Seminar avansat de omiletică

Seminarul avansat de omiletică oferă studenților posibilitatea de a exersa prepararea unei slujbe religioase și de a consolida cunoștințele și îndemânările omiletice, ermeneutice, comunicative și retorice. Activitatea în grup promovează contribuția individuală și interacțiunea dintre membrii grupului. Aportul individual recunoscut confirmă aptitudinea studentului, iar interacțiunea întărește spiritul de conlucrare.
În acest scop vor fi parcurse toate etapele legate de pregătirea unei slujbe religioase pe baza unui text biblic din Vechiul respectiv din Noul Testament.

Competențe

Competențe specifice

Seminarul ajută la formarea și întărirea abilității de a proiecta și elabora un discurs argumentat pe baza textelor sacre și promovează atitudinea de conlucrare.

Competențe generale

Studentul dispune de abilitatea de a interpreta texte relevante și de a aplica tehnicile de muncă eficiente în echipă multidisciplinară.

Structura cursului

 1. Identificarea textului de bază

  Se va analiza o situație eclesiastică cu scopul identificării textului de bază a predicii.

  Bibliografie:

  • Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt. Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet, 1-146 (146)
  • Thomas G. Long: The Witness of Preaching, 1-348 (348)
 2. Întâlnirea între cititor și text

  După citirea personală și accentuată al textului ales se vor formula impresiile produse de lectură.

 3. Exegeza omiletică al textului

  Se va aplica exegeza omiletică la textus ales.

 4. Formularea mesajului

  Se va formula mesajul textului biblic și se va căuta construirea unei treceri ermeneutice între situația istorică și ceea actuală.

 5. Redactarea schiței predicii și a predicii

  Se va redacta schița de predică și predica.

 6. Pregătirea slujbei religioase

  Se va pregăti slujba religioasă cuprinzând toate elementele ei.

 7. Reflectarea asupra procesului omiletic.

  Se va reflecta asupra etapelor pregătirii slujbei religioase.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 2 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 28 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 0 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 30 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 17 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 47 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 75 ore/semestru.

Examinare

Evaluarea se face pe baza activității desfășurate pe timpul atelierului.