Omiletică practică VI

Competențele vizate sunt: cunoașterea metodelor de compunere și prezentare a predicilor, cu specific de Rusalii si de confirmatie; cunoașterea metodelor de evaluare ale predicii, și punerea lor în practică după fiecare prelegere susținută de studenți. Competena specifica este cunoasterea si punerea in practica a predicii Rusaliilor si cea a predicii pentru confirmatie..

Competențe

Competențe specifice

Competențele vizate sunt: cunoașterea metodelor de compunere și prezentare a predicilor, cu specific de rusalii si predici pentru confirmatie; cunoașterea metodelor de evaluare ale predicii, și punerea lor în practică după fiecare prelegere susținută de studenți. Competenta specifica este cunoasterea si punerea in practica a predicii botezului si cea a predicii pentru tineret

Structura cursului

 1. Omiletica rusaliilor

  Bibliografie:

  • Gellérd Imre: Négyszáz év unitárius prédikációirodalma
 2. Omiletica rusaliilor 2

  Bibliografie:

  • Leeuwen, Marius van: Ünnepről ünnepre. A keresztyén ünnepek története és lényege, 95-120 (26)
 3. Omiletica confirmatiei 1

  Bibliografie:

  • Gellérd Imre: Esszék a gyakorlati teológia köréből, 51-69 (19)
 4. Omiletica confirmatiei 2

  Bibliografie:

  • Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez, 118-159 (42)
 5. Predica si evaluare colectiva 1

 6. Predica si evaluare colectiva 2

 7. Predica si evaluare colectiva 3

 8. Predica si evaluare colectiva 4

 9. Predica si evaluare colectiva 5

 10. Predica si evaluare colectiva 6

 11. Predica si evaluare colectiva 7

 12. Predica si evaluare colectiva 8

 13. Predica si evaluare colectiva 9

 14. Predica si evaluare colectiva 10

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 3 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 3)
 • 42 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 42)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 18 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 2 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 6 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 26 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 68 ore/semestru.

Examinare

Studentii vor scrie predici si le vor spune in fata comunitatii

Bibliografie

Carte