Unitárius etika II

Az Unitárius etika II tárgy folytatja a bioetikai kérdések tárgyalását, majd áttekinti az erkölcsi felelősség kérdésköreit. A kurzus rendjén olyan problémák tisztázására kerül sor, mint a szabad akarat, a lelkiismeret, az erények, a kötelesség (felebarátaink, Isten és egyház) kérdése. Szociáletikai vonatkozásban a tárgy foglalkozik a családi élettel, a munka teológiai értelmével és értékével, a teremtett világ védelmével, a társadalmi élettel (állam, hazaszeretet, stb.) kapcsolatos etikai kérdésekkel. A cél az egyház értékrendjének bemutatása napjaink erkölcsi kérdéseit illetően. A keresztény értékek és a társadalom iránti felelősség hangsúlyozása révén a hallgató elmélyítheti vallásos hitét, lelki életét.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az Unitárius etika II tárgy, amely az unitárius keresztény értékrend rendszerezett bemutatását tűzte ki célul képessé teszi a hallgatót arra, hogy olyan aktuális bioetikai vagy szociáletikai kérdésekben ezeknek az értékeknek az ismeretében dönthessen. A hallgató képes lesz arra, hogy saját (egyházi) közösségének az értékrendjét, az élet tisztelete iránti elkötelezettségét rendszerezett formában képviselni tudja különböző, sajátos élethelyzetekben és fórumokon.

Általános kompetenciák

A tárgy fejleszti a hallgató képességeit abban a tekintetben, hogy egy elvet nyilvánosan fölvállaljon és képviseljen, azt rendszerezett formában bemutassa. Azáltal, hogy a tárgy a különböző tudományterületekről származó információkat rendszerezi a keresztény teológia szemszögéből, fejleszti a hallgató szintetizáló képességét.

Óraszerkezet

 1. A szerv- és szövetátültetés

  A szervátültetés erkölcsi megítélésének szempontjait a szervet adományozó (donor), a szervet befogadó (recipiens) és a szervet átültető személyre nézve vizsgáljuk. Felmerülő erkölcsi kérdés az igazságosság és az élethez való esélyegyenlőség problémája.

  Olvasmány:

  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 96-97 (2)
  • Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába, 461-475 (15)
  • Lammers, Stephen E.: On Moral Medicine. Theological Perstectives in Medical Ethics, 161-170 (10)
 2. Génsebészet és klónozás

  A génsebészet hasznos és káros, sőt veszélyes hatásainak bemutatása után, végkövetkeztetésünk, hogy a génsebészet gyakorlata csak az egyén és a közösség javát (gyógyítás) szolgáló célok elérése érdekében engedhető meg. A klónozással kapcsolatosan a tiltás álláspontjára helyezkedünk.

  Olvasmány:

  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 97-101 (5)
  • Ferenczi Andrea: Genetika - Génetika. Beszélgetések, 5-16 (12) 22-37 (16) 45-62 (18)
  • Lammers, Stephen E.: On Moral Medicine. Theological Perstectives in Medical Ethics, 346-348 (3) 373-384 (12)
 3. A megtermékenyítés szabályozhatósága

  A mesterséges megtermékenyítés meghatározása, formáinak ismertetése (homológ és heterológ formái). Hangsúlyozzuk, hogy csak Isten, ember és az életi iránti tisztelettel és felelősséggel lehet végezni.

  Olvasmány:

  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 101-103 (3)
  • Douma, Jochem: A Tízparancsolat, 193-196 (4)
  • Lammers, Stephen E.: On Moral Medicine. Theological Perstectives in Medical Ethics, 331-345 (15)
 4. A szabad akarat

  A szabad akarat kérdésének történeti áttekintése után, a determinizmus, indeterminizmus, pszichologizmus elméleteivel foglalkozunk. Az unitárius etika álláspontját a jézusi felelősségtudatra alapozva fejtjük ki, majd az ember szabad akarata és erkölcsi felelősségének egyéni és közösségi vetületeit értékeljük. Választ adunk Isten mindenhatósága és az ember szabad akarata összefüggéseire.

  Olvasmány:

  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 104-115 (12)
  • Benczédi Pál: Erkölcstan, unitárius nézőpontból, 33-34 (2)
  • Gál Kelemen: Gondolatok az akarati szabadságról (I), 110-119 (10)
  • Gál Kelemen: Gondolatok az akarati szabadságról (II), 155-162 (8)
  • Gál Kelemen: Gondolatok az akarati szabadságról (III), 238-248 (11)
 5. A lelkiismeret

  A lelkiismeret fogalmának meghatározása után, a lelkiismeret eredetére vonatkozó elméleteket ismertetjük. Részletesen foglalkozunk a lelkiismeret működésével, fajaival, nevelhetőségével.

  Olvasmány:

  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 116-124 (9)
  • Benczédi Pál: Erkölcstan, unitárius nézőpontból, 30-32 (3)
  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 177-177 (1)
  • Varga Béla: A lelkiismeret, 1-200 (200)
 6. Az erény

  Az erény fogalmának meghatározása, fajainak ismertetése után, az erkölcsi és teológiai erényeket vizsgáljuk.

