatul obiceiurilor încă conservate de către colectivitate sau a rezultatului ethosului mondial general, ci este rezultatul faptului că fiecare situație de viață este orientată spre faptele Dumnezeului Nostru Mântuitorul. Deși etica creștinilor din multe puncte de vedere prezintă similitudini cu anumite principii și forme comportamentale moderne (precum sinceritatea, acceptarea, libertate), rădăcinile acesteia nu sunt principiile antropologice, sociale, economice sau politice, iar datorită acestui aspect sarcina cursantului este aceea de a nuanța, corecta iar în unele cazuri, când dintr-un punct de vedere creștin acestea nu sunt adecvate, să expună presupozițiile care survin din aceste domenii.

Structura cursului

 1. Obiectul, scopul şi sarcinile seminarului Probleme etice în Noul Testament. Metodologie

  Bibliografie:

  • Schrage, W.: Ethik des Neuen Testaments, 9-21 (13)
  • Schrage, W.: The Ethics of the New Testament, 1-12 (12)
  • Bolyki János: Újszövetségi etika, 5-12 (8)
 2. Împărăţia cerurilor ca baza învăţăturilor etice a lui Isus

  Bibliografie:

  • Schrage, W.: Ethik des Neuen Testaments, 21-33 (13)
  • Schrage, W.: The Ethics of the New Testament, 18-30 (13)
 3. Eshatologie şi etică

  Bibliografie:

  • Schrage, W.: Ethik des Neuen Testaments, 33-43 (11)
  • Schrage, W.: The Ethics of the New Testament, 30-40 (11)
  • Bolyki János: Újszövetségi etika, 24-39 (16)
 4. Pocăinţa şi ascultare totală

  Bibliografie:

  • Schrage, W.: Ethik des Neuen Testaments, 43-54 (12)
  • Schrage, W.: The Ethics of the New Testament, 40-52 (13)
 5. Legea în interpretarea lui Isus

  Bibliografie:

  • Schrage, W.: Ethik des Neuen Testaments, 54-69 (16)
  • Schrage, W.: The Ethics of the New Testament, 52-68 (17)
  • Bolyki János: Újszövetségi etika, 14-24 (11)
 6. Porunca cea mare a iubirii

  Bibliografie:

  • Schrage, W.: Ethik des Neuen Testaments, 69-80 (12)
  • Schrage, W.: The Ethics of the New Testament, 68-79 (12)
  • Bolyki János: Újszövetségi etika, 29-36 (8)
 7. Aspectele concrete ale poruncii cea mare

  Bibliografie:

  • Schrage, W.: Ethik des Neuen Testaments, 80-88 (9)
  • Schrage, W.: The Ethics of the New Testament, 79-87 (9)
 8. Îndrumări concrete în învăţăturile etice a lui Isus

  Bibliografie:

  • Schrage, W.: Ethik des Neuen Testaments, 88-116 (29)
  • Schrage, W.: The Ethics of the New Testament, 87-107 (21)
  • Bolyki János: Újszövetségi etika, 36-57 (22)
 9. Motivaţii etice pe baza hristoligiei şi a tainelor sfinte (botez, împărtăşanie)

  Bibliografie:

  • Schrage, W.: Ethik des Neuen Testaments, 155-164 (10)
  • Schrage, W.: The Ethics of the New Testament, 167-177 (11)
  • Bolyki János: Újszövetségi etika, 117-120 (4)
 10. Motivaţii etice pe baza pneumatoligiei si eshatologiei

  Bibliografie:

  • Schrage, W.: Ethik des Neuen Testaments, 164-176 (13)
  • Schrage, W.: The Ethics of the New Testament, 177-186 (10)
  • Bolyki János: Újszövetségi etika, 120-124 (5)
 11. Unitatea motivaţiilor etice în teologia lui Pavel

  Bibliografie:

  • Schrage, W.: Ethik des Neuen Testaments, 155-176 (22)
  • Schrage, W.: The Ethics of the New Testament, 167-186 (20)
 12. Caracterul conduitei noi în Hristos

  Bibliografie:

  • Schrage, W.: Ethik des Neuen Testaments, 176-189 (14)
  • Schrage, W.: The Ethics of the New Testament, 186-198 (13)
  • Bolyki János: Újszövetségi etika, 124-129 (6)
 13. Învăţăturile etice a lui Pavel şi responsabilitatea morala în lumea antică

  Bibliografie:

  • Schrage, W.: Ethik des Neuen Testaments, 189-208 (20)
  • Schrage, W.: The Ethics of the New Testament, 198-217 (20)
  • Bolyki János: Újszövetségi etika, 131-136 (6)
 14. Îndrumări concrete în învăţăturile etice a lui Pavel

  Bibliografie:

  • Schrage, W.: Ethik des Neuen Testaments, 208-231 (24)
  • Schrage, W.: The Ethics of the New Testament, 217-241 (25)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 2 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 28 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 15 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 47 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 75 ore/semestru.

Examinare

Cursantul va studia pentru fiecare curs în parte literatura recomandată. În timpul seminarului, aceasta va fi discutată într-o manieră interactivă, iar materialul studiat va fi sistematizat, asimilat, iar chestiunile care au apărut de-a lungul lecturării sau la seminar vor fi discutate, precum și diferitele puncte de vedere, oferind posibilitatea de a pune în practică aspectele învățate până la acel moment. Participarea activă, relevantă și constructivă din timpul orelor va face parte din nota finală. Cursantul va redacta o lucrare având ca temă un text la alegere sau impusă privind aspectele teologice-etice ale Noului Testament, în care pe lângă dezvoltarea subiectului dat acesta trebuie să prezinte propriile sale proiecții, precum și actualitatea subiectului primit și a posibilelor soluții în situațiile de viață actuale. Lucrarea va avea între 4000/5000 de cuvinte.