Practică de specialitate II

Practică de autocunoaștere și de cunoaștere eclesiastică. Studenții, în cadrul practicii de specialitate, participă la discuții interactive de dezvoltatare a autocunoașterii și al identității studentului de teologie protestantă. Aceste conversații se desfășoară în modelul interacțional tematic. Lângă colocviile de autocunoaștere, studenții participă la vizite regulate la diferite parohi reformate din Cluj. Obiectivul acestor vizite este ca, direcțional și organizat, studenții să aibă ocazia de a intra în contact cu parohiile şi servaţi (preoţii) acestor biserici.

Competențe

Competențe specifice

Pe baza acelor capitole din Vechiul Testament în care sunt povestite chemarea la misiunea (vocaţia şi misiunea), precum și prin prelucrarea cătorva articole de specialitate pe această temă, dorim să dezvoltăm și abilitățile de exprimare a studenților. Discuțiile interactive asigură pentru studenți, un cadru potrivit ca să acordă atenție deplină voinţei lui Dumnezeu exprimat in Biblie, să fie receptivi în faţa înaintaşilor teologi de prestigiu, precum şi să fie deschişi şi receptivi faţă de opinia altora. Astfel au ocazia de a autoevalua vocaţia proprie și misiunea la care au răspuns afirmativ, şi prin acestea pot să ajungă la o autocunoaştere mai bună. Confruntându-se cu viaţa reală şi provocările actuale ale vieții bisericești, studenții vor dezvolta o viziune eclesiastică. Aceste situaţii specifice eclesiastice văzute din interior (prin descrierile preoților), pe de o parte dezvoltă viziunea și sensibilitatea eclesiastică a studențiilor, şi pe de altă parte, văzând diversitatea vieţii bisericeşti, bucuriile și eșecurile în munca pastorală, devine şi motivant din punctul de vedere al studiilor teologice viitoare.

Structura cursului

 1. Rezumarea şi recapitularea celor învăţate în primul semestru.Prezentarea lui Ravasz László și Imre Lajos, ca doi reprezentanţi iluştri a teologiei practice autohtone

  Bibliografie:

  • Németh Pál: Magyar református önismereti olvasókönyv
  • Kozma Zsolt: Önazonosság és küldetés
  • Bonhoeffer, Dietrich: Követés
 2. Chemarea lui Petru (Matei 4,18-20)

  Bibliografie:

  • Ravasz László: Isten rostájában, 504-509 (6)
 3. Umblarea pe mare a lui Petru (Matei 14,22-33)

  Bibliografie:

  • Ravasz László: Isten rostájában, 37-43 (7)
 4. Mărturisirea lui Petru (Matei 16,13-25)

  Bibliografie:

  • Ravasz László: Isten rostájában, 53-65 (13)
 5. Petru pe muntele Tabor (Matei 17,1-8)

  Bibliografie:

  • Ravasz László: Isten rostájában, 489-495 (7)
 6. Încrederea lui Petru (Matei 26,31-35)

  Bibliografie:

  • Ravasz László: Isten rostájában, 66-74 (9)
 7. Lepădarea lui Petru (Matei 26,69-75)

  Bibliografie:

  • Ravasz László: Isten rostájában, 496-503 (8)
 8. Reabilitarea lui Petru (Ioan 21,15-23)

  Bibliografie:

  • Ravasz László: Isten rostájában, 5-11 (7)
 9. Minunea făcută de Petru (Faptele Apostolilor 3,1-13)

  Bibliografie:

  • Imre Lajos: A reformátorok lelkipásztori eszménye, 223-228 (6)
 10. Mărturisirea făcută de Petru (Faptele Apostolilor 4,1-22)

  Bibliografie:

  • Imre Lajos: A magyar kálvinista lelkipásztor eszménye (I), 408-413 (6)
  • Imre Lajos: A magyar kálvinista lelkipásztor eszménye (II), 424-426 (3)
 11. Petru mai are de învățat (Faptele Apostolilor 10,1-35)

  Bibliografie:

  • Imre Lajos: A lelkipásztor kísértései, 30-31 (2) 69-71 (3) 85-86 (2)
 12. Dificultățiile vieții de preot

  Bibliografie:

  • Imre Lajos: A lelkipásztor nehézségei, 111-113 (3)
  • Imre Lajos: A lelkipásztori élet nehézségei, 26-29 (4)
 13. Munca în biserică

  Bibliografie:

  • Imre Lajos: A gyülekezeti munka előfeltételei, 32-34 (3) 78-83 (6) 114-117 (4)
  • Imre Lajos: Mester és tanítvány, 3-6 (4)
 14. Evaluare

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 2)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 28)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 10 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 0 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 30 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 42 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 70 ore/semestru.

Examinare

Studenții iau notițe eclesiastice despre vizitele făcute, având în vedere nişte criterii prestabilite. Procesul practic este încheiat cu o lucrare scrisă în formă de eseu. Tema lucrării: Modelul (idealul) actual de preot reformat din Transilvania.

Bibliografie

Colecție de studii

Carte

 • Bonhoeffer, Dietrich (2008): Követés. Budapesta: Luther, pp. 270
 • Ravasz László (1941): Isten rostájában 3.. Budapesta: Franklin-Társulat, pp. 567

Articol în revistă