  Olvasmány:

  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 125-133 (9)
  • Benczédi Pál: Erkölcstan, unitárius nézőpontból, 29-30 (2) 40-43 (4) 45-49 (5)
 7. Az erkölcsi jellem

  A fogalmi meghatározás és történeti áttekintés után az erkölcsi jellem kialakulásának kérdéskörével foglalkozunk Bemutatjuk az értékigenlő és értéktagadó jellemtípusokat.

  Olvasmány:

  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 134-140 (7)
  • Benczédi Pál: Erkölcstan, unitárius nézőpontból, 43-45 (3)
  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 267-270 (4)
 8. A kötelesség

  Önmagunk, embertársaink, Isten, a világ és egyházunk iránti kötelességeinket tárgyaljuk.

  Olvasmány:

  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 141-147 (7)
  • Benczédi Pál: Erkölcstan, unitárius nézőpontból, 38-40 (3) 75-80 (6)
  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 187-193 (7) 196-198 (3) 253-258 (6)
  • Douma, Jochem: A Tízparancsolat, 259-260 (2)
 9. Az unitárius erkölcstan felfogása a nemiségről

  Kiindulási alapunk a nemiséghez való keresztény viszonyulás történeti bemutatása. A nemiségnek, mint Isten ajándékának az értékelése, felmutatva, hogy a nemiséget személyiségünk kibontakozásának szolgálatába tudjuk-e állítani, vagy annak éppen az akadálya lehet. Rámutatunk a nemi devianciák bűnös voltára.

  Olvasmány:

  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 148-157 (10)
  • Boda László: Emberré lenni, vagy birtokolni? A tulajdonnal, a személyi kibontakozással és a nemiséggel kapcsolatos keresztény felelősség, 119-143 (25) 167-167 (1) 170-170 (1)
  • Douma, Jochem: A Tízparancsolat, 206-207 (2)
 10. A személyiség kibontakozásának akadálya: a bűn

  A bűnt erkölcsi szempontból mérlegeljük annak ellenére, hogy dogmatikai vetületei vannak. Rámutatunk forrására, fajaira. A bűnt Istentől való elidegenedésünk jeleként értelmezzük.

  Olvasmány:

  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 123-134 (12)
  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 178-186 (9)
 11. A családi élet

  Témakörök: a család fogalma és funkciói, a házasság és formái, a házasság alaki és tartalmi feltételei, a házasság és a válás, a családi élet célja és gyümölcse, a szülők és gyermekek, a testvérek egymáshoz való viszonya.

  Olvasmány:

  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 158-172 (15)
  • Benczédi Pál: Erkölcstan, unitárius nézőpontból, 58-65 (8)
  • Boda László: Emberré lenni, vagy birtokolni? A tulajdonnal, a személyi kibontakozással és a nemiséggel kapcsolatos keresztény felelősség, 145-160 (16)
  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 331-351 (21)
  • Douma, Jochem: A Tízparancsolat, 124-133 (10) 191-193 (3)
 12. A munka erkölcsi értéke

  A munka fogalma és meghatározása, a munka fajai; a munkához való viszonyulás bemutatásával szeretnénk a hallgatóban tudatosítani, hogy a munkát hivatásnak fogja fel.

  Olvasmány:

  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 173-178 (6)
  • Benczédi Pál: Erkölcstan, unitárius nézőpontból, 49-50 (2)
  • Boda László: Emberré lenni, vagy birtokolni? A tulajdonnal, a személyi kibontakozással és a nemiséggel kapcsolatos keresztény felelősség, 30-35 (6) 44-48 (5)
  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 317-319 (3)
  • Douma, Jochem: A Tízparancsolat, 118-123 (6) 229-232 (4)
 13. A teremtett világ védelme

  A teremtett világ veszélyeztetettségének okai és erkölcsi buktatói. A világ az isteni kijelentés helye, ezért vigyáznunk kell értékeire. A témát regionális és globális síkon közelítjük meg.

  Olvasmány:

  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 179-186 (8)
  • Benczédi Pál: Erkölcstan, unitárius nézőpontból, 86-88 (3)
  • Sorge, Jean-Paul: Kereszténység és ökológia - Világvége?, 129-138 (10)
 14. A közjó szolgálata: társadalmi és világfelelősség

  Kulcsfogalmak: az állam, államformák, a haza, a hazaszeretet, népszeretet, alapvető emberi jogok, a törvények iránti engedelmesség, politikai közösség. Az egyén, a közösségek (család, egyház) és a hatalom kölcsönös viszonyát emeljük ki a közjó szolgálata érdekében.

  Olvasmány:

  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 187-197 (11)
  • Benczédi Pál: Erkölcstan, unitárius nézőpontból, 68-72 (5)
  • Erdő János: Az erdélyi unitáriusok küzdelme az emberi jogokért, 213-218 (6)
  • Douma, Jochem: A Tízparancsolat, 149-152 (4)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 80 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 40 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 120 óra/szemeszter.
 • Összesen: 148 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Nincs megjegyzés.